Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Konflikt zájmů a publikační etika

Časopis Gastroenterologie a hepatologie je v souladu se stanoviskem Mezinárodního výboru redaktorů lékařských časopisů (ICMJE) o „střetu zájmů“. Konflikt zájmů autorů je definován jako „finanční a jiné střety zájmů, které by mohly ovlivnit jejich práci“. Tato zásada vyžaduje, aby všichni autoři zveřejnili všechny finanční vztahy nebo jiné konkurenční zájmy, které by mohly být vnímány jako zkreslení studie, a to v odstavci v průvodním dopise i v rukopisu před Literaturou, ať už se tato podpora týkala předmětu rukopisu či nikoliv. Časopis Gastroenterologie a hepatologie dodržuje zásady transparentnosti a osvědčených postupů při vědeckém publikování.

Pokyny pro prohlášení o konfliktu zájmů

V části Prohlášení o konfliktu zájmů rukopisu musí být zveřejněny finanční vztahy všech autorů (a vztahy jejich „bezprostředních rodinných příslušníků“) za poslední dva roky, pokud jsou považovány za relevantní pro studii popsanou v předloženém rukopisu. Pokud doba studie přesáhla dva roky, musí být rovněž zveřejněny finanční vztahy související s tématem. Tento odstavec by měl být doplněn k průvodnímu dopisu a do rukopisu před oddílem Literatura. Nejdříve uveďte jakékoli sponzorství studie. Poté uveďte vládní nebo institucionální financování. Není třeba zahrnout žádné částky ani roky, protože nebudou zveřejněny. Uveďte jména autorů tak, jak jsou uvedena v rukopisu. Pokud vztah pokračuje, použijte přítomný čas; pokud je vztah z dřívější doby, použijte minulý čas. Hlavní nebo korespondující autor odpovídá za zajištění toho, aby se v předložené, revidované a konečné verzi přijatého rukopisech objevilo úplné prohlášení a aby důkazy na stránce odrážely uvedené zveřejnění.

Finanční podporu ze státních a institucionálních grantů uvádějte samostatně.
 
Prohlášení autorů týkající se případných konfliktů zájmů je nezbytné pro přijetí článku do procesu v OJS. Např.:

Konflikt zájmů: Autoři deklarují, že text článku odpovídá etickým standardům, byla dodržena anonymita pacientů a prohlašuji, že v souvislosti s předmětem článku nemají finanční, poradenské ani jiné komerční zájmy.
Publikační etika: Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení. Autoři souhlasí s uveřejněním svého jména a e-mailového kontaktu v publikovaném textu.
Dedikace: Článek není podpořen grantem ani nevznikl za podpory žádné společnosti.
Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


nebo:

Konflikt zájmů: Autoři deklarují, že text článku odpovídá etickým standardům, byla dodržena anonymita pacientů a prohlašují, že v souvislosti s předmětem článku nemají finanční, poradenské ani jiné komerční zájmy.
Publikační etika: Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení. Autoři souhlasí s uveřejněním svého jména a e-mailového kontaktu v publikovaném textu.
Dedikace: Tato práce byla podpořena projektem MZd ČR – koncepční vývoj výzkumné organizace (xxx, 123456789).
Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Kreditovaný autodidaktický test