Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Etické zásady časopisu

GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE je vědecký recenzovaný časopis, který je podroben nezávislému recenznímu řízení. Zásady etického chování všech účastníků zapojených v publikačním procesu jsou proto velmi důležité.
Autoři, kteří redakci časopisu zašlou článek k otištění (resp. vloží článek do redakčního systému OJS), prohlašují, že se jedná o výsledky původní a dosud nepublikované práce a že práce současně není podána k publikování v jiném periodiku či médiu. Dále autoři stvrzují, že se jedná o jejich vlastní příspěvek, který nebyl nijak kopírován ani plagiarizován, ať už částečně nebo vcelku; potvrzují též, že uvedli všechny konkrétní či potenciální střety zájmů nebo výhody vztahující se k jejich práci.

POVINNOSTI AUTORŮ
• Zavádějící či vědomě nepřesná tvrzení představují neetické jednání a jsou neakceptovatelná.
• Autoři plně zodpovídají za to, že jejich psané příspěvky jsou zcela původní; v případě, že byla použita cizí práce a/nebo výroky, tyto musejí být korektně citovány.
• Platí obecná zásada, že rukopisy popisující principiálně stejný výzkumný problém se nepředkládají k otištění ve více než jednom odborném periodiku či publikaci. Současné předložení stejného rukopisu k otištění ve více než jednom periodiku představuje neetické jednání a je neakceptovatelné.
• Publikace abstrakt nebo posterů není považováno za duplicitní publikace, ale mělo by to být uvedeno v průvodním dopise přiloženém k rukopisu podání.
• Za autory příspěvku jsou označeni pouze ti pracovníci, kteří se významnou měrou podíleli na koncepci, rozvržení, provedení či interpretaci výsledků předložené studie. Jako spoluautoři jsou označeni všichni, kteří též přispěli významnou měrou ke vzniku sdělení, tuto skutečnost potvrdí při zadávání článku do systému  OJS.
• Všichni autoři uvedou v rukopisu veškeré finanční střety zájmů, díky kterým by mohl existovat opodstatněný předpoklad ovlivnění výsledků nebo jejich interpretace v daném rukopisu. Dále bude uveden úplný výčet zdrojů financování projektu.
• Pokud autor objeví ve své vlastní publikované práci významnou chybu nebo nepřesnost, je jeho povinností bez odkladu na tuto skutečnost upozornit editora nebo vydavatele časopisu a ve spolupráci s ním příspěvek upravit či odvolat jeho otištění.

Ochrana soukromí pacienta

Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku.

 
Standardní schválení protokolu studie, registrace studie a souhlas pacienta

Studie s lidskými subjekty: U studií prezentujících výsledky o experimentech na lidských subjektech musí autoři v průvodním dopise a ve zvláštním odstavci v části Pacienti a metody uvést, že postupy byly schváleny příslušnou etickou komisí (multicentrickou, institucionální nebo lokální), včetně uvedení názvu etické komise, data a čísla schválení. Autoři musí dodržovat pokyny Mezinárodního výboru vydavatelů lékařských časopisů (International Committee of Medical Journal Editors), týkajících se souhlasu pacienta k výzkumu nebo účasti ve studii. Nepoužívejte nikde v rukopisu (včetně tabulek a obrázků) jména účastníků studie, iniciály, názvy nebo čísla nemocnic. Pokud došlo ke zproštění získávání informovaného souhlasu příslušnou etickou komisí, doplňte tuto informaci jak do průvodního dopisu, tak do příslušného odstavce v části Pacienti a metody.
Kromě standardního souhlasu pacienta s účastí na výzkumu jsou autoři zodpovědní za získání souhlasu pacienta s uveřejněním obrázků nebo videí pro všechny rozpoznatelné účastníky na fotografiích, videích nebo jiných informacích, které mají být zveřejněny v časopise Gastroenterologie a hepatologie nebo na webových stránkách časopisu. Formulář souhlasu se zveřejněním by měl označovat konkrétní použití (zveřejnění v lékařské literatuře v tištěné a online podobě s vědomím, že účastníci a veřejnost budou mít přístup) dané fotografie/videa účastníka a musí obsahovat podpis účastníka (nebo podpis zákonného zástupce). Autoři musí při odeslání rukopisu zaslat e-mailem kopii formuláře souhlasu pacienta se zveřejněním daného materiálu. Originál by si měl ponechat hlavní autor nebo korespondující autor.
Studie se zvířaty: Autoři musí dodržovat pokyny Mezinárodního výboru editorů lékařských časopisů (International Committee of Medical Journal Editors), pokud jde o pokusy na zvířatech. Autoři musí v průvodním dopise a v příslušné části rukopisu Materiál a metody uvést, že postupy jsou v souladu s institucionálními a národními doporučeními pro péči o laboratorní zvířata a jejich používání.

Příklad

Etické principy

  • Studie byla provedena ve shodě s Helsinskou deklaraci z roku 1975 (a jejími revizemi z let 2004, 2008 a 2013).
  • Studie byla schválena lokální etickou komisí XY (datum, číslo schválení).
  • Všichni pacienti podepsali informovaný souhlas s účastí ve studii.

NEBO

  • Studie nepodléhá schválení etickou komisí, pacienti podepsali souhlas s diagnostickým a léčebným procesem.

Registrace klinických studií

Časopis Gastroenterologie a hepatologie doporučuje, aby výzkumníci (autoři) zaregistrovali své klinické studie do registru veřejných studií a poskytli identifikaci registru klinických studií a identifikační číslo klinického hodnocení. National Library of Medicine poskytuje bezplatný registr (free registry), který splňuje požadavky Mezinárodního výboru lékařských časopisů (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) requirements). Výzkumníci (autoři) jsou povinni studii zaregistrovat před registrací prvního pacienta nebo před zařazením do studie. Autoři musí uvést identifikační číslo klinického hodnocení v části Materiál a metodika odesílaného článku.

Příklad

Registrace studie

Pokračujte dále na Konflikt zájmů a publikační etika

POVINNOSTI REDAKČNÍ RADY

• Za rozhodnutí o tom, které z předložených článků budou publikovány, je zodpovědná redakční rada a šéfredaktor časopisu.
• Příspěvky předložené k otištění jsou zaslány dvěma recenzentům prostřednictvím redakčního systému OJS. Jsou recenzovány anonymně (blind peer review – autoři neznají totožnost recenzentů a naopak).
• Šéfredaktor, členové redakční rady a členové redakce nesmějí předávat třetím osobám (s výjimkou korespondujícího autora, recenzentů a potenciálních recenzentů, vydavatele a případných poradců šéfredaktora) žádné informace o předložených rukopisech.

POVINNOSTI RECENZENTŮ
• Pokud kterýkoli recenzent usoudí, že je pro něj nemožné provést recenzi rukopisu v dohodnutém čase, musí o tom informovat šéfredaktora, aby rukopis mohl být zaslán k posouzení jinému recenzentovi.
• Informace o předložených rukopisech jsou považovány za důvěrné a podle toho s nimi musí být nakládáno.
• Recenze mají být prováděny objektivně. Jakákoli osobní kritika autora je nepřijatelná. Recenzenti mají svůj názor vyjádřit jasně a podpořit jej konkrétními argumenty.
• Pokud by recenzent objevil významnou podobnost nebo překryv mezi předkládaným rukopisem a jakoukoli již publikovanou prací známou recenzentovi, je povinen neprodleně o tom zpravit šéfredaktora.
• Recenzenti nesmějí hodnotit rukopisy, u nichž jim může vzniknout střet zájmů.

Kreditovaný autodidaktický test