Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Jak psát rukopis?

OBECNÉ INFORMACE
Redakce přijímá k publikaci zejména originální články z oblasti klinické a experimentální gastroenterologie a hepatologie v češtině, slovenštině a angličtině. Dále se přijímají výsledky klinických studií, články pro postgraduální celoživotní vzdělávání (continuing medical education CME), přehledné články o současných aktuálních problémech, kazuistiky, zprávy z kongresů, zprávy ze studijních pobytů v zahraničí, knižní recenze, zprávy týkající se činnosti gastroenterologické a hepatologické odborné společnosti, zprávy o jubilejích předních osobností oboru i aktuální oznámení o připravovaných kongresech a sympoziích. Dále jsou publikovány i  komentáře k článkům z jiných časopisů, pozorování, názory, diskuze k zajímavým tématům, osobní zprávy a dopisy redakci.
Příprava rukopisu vychází z příslušných ČSN a z doporučeného postupu ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors).


POŽADAVKY ODBORNÉ PUBLIKACE
Odborné práce zahrnují původní vědecká sdělení, jimiž jsou: původní práce, přehledové práce, kazuistiky a práce doškolovacího charakteru (guidelines). Každá z těchto forem odborného textu má svá specifika, čemuž odpovídá i vnitřní členění, které je třeba respektovat.

1. Původní práce
Článek, ve kterém autor předkládá svoje poznatky získané na základě vlastní experimentální či klinické studie. Původní práce je členěna na tyto základní části: úvod, soubor pacientů a metodika (materiál a metoda), výsledky, diskuze, závěr a seznam literatury. Práce je doprovázena strukturovaným souhrnem uvedeným česky/slovensky i anglicky (viz dále).
• a) Úvod slouží k základnímu seznámení s problematikou, popř. s důvody, které vedly autora k vytvoření práce. Uvádí hypotézu, která má být potvrzena nebo vyvrácena.
• b) Soubor pacientů a metodika (materiál a metoda) je část, která by měla přinést základní informace o hlavních charakteristikách souboru pacientů, v případě experimentální, resp. teoretické studie také o materiálu, který autor hodnotil. Při popisu metody je třeba přesně popsat postup (např. indikace, léčebný postup, doléčení) a nedílnou součástí této pasáže práce je i způsob hodnocení, tedy to, co a jak autor hodnotil.
• c) Výsledky. Tato část původní práce musí obsahovat fakta zjištěná studií, tj. odpovědi na otázky položené v předchozí části (soubor, metody).
• d) Diskuze slouží k rozboru dosažených výsledků a k jejich srovnání s pracemi jiných autorů zabývajícími se stejnou problematikou.
• e) Závěr shrnuje význam studie a vyjadřuje, zda bylo dosaženo cílů uvedených v úvodu, resp. zda byla potvrzena či vyvrácena původní hypotéza.
• f) Seznam literatury (viz dále podrobněji).
U původní práce se doporučuje 5–10 stran textu a 20–30 citací. Počet autorů je maximálně 6.

2. Přehledová práce
Článek zpracovaný zkušeným a známým autorem v dané problematice na vyžádání vedoucího redaktora či koeditora sekce časopisu. V přístupu k tématu musí být patrný osobní názor autora. Práce přináší přehled o současném stavu ve zvolené problematice, včetně kontroverzních názorů. Součástí je seznam literatury. Práce by měla obsahovat nestrukturovaný souhrn v českém/slovenském a anglickém jazyce. Přehledový článek by měl mít 5–10 stran textu, literatura by neměla přesahovat 30 citací.

3. Kazuistika
Odborné sdělení, které se skládá z úvodu, popisu vlastního případu či případů, diskuze a seznamu literatury. Je doprovázena nestrukturovaným souhrnem v českém/slovenském a anglickém jazyce (viz souhrny).U odborné práce typu kazuistika se doporučuje rozsah maximálně 5 stran textu a 10–15 citací.

4. Práce doškolovacího charakteru (guidelines, current concept)
Texty tohoto typu budou uveřejňovány na vyžádání vedoucího redaktora. Po dohodě s autorem by měly obsahovat komplexní zpracování základní problematiky v gastroenterologii či hepatologii, včetně vývoje v dané oblasti, současného stavu a moderních trendů. Seznam literatury bude obsahovat nejen citovanou literaturu, ale také literaturu doporučenou. Nevyžaduje se souhrn. Rozsah by měl být do 10 stran textu.
Standardní úprava rukopisu je 30 řádek na stránku, nastavené řádkování dvě, volné okraje v šířce 2,5 cm. Text by měl být zpracován pomocí běžného textového editoru ve formátech doc či rtf , doporučené písmo Times New Roman, velikost písma 12. Stránky jsou číslovány v pravém dolním rohu.
V žádném případě se nepoužívá pro formátovaní dokumentu mezerník (!) a neukončuje se každý řádek enterem. Při psaní je třeba dát pozor na záměnu písmene "O" s číslicí "0", stejně tak písmene "I" s číslicí "1" apod.; ačkoli tyto znaky mohou vypadat v některých fontech podobně, při jejich převodu do fontu jiného tyto podobnosti zanikají.


SOUČÁSTI PUBLIKOVANÝCH PRACÍ
Titulní strana – obsahuje název práce v českém/slovenském a anglickém jazyce (název by měl být výstižný a stručný z důvodu vyhledávání – redakce si vyhrazuje právo název po dohodě s autorem zkrátit či upravit), jména autorů, názvy pracovišť autorů a kontakt na hlavního autora (celé jméno vč. titulů, název pracoviště, adresa pracoviště a mailová adresa) Na titulní straně musí být vyjmenovány všechny finanční zdroje za jejichž přispění byla práce zpracována.
Souhrn – u každé původní práce je vyžadován tzv. strukturovaný souhrn v češtině či slovenštině a angličtině. Dává čtenáři zkrácený přehled článku. Souhrn nesmí obsahovat odkazy na obrázky ani literaturu a tabulky, rozsah je doporučen na 180–300 slov.
Souhrn je členěn na následující části:

  • Úvod – stručně popsat cíl práce a vyjádřit sledovanou hypotézu.
  • Metody – charakterizovat sledovaný soubor, jak byly jednotky vybrány event. vyloučeny ze sledování. Charakteristika a popis metody, které byly použity k řešení problematiky, metodika hodnocení, popis postupu.
  • Výsledky – dosažené výsledky včetně číselných hodnot.
  • Diskuze – srovnání výsledků se závěry a výsledky jiných citovaných autorů.
  • Závěr – závěry, které autor vyvozuje z předložené práce, shrnutí nejdůležitějších bodů.


Klíčová slova – v češtině či slovenštině a angličtině, bez použití zkratek, v počtu 3–8 klíčových slov, z toho min. 3 vybírá autor z databáze Index Medicus a jejich českého ekvivalentu MeSH-CZ.

Obrazová dokumentace – musí být zásadně původní. Počet obrázků by měl odpovídat rozsahu práce. Obecně nelze převzít vyobrazení z cizí práce publikované v časopise či knižně. Publikování nepůvodních obrázků je možné pouze po překreslení s uvedením textu: volně podle (jméno autora původního obrázku). Přebírání obrázků z jiných publikací je možné pouze s uvedením souhlasu držitele autorských práv – většinou původního autora a nakladatele (respektování autorského zákona).

Přílohy číslujte v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě v min. rozlišení 600 dpi, a to v min. šířce 1 500 pixelů. Tabulky je třeba vytvořit pomocí MS Word či MS Excel a dodat v tomto formátu (nepřevádět do needitovatelné podoby obrázku). Podobně grafy a schémata je třeba dodat v editovatelné podobě (MS Excel) včetně zdrojových dat. Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů (např. Statsoft STATISTICA a další) zasílejte v běžných vektorových formátech (např. .emf, .wmf, .svg apod.), v žádném případě je nezasílejte ve formátu MS Word! Popisy obrázků, grafů, tabulek, schémat a fotografií musí být uvedeny jak v českém/slovenském, tak anglickém jazyce. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.

Text musí obsahovat odkazy na případné grafy, obrázky, fotografie či tabulky, a to v následující podobě: (graf 1), (obr. 1), (tab. 1).

Seznam literatury – literatura je řazena ve vzestupném číselném pořadí, které se musí shodovat s pořadím citace v textu. Platí zásada, že autoři citovaní v textu musí být uvedeni v seznamu literatury a obráceně. Citovány by měly být pouze práce v bezprostřední souvislosti s publikovanou prací. Způsob citací literatury musí odpovídat normě ISO 690 a přizpůsobuje se formátu citací v databázi MEDLINE/PubMED (viz příklady).
V citaci se uvádějí všichni autoři při počtu do tří. Při větším počtu autorů se vypisují první tři a následně je použita zkratka: "et al." Zkratky časopisů musejí odpovídat mezinárodně platným zkratkám. Na konci citace označte stránky a číslo DOI, má-li ho článek přiděleno. Práce v tisku a/nebo odeslané k publikaci mohou být zahrnuty do seznamu citací. Nejméně 1/3 citací by neměla být starší než 5 let.

Předpokládá se citování recenzované tuzemské literatury. Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Jejich přehled nabízí databáze BMČ Národní lékařské knihovny. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Gastroenterologie a hepatologie. Citovanost prací z GH je uznáním odborné úrovně tohoto časopisu.

Formát citací:
Originální a přehledové práce:
Vočka M, Petruželka L. Zařazení režimu FOLFIRINOX do algoritmu léčby metastazujícího karcinomu slinivky břišní – první zkušenosti. Gastroent Hepatol 2014; 68(5): 436–440. doi: 10.14735/amgh2014436.
Kapitoly z knih:
Adam Z, Tomíška M, Vorlíček J. Další primárně kožní lymfomy. In: Adam Z, Vorlíček J. Hematologie II. 1. vyd. Praha: Grada 2001: 303–310.
Internetové odkazy:
Taylor SC, David JN. Acne and Rosacea: a closer look at skin of color. [online]. Available from: http: //www.medscape.org/viewarticle/770773.


ZPŮSOB PŘEDÁNÍ PRÁCE DO TISKU
Redakce přijímá práce elektronicky prostřednictvím redakčního  systému Open Journal System (OJS). První autor, který zároveň předává text redakci k recenznímu řízení je zodpovědný za jazykovou stránku práce a stává se kontaktní osobou pro redakci. Prostřednictvím redakčního systému jsou nahrány:
• vlastní práce se seznamem literatury v členěním výše zmíněném
• obrazová dokumentace, další přílohy
• strukturovaný souhrn u původních prací resp. souhrn u přehledových prací a kazuistik (česky/slovensky a anglicky), součástí jsou klíčová slova (česky/slovensky a anglicky)

K originálu práce se připojí prohlášení o původnosti práce a obrazové dokumentace potvrzené autory v OJS.
Zaslané práce budou podrobeny recenznímu řízení z hlediska obsahu i formy. Práce nesplňující kritéria časopisu budou zaslány k přepracování, popřípadě zcela odmítnuty. O přijetí či odmítnutí práce bude autor informován prostřednictvím mailu. Redakce koresponduje výhradně s prvním resp. korespondujícím autorem.

Kreditovaný autodidaktický test