Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(5): 449–450. doi: 10.48095/ccgh2023449.

Životní jubileum prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D.

Štěpán Suchánek Orcid.org  1

+ Pracoviště
V listopadu tohoto roku dosáhne životního jubilea 70 let významná osobnost české gastroenterologie prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., a je mi velkou ctí mu při té příležitosti poblahopřát.

Profesor Zavoral se narodil 28. listopadu 1953 v Litoměřicích. V roce 1980 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1980–1990 působil na interním oddělení nemocnice v Ústí nad Labem pod vedením vynikajícího internisty primáře Jaroslava Bittera. Během těchto let získal cenné schopnosti široké diagnostiky a léčby interních nemocí. Již zde se začal zajímat o nové výzkumné podněty v oboru gastroenterologie. Po absolvování atestace z gastroenterologie v roce 1987 se stal krajským ordinářem pro gastroenterologii. V letech 1990–1997 pracoval v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, kde v týmu významného gastroenterologa profesora Friče dále intenzivně prohluboval svou specializaci. Aktivně se účastnil pilotních projektů zaměřených na program screeningu kolorektálního karcinomu a stal se druhým českým členem skupiny European Group for Colorectal Cancer Screening. Významně se podílel na vědeckých publikacích a absolvoval několik studijních pobytů v Evropě, USA a Japonsku.

V roce 1997 zahájil svoji profesní dráhu v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha, kde působil jako primář II. interního oddělení. V roce 1999 úspěšně obhájil dizertační práci na tehdejší Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně a byl mu udělen titul Ph.D. Habilitoval v roce 2003 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru vnitřní lékařství a v roce 2008 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově v Praze.

V lednu 2005 byl jmenován prvním přednostou nově ustanovené Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, která vznikla sloučením tří interních oddělení do jednoho superspecializovaného pracoviště, a tu vedl až do října roku 2020.

Od roku 2019 je přednostou nově založeného Ústavu gastrointestinální onkologie ÚVN, který je integračním celkem všech oborů zabývajících se léčbou a prevencí nádorů gastrointestinálního traktu. Ústav také koordinuje, podporuje a organizuje vědecké a výzkumné aktivity v gastrointestinální onkologii.

V polovině roku 2010 byl jmenován do funkce ředitele Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, v jejímž čele stojí dosud.

Jako vedoucí Subkatedry gastroenterologie IPVZ, člen Oborové rady doktorandského studijního programu vnitřní nemoci na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a odborný garant oboru gastroenterologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se významně podílel na výchově několika generací českých lékařů v oboru gastroenterologie.

Mezi hlavní objekty vědeckého zájmu profesora Zavorala patří problematika kolorektálního karcinomu a karcinomu pankreatu. Současně se významnou měrou věnuje popularizaci preventivních onkologických programů v gastroenterologii. Právě profesor Zavoral stál spolu s profesorem Fričem u zrodu celoplošného populačního programu screeningu kolorektálního karcinomu, který byl v České republice zahájen v roce 2000 jako v teprve druhé zemi na světě a je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Za svou činnost v oblasti prevence kolorektálního karcinomu a organizaci osvětových kampaní s ní spojených obdržel v roce 1999 v Římě prestižní cenu Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE). Kromě řady jiných národních i mezinárodních ocenění je profesor Zavoral držitelem ceny Morální autorita, kterou obdržel v roce 2019 z rukou generála Emila Bočka, či Záslužného kříže ministra obrany České republiky I. stupně, které je nejvyšším vojenským rezortním vyznamenáním. V roce 2021 byl prezidentem republiky jmenován do hodnosti brigádního generála v.v. Dne 17. listopadu 2022 byl profesor Zavoral na základě nominace válečných veteránů 2. světové války vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním České republiky – medailí Za zásluhy I. stupně v oblasti vědy.

Množství jeho odborných a akademických aktivit je rozsáhlé, je předsedou výboru Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP a předsedou Rady pro screening kolorektálního karcinomu ČGS ČLS JEP. Dlouhá léta působil jako předseda Komise pro screening kolorektálního karcinomu Ministerstva zdravotnictví ČR. Je také oficiálním zástupcem České republiky v Colorectal Cancer Screening Committee of the World Endoscopy Organization (WEO) a v European Section of Gastroenterology and Hepatology UEMS.

Je autorem více než 140 odborných publikací, jeho H-index je 20 a má 2 239 citačních ohlasů. Mezi jeho nejvýznamnější odborné publikace poslední doby patří dvousvazková Mařatkova gastroenterologie, jíž byl hlavním editorem. Součástí této rozsáhlé učebnice vydané Nakladatelstvím Karolinum v roce 2021 byla také interaktivní elektronická verze.

Přes veškerou svou pracovní vytíženost se profesor Zavoral stále aktivně věnuje svým pacientům v ambulantní i endoskopické praxi a neustále se významně podílí na vědecké a publikační aktivitě. V současnosti je jeho hlavní pozornost věnována problematice časné diagnostiky karcinomu pankreatu.

Vážený pane profesore, děkujeme za Váš přínos v oblasti gastroenterologie a gastrointestinální onkologie a přejeme Vám do dalších let pevné zdraví, hodně energie a mnoho osobních a pracovních úspěchů. Ad multos annos!

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D., a spolupracovníci
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha


Kreditovaný autodidaktický test