Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(2): 171–172.

XXIII. hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XIII. mezinárodní endoskopický workshop

Tomáš Douda1

+ Pracoviště

Ve dnech 21.–22. 3. 2019 se konal v prostorách výukového centra LF UK v areálu FN Hradec Králové celostátní gastroenterologický kongres s mezinárodní účastí. První den byl tradičně věnován živým přenosům z endoskopického pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové, pozdní odpoledne a druhý den (pátek) pak přednáškovým blokům průřezově rozmanitých oblastí gastroenterologie a hepatologie.
Termín setkání byl přizpůsoben možnostem hlavní hvězdy kongresu prof. Matthew Banksovi. Ten není pravidelným účastníkům kongresu neznámý, neboť Hradec Králové navštívil již v roce 2015. Prof. Banks pracuje v University College London Hospital, kde byl 6 let vedoucím endoskopického pracoviště, které je největším centrem pro Barrettův jícen ve Velké Británii. Prof. Banks je sekretářem endoskopické sekce Britské gastroenterologické společnosti a je hlavním autorem standardů kvality v horní endoskopii [1]. Předmětem jeho profesního zájmu jsou mimo endosonografii různé endoskopické resekční techniky (velké zkušeností získal během svého pobytu v Tokiu).
Tým vedený prof. Rejchrtem (Hradec Králové) sestavil zajímavý program různých endoskopických metod, na jejichž prezentaci se kromě domácích endoskopistů podíleli i další hosté – prim. Vítek z Frýdku Místku a prim. Falt z Olomouce. „Domácím endoskopistou“ je také doc. Kohoutová, která nyní pracuje jako konzultantka v Royal Marsden Hospital v Londýně. Prim. Vítek a prim. Falt také spolu moderovali endoskopické přenosy v přednáškovém sále výukového centra LF UK společně s prezidentem kongresu prof. Burešem (Hradec Králové).
Prof. Banks předvedl své endoskopické umění při diagnostice dysplazií Barrettova jícnu, vč. resekce a ošetření radiofrekvenčních ablací. U pacienta s adenomy žaludku provedl jejich endoskopickou resekci. Prof. Rejchrt provedl papilektomii pacientky s adenomem Vaterovy papily. Dr. Repák (Hradec Králové) úspěšně zavedl pod endosonografickou kontrolou transgastrickou drenáž pseudocysty slinivky, prim. Falt snesl adenom céka dosahující do Bauhinovy chlopně metodou endoskopické slizniční resekce. Dr. Fejfar (Hradec Králové) zavedl potahovaný kovový stent do maligní stenózy d. choledochus, doc. Kohoutová odebrala endosonogaficky cílenou tenkojehlovou aspirační cytologii u pacientky s cystickým tumorem pankreatu. Zřejmě jako první v ČR provedla biopsii této cystické léze Moreyovými klíšťkami za endosonografické kontroly. Byla prezentována také dvoubalonová enteroskopie u pacientky s Peutzovým-Jeghersovým syndromem v podání přednostky II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové prof. Kopáčové. Doc. Tachecí (Hradec Králové) ukázal septotomii Zenkerova divertiklu a prim. Cyrany (Jičín, Hradec Králové) upoutal pozornost úskalím diagnostiky plochých lézí, kdy endoskopicky odstranil v obtížné lokalizaci plošně rostoucí neoplazii Bauhinovy chlopně. Kořením přenosů byla také prezentace endoskopicky neřešitelné léze hepatálního ohbí prim. Vítkem a ukázka složitosti extrakce penetrované gastrické bandáže prim. Doudou (Hradec Králové).
Čtvrteční přednáškový blok byl zahájen přednáškou state-of-the-art prof. Bankse, týkající se endoskopické diagnostiky a vedení léčby atrofické gastritidy a časného žaludečního karcinomu. V hepatologické sekci se prof. Ehrmann (Olomouc) v přednášce s filozofickým přesahem věnoval novým doporučeným postupům v péči o nemocné s alkoholem podmíněným poškozením jater, prof. Urbánek (Praha) pangenotypovým režimům léčby chronické infekce hepatitidy C. Prof. Brůha (Praha) poskytl atraktivní pohled na akutní porfyrie a páteční odborný program byl zakončen přehledem domácího dr. Šembery (Hradec Králové) na téma idiopatická necirhotická portální hypertenze, doplněným kazuistikami.
První kongresový den byl obohacen sportovním podvečerem, kdy se téměř 30 účastníků proběhlo kolem Labe v rámci IX. ročníku Běhu proti kolorektálnímu karcinomu, který organizoval dr. Šembera (obr. 1). Následovala pracovní večeře a společenský program v designové restauraci hotelu Tereziánský dvůr.
Páteční program byl zahájen state-of-the art přednáškou prof. J. Krejzka (Hradec Králové) objasňující patofyziologické děje u poškozujícího zánětu u nemocných s Crohnovou chorobou. V druhém bloku přednášek ukázala dr. Legátová (Jičín) na kazuistickém sdělení, že prvním projevem těžké poruchy motility jícnu může být i respirační insuficience. Prof. Rejchrt, hlavní organizátor předchozího endoskopického workshopu, nás poučil o platnosti fyzikálních zákonů ohledně tlaku a objemu ve sdělení Dilatace stenóz jícnu. Dr. Kroupa (Brno) se věnoval Barrettovu jícnu a prof. Kopáčová krvácení do střední části gastrointestinálního traktu.
Celý třetí přednáškový blok před obědem byl velice atraktivní – jako první v ČR se věnoval velmi komplexně nové nozologické jednotce – gastrickému adenokarcinomu a proximální polypóze žaludku (GAPPS – gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach) z různých pohledů – patologa (prim. Podhola, Hradec Králové), genetika (dr. Benešová, Praha a doc. Forretová, Brno) i gastroenterologa. Dr. Repák (Hradec Králové) se spolupracovníky popsali jako první případ postižené rodiny v Evropě [2], doc. Tachecí a doc. Kohoutová se věnovali diagnostice a klinickým perspektivám, dispenzarizaci, individualizované léčbě a klinickým doporučením. Prof. Bureš popsal kvalitu života pacientů po gastrektomii a prim. Cyrany prezentoval návrh registru onemocnění v ČR.
Po obědě v přednáškovém bloku věnovaném idiopatickým střevním zánětům (IBD – inflammatory bowel disease) vystoupili domácí prim. Tomáš Douda a dr. Morávková, kteří se zaměřili na nová biologika, doc. Zbořil (Brno) na polypózu v terénu IBD a dr. Ladislav Douda (Hradec Králové) na hormonálně indukovanou kolitidu.
V další sekci dr. Kocna (Praha) přednesl sdělení na téma Personalizovaná predikce rizika kolorektálního karcinomu inteligentním využitím FIT testů. Dr. Grega (Praha) zastoupil zraněného prof. Zavorala se sdělením o kolorektálním karcinomu. Doc. Tachecí poukázal na nové možnosti pokročilého endoskopického zobrazení (LCI – linked color imaging). Prim. Falt prezentoval vlastní výsledky metody endoskopické transmurální resekce a prim. Vítek se věnoval mezioborovému problému – endometrióze.
V posledním přednáškovém bloku srovnával předseda České gastroenterologické společnosti doc. Urban (Olomouc) vizi vs. realitu u screeningu karcinomu pankreatu. Doc. Kianička (Brno) prezentoval vlastní výsledky Evropské výzkumné rady pomocí jednobalonového enteroskopu u osob po Whippleově operaci. Prim. Cyrany popsal na pozadí 10 let registru familiární adenomatózní polypózy ve FN Hradec Králové duodenální postižení při familiární adenomatózní polypóze. Finální přednášku měl prof. Bureš týkající se role viromu u kolorektálního karcinomu.
Téměř 300 účastníků z celé ČR ocenilo vynikající technickou kvalitu audiovizuálního servisu, přednášející pak bezchybné technické zázemí a všichni organizaci agentury dr. Volemana. Poděkování patří také podpoře biomedicínských firem, bez kterých by nebylo možné takovou akci zorganizovat. Přednášky a živé přenosy budou přístupné ve videoknihovně Mařatkovy gastroenterologie na: http: //video.endoscopy.cz.
Věříme, že se zase za rok v Hradci Králové sejdeme!


MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika
LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tomas.douda@fnhk.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Beg S, Ragunath K, Wyman A. Quality standards in upper gastrointestinal endoscopy: a position statement of the British Society of Gastroenterology (BSG) and Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland (AUGIS). Gut 2017; 66 (11): 1886–1899. doi: 10.1136/gutjnl-2017-314109.
2. Repak R, Kohoutova D, Podhola M. The first European family with gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach: case report and review of the literature. Gastrointest Endoscopy 2016; 84 (4): 718–725.

Kreditovaný autodidaktický test