Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(5): 277.

XXI. Bardejovské gastroenterologické dni

Marián Kaščák Orcid.org  1

+ Pracoviště

Bardejovské Kúpele, 28.-29. septembra 2007

Slovenská lekárska spoločnos», Slovenská gastroenterologická spoločnos», Slovenská chirurgická spoločnos», Lekárska fakulta UPJŠ a FN LP v Košiciach, Slovenská lekárska komora, Bardejovské Kúpele, a. s., Mesto Bardejov a Nemocnica sv. Jakuba n. o., Bardejov organizovali XXI. Bardejovské gastroenterologické dni v dňoch 28.-29. septembra 2007.

Zúčastnilo sa ich 160 registrovaných účastníkov.

Prvý deň bol venovaný kazuistikám a druhý deň právnym aspektom v gastroenterológii.

V celodennom prvom dni odznelo všetkých 15 prihlásených kazuistík.

Okrem toho boli usporiadané 3 sympóziá, venované novším formám liekov na liečbu IBD, análnych fisúr, biologickej liečbe IBD, parenterálnej a enterálnej liečbe gastrointestinálnych chorôb.

Veµkým kladom všetkých kazuistík bola perfektná dokumentácia. Zaujímavos» prípadov bola zabezpečená tým, že boli prezentované nielen raritné prípady (histoplazmóza, melanóza kolónu spojená s Lynchovým syndrómom, recidivujúca meléna u školáka, perforácia GISTómu), ale aj omyly diagnostické, či liečebné (iatrogénny syndróm krátkeho čreva, prekvapujúci pitevný nález). Kazuistiky splnili svoje poslanie "brúsenia, či cizelovania našich mozgov", čo sa ukázalo na bezprostredných diskusiách, ktoré nemohli by» vopred pripravené.

Preto bolo možné zaži» rozmýšµanie "nahlas". Takýto spôsob dáva tomuto podujatiu istý komorný ráz aj pri diskusnom iskrení názorov.

Druhý deň, venovaný právnym aspektom v gastroenterológii sa niesol pod heslom Media vita in morte sumus. Aj keď samozrejme išlo hlavne o problematiku, ktorá súvisí s možnou skutočnou, fyzickou smr»ou pacienta, preberaná problematika sa často preliala do "smrti" gastroenterológa, či už možným vyhorením, pri jeho nadmernej pracovnej zá»aži alebo pri diagnostických omyloch, či vzniknutých komplikáciách. Neboli vynechané ani majetkovo právne otázky, problémy pracovných zmlúv, či informovaného súhlasu. Zárukou fundovaného výkladu nastolených problémov boli pozvaní právnici, ktorí sa zdravotníckej legislatíve aktívne venujú.

XXI. Bardejovské gastroenterologické dni majú stále svoj genius loci, ktorý mu dal Holomáň, Radač, Hildebrand, či Goliáš. To by však nestačilo, keby túto typickú atmosféru ďalej neudržiavali lokálni organizátori a nerozvíjali ju naši mladší a aj mladí kolegovia.

Marián Kaščák
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test