Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2006; 60(6):274.

XX. bardejovské gastroenterologické dni

Marián Kaščák Orcid.org  1

+ Pracoviště

Slovenská lekárska spoločnos», Slovenská gastroenterologická spoločnos», Slovenská chirurgická spoločnos», Lekárska fakulta UPJŠ a FN LP v Košiciach, Slovenská lekárska komora, Bardejovské Kúpele, a.s., a město Bardejov boli organizátormi tohto podujatia.

Už počet organizácií svědčí o tom, že išlo o mimoriadnu akciu. Bola totiž jubilejná a od predošlých sa lišila aj tým, že trvala tri dni od 14. do 16. septembra 2006. Tradičným miestom bol překrásný kút Šariša - Bardejovské Kúpele. Tak ako tento región, aj gastrenterologické dni majú svoju históriu, a tým získánu hodnotu. Prvé Bardejovské gastroenterologické dni sa konali 4. júla 1969 a ich spiritus rector bol doc. MUDr. Karol Holomáň. Výnimočnými pomocníkmi mu boli doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc, MUDr. František Radač a prim. MUDr. Andrej Goliáš. Počas 37ročnej historie týchto dní sa ich programová náplň stále skvalitňovala, čo nakoniec viedlo k tomu, že Bardejovské Kúpele boli miestom konania XXIV. a XXVI. slovenského a českého gastroenterologického kongresu s medzinárodnou účas»ou, ktorých súčas»ou boli aj endoskopické dni. Za uvedený čas sa gastroenterologických dní zúčastnila elita českej a slovenskej gastroenterológie, hepatológie, chirurgie a prakticky všetkých lékařských odborov, ktoré nějakým spósobom s gastroenterológiou súvisia.

XX. bardejovských gastroenterologických dní sa zúčastnilo viac ako 300 registrovaných účastníkov. Aj tieto jubilejně dni si ponechali póvodnú réžiu odborného programu v tom, že prvý deň bol věnovaný zaujímavým gastroenterologickým kazuistikám. Váčšina z 23 príspevkov v tomto bloku bola kvalitně vypracovaná a všetky boli perfektně dokumentované. Tri kazuistiky, ktoré boli na základe ankety účastníkov vyhodnotené ako najlepšie, boli finančně odměněné. Novinkou bola sekcia zdravotných sestier. V prvej časti sa sestry věnovali asistencii pri endoskopických vyšetreniach a výkonoch a v druhej časti sa věnovali výživě a celiakii. Dobré pósobila plná sála a živá diskusia sestier.

Druhý deň bol věnovaný slávnostným přednáškám. Tento program bol rozdělený na štyri časti. Prvá čas» bola věnovaná hornej časti GI traktu, druhá čas» chorobám pečené a žlčovým cestám, tretia čas» nespecifickým zápalom črevným a chemoprevencii kolorektálneho karcinomu a štvrtá čas» chirurgickým problémom v liečbe Crohnovej choroby, enteroskopii, kolorektálnej mukozektómii a prvým výsledkom epidemiologickej štúdie GERDu na Slovensku. Třetí deň bol věnovaný problematike jednodňovej chirurgie a endoskopickým intervenčným výkonom. Najprv sa rokovalo o endoskopickej liečbe žlčových ciest, následovala problematika laparoskopickej fundoplikácie pri GERD a závěr jubilejných dní patřil panelovej diskusii o jednodňovej zdravotnej starostlivosti zo všetkých možných aspektov. Okrem toho bola aj sekcia posterov a bolo usporiadaných sedem sympózií. Spoločenský program, ktorým sú tieto gastroenterologické dni známe, v ničom nezaostal za predchádzajúcimi podujatiami. Koncert miešaného zboru Collegium technicum z Košic v Bazilika minor sv. Egídia v Bardejove bol skutočným zážitkom.

Odborný program určité splnil očakávania aj náročného poslucháča. Uvediem iba niekolko príspevkov na ilustrační. J. Gregar (Olomouc) zaujal prácou o disolúcii pankreatikolitiázy, a to nielen aplikáciou cez nazopankreatický drén, ale aj perorálne. R. Koseura (Bratislava) referoval o fatálnej komplikácii Crohnovej choroby, ktorou bol abs+ces mozočku. R. Donoval (Praha) sa věnoval otázke, či polymorfizmus multidrug resistance gene 1 (poznáme zatial jeho 31 variantov) je prediktívnym faktorom pre medikamentóznu liečbu IBD. E. Majorova (Košice) referovala o fistulujúcej forme indeterminovanej kolitídy u trojmesačného plné dojčeného die»a»a. D. Ďuricová (Praha) představila súbor 20 pacientov s ileo-pouch-análnou anastomózou a cenné bolo nielen zistenie výskytu akútnej a chronickej pouchitídy a cuffitídy, ale aj určenie kvality života týchto pacienov. R. Dítě (Brno) v prehladnej práci, venovanej medikamentóznej a endoskopickej liečbe akútneho krvácania z hornej časti GI traktu, sa opřel o Rockallov skórovací systém závažnosti krvácania. Podčiarkol, že za 30 rokov sa letalita nezměnila (7-10 %). Secondlook endoskopia neoplyvnila letalitu a nie je rutinným vyšetřením. Zdóraznil, že na základe 38 velkých štúdií neexistuje najlepší roztok na zastavenie krvácania a žiadna z termických metod nemá nadriadenos». Koagulum by sa málo vždy odstranit a spodina by mala by» ošetřená. E. Jurgoš (Bratislava) v práci o súčasnej problematike funkčnej dyspepsie vychádzal z III. verzie Římských kritérií a ako novum spomenul zaradenie funkčných poruch u novorodencov a batoliat. J. Prášek (Brno) vo vtipnej, stručnej a jasnej prednáške představil metodu vyšetrenia rychlosti evakuácie žalúdka s pomocou označeného jedla (ryža s másom). Metoda je vhodná aj na sledovanie účinku liekov. J. Dolina (Brno) s vtipom jemu vlastným hovořil o elektrogastrickom vyšetření pri poruchách vyprázdňovania žalúdka a zdóraznil, že nebola korelácia medzi EGG spektra a pH profilom pri GERD. M. Bátovský (Bratislava) sa věnoval genetickým aspektom karcinomu žalúdka. Výrazné pokročili naše vědomosti odvtedy, čo Warthin v roku 1913 ako prvý popísal familiárny výskyt rakoviny žalúdka. Pokrok je hlavně v tom, že na základe súčasných genetických vyšetření je možné zodpovědné indikovat' profylaktickú gastrektómiu aj u asymptomatických jedincov. M. Kopáčova (Hradec Králové) referovala o prvých skúsenostiach s dvojbalónovou enteroskopiou v Čechách. Pretože hradecko-královské pracovisko má na tomto poli najváčšie skúsenosti, mohla aj porovnat' tuto metodu s push-enteroskopiou, kapslbvou a peroperačnou enteroskopiou. R. Keil (Praha) sa věnoval ERCP v detskom veku na základe skúsenosti z 350 vykonaných vyšetření (10 bolo u dojčiat). Poukázal na velkú antipatiu k tomuto vyšetreniu u pediatrov, ktorí preferujú chirurgický přístup. Svoje skúsenosti uzavřel konstatováním, že ERCP dokáže zníži» počet probatórnych laparotómií aj v detskom, aj v dojčenskom veku. Sympatická bola jeho ponuka na spoluprácu pre slovenských gastroenterológov, hlavně pediatrických. J. Špičák (Praha) priniesol výsledky transplantácie pečené, ktorých na jeho pracovisku vykonali od roku 1995 doteraz 450. Prínosom bol jeho komplexný pohlad na etické problémy, aj ked sa věnoval všetkým aspektom, súvisiacim s transplantáciami. Etický pohlad ho priviedol k problematike alkoholizmu, ktorý je celosvětovým problémom, ako najlahšie dostupnej droge. V súčasnosti alkoholici predstavujú až 40 % zo všetkých transplantovaných. Až 26 % z nich sa opá» vracia k alkoholu, častejšie sú to ženy. Každý úzus sa u nich považuje za abúzus. M. Lukáš (Praha) referoval o pokrokoch v liečbe IBD. Najprv spomenul zásluhu prof. Vilčeka, ktorý objavil anti-TNF-a a ide teda o Československu molekulu.

Súčasná liečba IBD je iba symptomatická a stupa počet nežiaducich účinkov takejto liečby. Biologická liečba sa dynamicky rozvíja. Ale aj táto zlyháva až v 50 % prípadov. Riešením móže by» liečba pomocou autológovej transplantácie hematopoetickej kmeňovej buňky Klinická studia zameraná na takýto spósob liečby - ASTIC - sa právě v Europe připravuje. Vela sa očakáva aj od modulácie interakcie mikróbovej mikrofióry v čreve. A. Vavrečka (Bratislava) predniesol výsledky celoslovenskej studie infiiximabom pri liečbe Crohnovej choroby u 114 pacientov, ktorej sa zúčastnili tri centra. Klinickú odpověď v 10. týždni dosiahlo 80 % pacientov. Nežiadúce účinky málo 9,6 % pacientov, 7 z nich málo reakciu počas infúzie a lkrát sa vyskytla sepsa, TBC, LED-like syndrom a psychické změny Na Slovensku nie sú zatial skúsenosti s týmto spósobom liečby u dětí a pri ulceróznej kolitíde. V. Zbořil (Brno) uviedol vlastné skúsenosti s ukončením profylaktickej liečby azatioprínom u 42 pacientov s ulceróznou kolitídou a u 74 pacientov s Crohnovou chorobou. Vyšiel z předpokladu, že po 5ročnej liečbe azatioprínom sa jeho účinok stráca. Po ukončení profylaktickej liečby týmto liekom a jeho nahradení monoterapiou preparátmi ASA vznikol relaps u 34 % pacientov. Stav bol riešený podáváním steroidov, cyklosporínom alebo infiliximabom. R Kohout (Praha) hodnotil význam črevnej translokácie pri IBD. V remsii nie je rozdiel v indexe črevnej priepustnosti (LAMA) pri porovnaní s kontrolami. U Crohnovej choroby je LAMA prediktorom relapsu. A. Vrzgula (Košice) sa věnoval kombinovanej liečbe perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobě. Až 40 % pacientov málo takúto symptomatológiu. U 12 pacientov bola urobená kombinovaná liečba, pozostávajúca z discízie, drenáže, ligatúr, aplikácie infiiximabu a posuvného slizničného laloka. J. Pechan (Bratislava) porovnal resekciu so strikturoplastikou pri chirurgickej liečbe komplikácií Crohnovej choroby. Vychádzal zo skúsenosti u 191 pacientov, u ktorých bolo urobených 259 róznych chirurgických výkonov. V súčasnosti sa vykonává 80 % resekčných výkonov a 20 % strikturoplastík. M. Kment (Praha) v prednáške o chemoprevencii kolorektálneho karcinomu poukázal na to, že až 80 % nádorov hrubého čreva vzniká vplyvom vonkajšieho prostredia. Preto sa věnoval stravovacím návykom, fyzickej aktivitě, obezitě, primárnej a sekundárnej prevencii. V závěre jeho přednášky odznelo snádnajvhodnejšie odporučenie: Ničoho příliš! M. Bortlík (Praha) ukázal možnosti endoskopickej slizničnej resekcie v liečbe kolorektálnych neoplázií. Přitom vyzdvihol národnú polypektomickú štúdiu, pomocou ktorej sa podařilo zníži» výskyt kolorektálneho karcinomu o 70 %. Upriamil pozornost' na Parížsku (endoskopickú) klasifikáciu povrchových lézií a na odlišnú onkogenézu (p53, K-ras). L. Kužela (Bratislava) v práci o endoskopickej liečbe žlčových ciest upozornil na to, že iatrogénne poškodenia sa vyskytujú v 0,6-2,2 %. Peroperačná/intraoperačná cholangiografia sa robí zriedkavo a ponechává sa to na USG, ERCP, MRCP … Choledocho-duodenoanastomóza v súčasnosti stratila svoj význam a přestala sa vykonávat'. E. Marko (Banská Bystrica) urobil dosial' 350 laparoskopických fundoplikácií pre GERD. Podla epidemiologických štúdií by málo by» ročně na Slovensku 30 000 pacientov s GERD. Na základe vlastných skúsenosti, ked výborný výsledok dosiahol u 72 % pacientov a neuspokojivý iba u 6 % pacientov, by sa mala LSK fundoplikácia indikovat' častejšie. Gastroenterológovia však rádi a příliš dlho vyčkávajú s jej indikováním. Podlá něho jednodňová chirurgia na Slovensku ešte nie je možná. E. Bajzík (Považská Bystrica) v panelovej diskusii vyměňoval výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti a poukázal na organizačně problémy s týmto spojené. Z uvedenej problematiky vyplynulo, že v súčasnosti je algosedácia a monitorovanie vyšetřovaných pacientov vykonávané menej často, ako by bolo žiaduce. J. Pechan (Bratislava) uviedol, že na Slovensku je teraz iba šest' centier jednodňovej chirurgie, ktoré sa venujú varixom, fisúram a polypom. Ich výhodou je, že nemajú nozokomiálne infekcie. Súčasná cenotvorba výkonov však rozvojů jednodňovej chirurgie nepraje.

Takže, aké boli tieto dni doteraz? Dlžkou ich trvania mi pripomínajú noblesnú dámu v najlepších rokoch. V mojich představách je takáto dáma zdanlivo nedostupná (tak ako sú aj Bardejovské Kúpele), ale ked tam už prídete, máte z toho radost', že ste tú daleku cestu absolvovali. Je pěstovaná, tak ako sú pěstované - udržiavané aj kúpele s okolím. Je inteligentná, ako je vždy aj toto podujatie svojim obsahom. Je příjemná, veselá, vždy svieža a pohostinná tak, ako sú všetci naši kolegovia a zaměstnanci, ktorí to organizujú a úprimne sa na nás vždy tešia a majú radost', ked medzi nich zavítáme.

Takže na závěr len móžem poveda» spolu s Aquae Bartphenses: "Advenientes salutant et abeuntibus viam prosperam favent."

MUDr. Marián Kaščák
Ústav zdravotnictva a ošetrovatelstva
Trenčianska univerzita A. Dubčeka

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test