Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(2): 22-30.

Výsledky prospektívneho sledovania slizničných zmien v tenkom čreve kapsulovou enteroskopiou u pacientov s Crohnovou chorobou liečených biologickou liečbou

Ladislav Kužela Orcid.org  , Marián Oltman Orcid.org  , Jarolím Šutka Orcid.org  , Barbora Zacharová Orcid.org  , Peter Paulen Orcid.org  , Beáta Repáková Orcid.org  1, Vladimír Syč-Milý Orcid.org  , Miroslava Rajská Orcid.org  

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Donedávna bola liečba pacientov s Crohnovou chorobou (CD) zameraná na zlepšenie príznakov a symptómov ochorenia, bez zamerania sa na slizničné hojenie (SH). SH sa však ukázalo v priebehu posledných rokov ako dôležitý liečebný cieµ u pacientov s CD. Záujem vzrástol aj vďaka nedávnym výsledkom ukazujúcim, že biologická liečba dokáže nielen rýchlo zlepši» symptómy, ale aj indukova» hojenie ileokolonických lézií. Pre uvedené je SH v súčasnosti považované v klinických štúdiách za dôležitý cieµ liečby a je aj vo zvýšenej miere používané v klinickej praxi.

Ciele práce: Cieµom štúdie bolo vyšetri» slizničné lezie na tenkom čreve kapsulovou enteroskopiou (KE) u pacientov s CD pred podaním infliximabu (IFX) alebo adalimumabu (ADA) a následne po jednoročnej udržiavacej biologickej liečbe. Druhým cieµom bolo zisti» toleranciu KE u pacientov, jej možné nežiadúce účinky a taktiež zisti» diagnostickú vý»ažnos» tohto vyšetrenia u pacientov s CD.

Materiály a metódy: Po schválení etickou komisiou a podpísaní informovaného súhlasu sme prospektívne do štúdie zaradili a sledovali 50 pacientov s CD, ktorí neboli v minulosti liečení ako IFX (n = 25), tak ADA (n = 25), ale spínali indikačné kritériá na biologickú liečbu. Potom ako pacienti s CD boli zaradení do štúdie, realizovali sme u každého vyšetrenie KE (M2A kapsulou) pred podaním prvej dávky biologickej liečby a po ročnej liečbe. Nález sme hodnotili ako diagnostický v prípade, že sme našli zmeny svedčiace pre CD lokalizovanú v tenkom čreve: erytém, edém, strata črevných klkov, aftoidné lezie, ulcerácie, jazvy, ústie fistule, možná striktúra, krvácanie. Nález bol hodnotený ako podozrivý, ak zmeny neboli typické pre aktívnu CD: ojedinelé afty a ulcerácie (v počte menej ako tri) alebo normálny nález. Vyšetrenie sme považovali za úplné, ak kapsula dosiahla cékum (slepé črevo). Okrem nálezu sme sledovali aj toleranciu vyšetrenia KE zo strany pacienta a nežiadúce účinky vyšetrenia.

Výsledky: Zo skupiny prospektívne zaradených pacientov (n = 50) sme museli vyradi» zo sledovania štyroch pacientov pre IFX infúzne reakcie a štyroch pacientov pre reaktiváciu CD (2 liečení IFX a 2 ADA). 42 pacientov (19 liečených IFX a 23 ADA) ukončilo prospektívne sledovanie spočívajúce v jednoročnom podávaní biologickej liečby a opakovanom vyšetrení KE. V skupine pacientov liečených ADA (n = 23) došlo pri porovnaní výsledkov KE pred biologickou udržiavacou liečbou a po nej u dvoch pacientov k vymiznutiu diagnostického nálezu a zmene na negatívny. U jedného pacienta sme zaznamenali zhoršenie nálezu v zmysle zmeny z podozrivého na diagnostický. Jeden pacient s podozrivým nálezom mal po ročnej liečbe negatívny nález. U ostatných pacientov nález ostal bez zmeny (u 9 diagnostický, u 9 negatívny a u 1 podozrivý). V skupine pacientov liečených IFX (n = 19) došlo pri porovnaní výsledkov KE pred biologickou udržiavacou liečbou a po nej u dvoch pacientov k vymiznutiu diagnostického nálezu a k zmene na negatívny. U ostatných pacientov nález ostal bez zmeny (u 6 diagnostický, u 8 negatívny a u 3 podozrivý). Vyšetrenie KE bolo u všetkých pacientov dobre tolerované, bez nežiadúcich účinkov. U siedmych pacientov kapsula nedosiahla k cékum.

Záver: Napriek skutočnosti, že sme nezaznamenali štatisticky významný účinok udržiavacej ADA alebo IFX liečby na SH v tenkom čreve, zaznamenali sme v skupine pacientov s CD zlepšenie v zmysle pokles indexu aktivity (CDAI) počas 1-ročného podávania udržiavacej biologickej liečby. KE preto môže v budúcnosti by» skôr nápomocná pri selekcii pacientov so slizničnými léziami, v zmysle dosiahnutia čo najlepších klinických výsledkov biologickej liečby. Validitu tohto pristupuje potrebné urči» v prospektívnych štúdiách s CD pacientmi, kde SH by malo by» stanovené ako kµúčový cieµ. Ďalšie štúdie sú potrebné aj na vytvorenie štandardizovaného endoskopického skórovacieho systému pre SH, ktorý by sa overil v prospektívnych klinických štúdiách sledujúcich dlhodobý vývoj CD. Dovtedy nie je úplne jasné, ako by malo byt'SH používané v klinickej praxi.

Klíčová slova

Crohnova choroba, adalimumab, infliximab, kapsulová endoskopia, slizničné hojenie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test