Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2006; 60(1): 7-8.

Výroční zpráva vedoucího redaktora časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie za uplynulý ročník 59/2005

Milan Kment1

+ Pracoviště

V roce 2005 došlo k zásadním organizačním změnám ve vydávání časopisu. Vydavatelem zůstává i nadále Česká lékařská společnost J.  E.  Purkyně, nakladatelem se stala na základě konkurzu společnost Galén v čele s ředitelem PhDr. Lubomírem Houdkem. Časopis podstatně změnil svůj zevní vzhled i vnitřní úpravu. Dle názoru mnoha čtenářů došlo k významnému zlepšení nejen grafické stránky tohoto periodika, ale i jeho obsahu. Velkou zásluhu na exkluzivní nové formě časopisu má právě Dr. Houdek s kolektivem nakladatelství. Za jejich iniciativní činnost jim patří náš velký dík.

V 59. ročníku vyšlo celkem 6 čísel a dvě samostatná supplementa. První bylo věnováno XXX. kongresu Slovenské a České gastroenterologické společnosti, XXVIII. Českým a Slovenským endoskopickým dnům a XXXIII. Hepatologickým dnům, pořádaných ve dnech 16.–18. června 2005 v Bratislavě. Druhé supplementum obsahovalo příspěvky Českého gastroenterologického a hepatologického kongresu s mezinárodní účastí vvHradci Králové, pořádaného ve dnech 10.–12. listopadu 2005.

Ve formě příloh byly uvedeny souhrny přednesených sdělení k 90. narozeninám prof. MUDr. Zdeňka Mařatky, DrSc., ze dne 4. 11. 2004 v Praze-Karolinu (č.  2), dále souhrny z XXXIII. májových hepatologických dnů v Karlových Varech pořádaných ve dnech 4.–6. května 2005 (č.  5) a souhrny z Pracovního dne České gastroenterologické společnosti na téma Kazuistiky dne 24. 2. 2005 v Praze (č.  6).

V letošním ročníku bylo publikováno celkem 41 původních prací, z toho endoskopické tematice a zobrazovacím metodám bylo věnováno 5 prací, terapii 5 prací. V každém čísle byla uveřejněna kazuistika. »Editorialům« a příspěvkům k aktuální tematice se věnovala většina čísel časopisu: Český národní program sekundární prevence kolorektálního karcinomu (č.  1), Doporučený postup čistění a dezinfekce flexibilních endoskopů (č.  2), Chronická pankreatitida (č. 3), Biologická terapie a idiopatické střevní záněty. Současný stav a výhled do budoucnosti (č.  5), Doporučené postupy v gastroenterologii (č.  6). Hepatologická tematika byla předmětem 4 prací. Byly publikovány 3 doporučené postupy, kromě již zmíněné dezinfekce problematika koloskopie a chronické pankreatitidy. Slovenští kolegové byli autory 4 prací. Dvě publikace zahraničních autorů byly publikovány v angličtině. Bylo vzpomenuto úmrtí velkého příznivce české gastroenterologie dr.  Rudolfa Barese (76 let) a 80. narozenin významného českého gastroenterologa doc. MUDr Jaroslava Šetky, CSc. Pravidelně byly uveřejňovány zprávy o knihách, komentované referáty a oblíbené postřehy. Dosud málo rozšířenou formou jsou »Dopisy čtenářů«, letos byly pouze 3. O obveselení čtenářů se staral svými fotografiemi ze života gastroenterologů tradičně K. Lukáš.

V roce 2005 došlo celkem 75 příspěvků včetně abstrakt a komentářů (nekryje se s obsahem časopisu). Průměrná doba trvání recenzního řízení byla 3–4 týdny. Doba vrácení rukopisu po recenzi byla 2–3 týdny. Tři rukopisy byly vráceny jako nevhodné k publikaci, 2 autoři od publikací svých příspěvků upustili.

Redakce děkuje autorům za dodržování změněných instrukcí, což přispělo zejména ke standardizaci literatury, která je uváděna v pořadí rok, ročník a stránka a řazena konsekutivně podle citování v textu. Řada autorů rovněž reagovala pozitivně na zasílání rukopisů a oprav pomocí komunikace e-mailem.

V druhé polovině roku poklesl počet zaslaných původních prací. Doufáme, že se jednalo pouze o přechodné období.

Výbor České gastroenterologické společnosti na podkladě diskuse z pléna rozhodl, že časopis bude v roce 2006 pravidelně rozesílán všem členům společnosti zdarma v rámci navýšeného členského příspěvku, který bude činit 500 Kč. Vedly nás k tomu následující důvody: členský příspěvek naší společnosti je jedním z nejnižších. Dosavadní počet 300 (!) stálých odběratelů časopisu se jevil pro jeho další udržení neúnosný, protože nebyl schopen uhradit ani výrobní náklady. Dalším problémem byl i nedostatek finanční podpory z reklam, zaviněný především nízkým nákladem časopisu. Společnosti preferují vysokonákladové časopisy, což náš časopis nesplňoval. Vzhledem ke zmíněným změnám si dovolujeme členy společnosti požádat o včasné zaplacení členského příspěvku k usnadnění organizační agendy. Již zaplacené předplatné na rok 2006 bude odběratelům – členům společnosti – vráceno. Dále si dovolujeme čtenáře upozornit na diskusní fórum na internetových stránkách České gastroenterologické společnosti i časopisu, kde je možno vyjádřit se k aktuálním tématům jak společnosti, tak časopisu. Internetové adresy jsou následující:

Česká gastroenterologická společnost na stránce http://www.cgs-cls.cz/ a časopis http://www.csgh.info/, kde najdete obsah, abstrakta a některé články ve »full« textu.

Poděkování

Za obětavou a namáhavou práci, která je základem pro vysokou kvalitu časopisu, děkujeme následujícím kolegům, kteří se podíleli na recenzním řízení letos dodaných rukopisů:
P. Dítě, R. Brůha, M. Duda, M. Dvořák, J.  Ehrman, J. Horák, P. Kothaj, K. Lukáš, V.  Mandys, Z.  Mareček, J. Pácha, I.  Rychlík, M. Ryska, J. Špičák, Z. Zádorová, M. Zavoral, V. Zbořil.

Redakce dále děkuje všem autorům i čtenářům za zájem o časopis a vyzývá další autory k publikaci výsledků své vědecké práce, pozorování i postřehů z praxe.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test