Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62(2): 67-68.

Výročná správa Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Ľubomír Jurgoš1

+ Pracoviště

Slovenská gastroenterologická spoločnos» vstúpila do roku 2007 tradičným Gastrofórom, ktoré sa konalo v dňoch 23. - 26. januára 2007 na Štrbskom Plese v hoteli Patria. Vzhµadom na tematické zameranie na ochorenia pečene a žlčových ciest sa na podujatí podielaµa aj Slovenská hepatologická spoločnos» SLS. Podujatia sa zúčastnilo 386 gastroenterológov, hepatológov, ale vzhµadom na prejednávanie vírusových hepatitíd boli na podujatí prítomní aj infektológovia. Po odbornej stránke boli účastníci podµa vyjadrení spokojní, ale vzhµadom na medziročný vzostup účastníkov Gastrofór sa stretávame s problémom ubytova» účastníkov v blízkosti konferenčnej sály. XII. Gastrofórum komplexne zhodnotil primár MUDr. Marián Kaščák v predošlom vydaní Českej a slovenskej gastroenterológie.

Slovensko-české endoskopické dni sa konali 1. - 2. júna 2007 v Trenčianskych Tepliciach. Prekvapivá bola výrazná účas» slovenských a českých endoskopických sestier (96 sestier). Prezentácie endoskopických sestier boli na vysokej odbornej úrovni, ale aj následná diskusia po prednesených prednáškach svedčí o vzostupných kvalitách našich endoskopických sestier. Lekárska sekcia bola pri účasti takmer 300 prevažne endoskopujúcich gastroenterológov zaujímavá bohatou škálou endoskopických kazuistík, ale aj zaradením inovatívnych metód v gastrointestinálnej endoskopii. Z prednesených prác bolo zrejmé, že na Slovensku a v Čechách je zrejmý vplyv ďalšej technickej revolúcie v gastrointestinálnej endoskopii.

Potešiteµné bolo zistenie, že endoskopické vyšetrenie tenkého čreva aj vďaka dvojbalónovej a kapsulovej endoskopii prestáva by» „terra incognita". Prednášky a technická kvalita prezentovaných videosekvencií v ničom nezaostávala za prezentáciami na svetových fórach. Z velkou pozornos»ou sa stretla aj vyžiadaná prednáška MUDr. Pekárkovej o hygienickom režime na gastroenterologických pracoviskách. Organizátorov príjemne prekvapili mladí kolegovia a nové tváre na tomto fóre. Excelentné suverénne prezentácie mladej generácie dávajú tuši», že o budúcnos» gastrointestinálnej endoskopie sa na Slovensku a v Čechách nemusíme obáva».

Česko-slovenský kongres, ktorý sa konal 6. - 8. septembra 2007 v Brne, bol zásluhou prezidenta ČGS prof. MUDr. Petra Dítéte, DrSc. Poctený aktívnou účas»ou špičkových európskych gastroenterológov a tešil sa tiež bohatej účasti slovenských gastroenterológov.

Zachovanie spoločných Česko-slovenských kongresov v dvojročných intervaloch patrí medzi priority SGS. Naši gastroenterológovia si na uvedenom podujatí môžu vypoču» prednášky európskej úrovne bez jazykovej bariéry a majú možnos» získa» aj medzinárodné skúsenosti a nadviaza» neformálne kontakty. SGS mala možnos» vďaka prof Dítéte a firme Zentiva SK vysla» 5 mladých gastroenterológov na postgraduálne vzdelávacie podujatie organizované Európskou gastroenterologickou federáciou v Brne tesne pred konaním kongresu. Medzi prednášajúcimi bol okrem významných osobností európskej gastroenterológie aj generálny sekretár SGS MUDr. Ladislav Kužela, Csc.

Bardejovské gastroenterologické dni sa konali 28. - 29. septembra 2007 v Bardejovských kúpeµoch. Napriek značnej vzdialenosti z Českej republiky do miesta konania nás teší stály záujem významných osobností Českej gastroenterológie o aktívnu účas». V roku 2007 bola účas» prof Bureša, prof Lukáša a doc. Kopáčovej nesporným prínosom v tematickom bloku venovanom nešpecifickým črevným zápalom. Prvý deň podujatia bol venovaný kazuistikám s ocenením 3 najlepších gastroenterologických kazuistík kolegov do 35 rokov.

Druhý deň Bardejovských gastroenterologických dní bol venovaný právnej zodpovednosti v gastroenterológii. Slovenskí gastroenterológovia ukázali v prednáškach a v následnom diskuznom paneli, že sú minimálne rovnocennými partnermi s prednášajúcimi právnikmi. Početná účas» a bohatá diskuzia ukázala, že právnické témy v gastroenterológii zaujímajú odbornú obec rovnako ako medicínska problematika.

Z ďalších podujatí, ktorých sa zúčastnili členovia Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, pokladám za dôležité spomenú» aktívnu účas» generálneho sekretára SGS MUDr. Ladislava Kužeµu, CSc. a prezidenta SGS doc. MUDr. Ąubomíra Jurgoša, PhD. na výročnom kongrese Ruskej gastroenterologickej spoločnosti v Moskve v dňoch 23.-25. októbra 2007. Prekvapivý bol vysoký počet účastníkov (1600), limitujúcou však bola paradoxne v slovanskom prostredí odborná jazyková bariéra. Všetky prezentácie boli v ruskom jazyku a texty boli v „azbuke". Diskusia aj naša prezentácia bola simultánne prekladaná z angličtiny do ruského jazyka.

Počas konferencie sme nadviazali neformálne kontakty s vrcholnými predstaviteµmi ruskej gastroentero-lógie a pozvali sme ich do Bratislavy na Stredoeurópsky kongres 26. - 28. júna 2008 (CEURGEM).

V dňoch 27. - 31. októbra 2007 sa konal Európsky gastroenterologický kongres v Paríži (UEGW), ktorého sa zúčastnilo takmer 50 slovenských gastroenterológov. Sklamaním však bola nízka aktívna účas» slovenských gastroenterológov pri celkove veµmi dobrej vedeckej úrovni celého kongresu a účasti takmer všetkých osobností svetového gastroenterologického neba. Aktívnu účas» mala zo slovenských gastroenterológov MUDr. Emese Majorova a prof MUDr. Peter Mlkvý CSc. Veríme, že aktívna účas» Slovenských gastroenterológov bude na UEGW v susednej Viedni o rok oveµa vyššia.

Rezervy vidíme v budúcom roku aj v publikačnej aktivite slovenských gastroenterológov. V roku 2007 mali publikácie v impaktovaných časopisoch len 2 členovia SGS: MUDr. Tibor Hlavatý PhD. a hlavný odborník pre odbor gastroenterológia MZSR prof MUDr. Peter Mlkvý CSc.

Na druhej strane treba vyzdvihnú» vytvorenie ďalších aktuálnych odporúčaní - Metodické listy MZ SR a Komisie pre racionálnu farmakoterapiu (editor: prof MUDr. J. Holomáň, CSc): Funkčná dyspepsia (autori: E. Veselíny M. Zakuciová, P. Jarčuška), Nešpecifické črevné zápaly - Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba (autori: M. Greguš, M. Huorka, L. Luka č) a Portálna hypertenzia (autor: Ą. Skladaný). Poďakovanie patrí tiež MUDr. I. Bunganičovi koordinátorovi Slovenskej pracovnej skupiny pre štúdium H. pylori za vytvorenie aktuálnych odporúčaní pre diagnostiku a liečbu infekcie H. pylori.

Slovenská gastroenterologická spoločnos» má t.č. 605 členov, 4 sekcie: Endoskopickú sekciu (predseda: doc. MUDr. Martin Huorka, CSc), Onkologickú sekciu (predseda: prof MUDr. Peter Mlkvý, CSc.), Sekciu detských gastroenterológov (predseda: MUDr. Jarmila Kabátová). SGS kreovala 5 pracovných skupín: Pracovná skupina pre Nešpecifické črevné zápaly (koordinátor: prim. MUDr. Miloš Greguš), Slovenská pracovná skupina pre štúdium H. pylori (koordinátor: MUDr. Ivan Bunganič), Pracovná skupina pre Kolorektálny karcinóm (koordinátor: prim. MUDr. Rudolf Hrčka, CSc), Pracovná skupina pre GERD (koordinátor: prof MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc), Pracovná skupina pre Enterálnu výživu (koordinátor: doc. MUDr. Ąubomír Skladaný, PhD.) a najnovšie bola založená Pracovná skupina pre celiakiu (koordinátor: MUDr. Božena Pekárková).

Kontakt na členov výboru, informácie o aktivitách sekcií a pracovných skupín sa nachádza na stránke SGS: www.sgssls.sk

doc. MUDr. Ąubomír Jurgoš, PhD.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test