Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 1, s. 17-20.

Vliv itopridu na rychlost a průběh evakuace žaludku diabetiků a jejich vztah ke kompenzaci diabetu

Vladimír Kojecký1, Jaromír Bernátek2, Jiří Bakala Orcid.org  , Dana Weissová3

+ Pracoviště

SOUHRN

Kojecký V, Bernátek J, Bakala J, Weissová D: Vliv itopridu na rychlost a průběh evakuace žaludku diabetiků, vztah ke kompenzaci diabetu.

Cíl studie: Zhodnocení vlivu 3měsíční léčby itopridem na rychlost a průběh evakuace žaludku (EŽ) diabetiků, postprandiální glykémii a dlouhodobou kompenzaci diabetu.

Materiál a metody: U 96 diabetiků I. a II. typu léčených perorálními antidiabetiky či inzulinem byla scintigraficky vyšetřena evakuace žaludku, glykémie a hladina glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Osoby s prodlouženou EŽ byly léčeny itopridem, 150 mg/den po 3 měsíce, poté bylo vyšetření opakováno. Porovnávali jsme lag fázi, poločas evakuace (t1/2) a průběh evakuace oproti nediabetikům a diabetikům s normální dobou evakuace.

Výsledky: Diabetici s normální evakuací se nelišili v žádném parametru od nediabetiků (t1/2 34,2 ± 18,2 min a 40,6 ± 21,3 min, p = 0,321, lag fáze 7,8 ± 7,4 min a 7,6 ± 6,0 min, p = 0,722). U prodloužené evakuace (t1/2 104,6 ± 47,4 min) byla lag fáze obdobná (10,5 ± 9,0 min, p = 0,181), odlišný byl průběh evakuace (p < 0,00001). Léčba itopridem normalizovala t1/2 (43,9 ± 27,4 min) i průběh evakuace oproti výchozímu stavu (p = 0,009) i nediabetikům (p = 0,952), bez změny lag fáze (10,3 ± 7,6min, p = 0,67). Výše glykémie a její vzestup, HbA1c (9,2 ± 1,3 % a 9,0 ± 1,0 %, p = 0,28) byl obdobný před i po léčbě.

Závěr: Itoprid v dávce 150 mg/den po 3 měsíce normalizoval rychlost i průběh prodloužené evakuace žaludku u diabetiků. Zrychlení evakuace nemělo vliv na postprandiální glykémii a dlouhodobou kompenzaci diabetu.

Klíčová slova: itoprid, diabetes mellitus, gastroparéza, pro.kinetikum, léčba.

SUMMARY

Kojecký V, Bernátek J, Bakala J, Weissová D: The influence of itopride on the rate and course of the evacuation of stomach of the diabetic patients and their relationship to diabetes control

The aim of the study: Evaluation of three months lasting treatment by itopride on the rate and course of stomac evacuation (EŽ or SE), postprandial glycemia and longterm diabetes compensation was carried out.

Material and methods: 96 diabetic patients of I. and II. type managed by peroral antidiabetics or insulin were investigated for stomach evacuation by scintigraphy, glycemia and glocosylated haemoglobin level ( HbA1c) were estimated. Patients with prolonged SE/EŽ) were treated by itoprid 150 mg daily for 3 months. After that time the investigation was repeated. Lag phase, half-time of evacuation (t1/2) and the course of evacuation was compared to non-diabetic subjects and to diabetic with normal evacuation time.

Results: There was no difference in stomach evacuation between diabetics with normal evacuation time to non-diabetics (t1/2 34,2 ± 18.2 min) and (40,6 ± 21.3, p = 0.321), lag phase (7.8 ± 7.4 min) and (7.6 ± 6.0 min, p = 0.722). In prolongated evacuation (t1/2 104.6 ± 47.4min) was lag phase similar (10.5 ± 9 min, p = 0,181), but the course of evacuation was different (p > 0.00001). Treatment by itopride made t1/2 (43.9 ± 27.4 min) and the course of stomach evacuation normal in comparioson to starting point (p = 0.009) and non-diabetics (p = 0.952) without lag phase changes (10.3 ± 7.6 min, p = 0.67). Glycemia level and its raising and HbA1c level (9.2 ± 1.3 % and (9.0 ± 1.0 %) was similar before and after treatment.

Conclusion: Itopride in a dose of 150 mg daily for 3 three monts has normalised the rate and course of prolonged stomach evacuation. The acceleration of of evacuation was without effect on postprandial glycemia and long term diabetes compensation.

Key words: itopride, diabetes mellitus, gastrparesis, procinetics, treatment.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test