Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(3): 221–224. doi: 10.48095/ccgh2023221.

Věkově předčasný kolorektální karcinom – vlastní zkušenosti 2012–2021

Ivana Mikoviny Kajzrlíková Orcid.org  1, Petr Vítek2, Pavel Klvaňa1, Jan Kuchař Orcid.org  1, Jiří Platoš Orcid.org  1, Josef Chalupa Orcid.org  1

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Věkově předčasný kolorektální karcinom je definován jako karcinom diagnostikovaný před 50. rokem věku. Jeho incidence v posledních letech celosvětově vzrůstá. Cílem naší práce bylo zhodnotit výskyt věkově předčasného kolorektálního karcinomu a pokročilých neoplazií v reálné praxi endoskopického pracoviště. Metodika: Retrospektivně jsme hodnotili výskyt kolorektálního karcinomu a pokročilých neoplazií v populaci < 50 let věku ve srovnání s populací ≥ 50 let. Hodnotili jsme všechna koloskopická vyšetření provedená v Nemocnici ve Frýdku-Místku od ledna 2012 do konce června 2021. Výsledky: Ve sledovaném období bylo provedeno celkem 18 257 koloskopických vyšetření, 14 728 v populaci ≥ 50 let, 3 529 v populaci < 50 let. Za sledované období bylo diagnostikováno 29 pacientů s časným kolorektálním karcinomem (5,21 % z celkových 557) a 106 pacientů s časnou pokročilou neoplazií (4,47 % z celkových 2 371). Incidence časného kolorektálního karcinomu a pokročilých neoplazií se nelišila mezi pohlavími na rozdíl od incidence v populaci ≥ 50 let. V naší studii nebyla prokázána statisticky významná asociace mezi rodinnou anamnézou kolorektálního karcinomu a výskytem časného kolorektálního karcinomu (p = 0,316) ani časných pokročilých neoplazií (p = 0,323). Závěr: Věkově předčasný kolorektální karcinom představoval 5,21 % všech kolorektálních karcinomů diagnostikovaných za sledované období. Incidence kolorektálního karcinomu a pokročilých neoplazií v populaci < 50 let byla 0,82 % a 3,00 %, ve srovnání s 3,59 % a 15,38 % v populaci ≥ 50 let. Na rozdíl od starších pacientů není ve výskytu věkově předčasného kolorektálního karcinomu významný rozdíl mezi pohlavími.

Klíčová slova

diagnóza, kolorektální karcinom, screening, skupiny populace

Úvod

Kolorektální karcinom (CRC) je třetí nejčastěji diagnostikovaný nádor a druhý v mortalitě podle dat GLOBOCAN (the Global Cancer Observatory) z roku 2018. Celosvětově se očekává další nárůst nových případů. V některých rozvinutých zemích vč. České republiky má již klesající incidenci a mortalitu, zejména díky zavedenému screenigovému programu [1,2]. Ve vyspělých zemích ale v posledních letech vzrůstá incidence věkově předčasného kolorektálního karcinomu, který je definován jako karcinom diagnostikovaný před 50. rokem věku. V USA je udáván nárůst mezi roky 1988 a 2015 o 63 % [3]. Kolem roku 2030 je očekáván nárůst > 140 % [4,5]. V USA již představuje 10 % všech nově diagnostikovaných tumorů kolorekta [6]. V České republice nyní podle dostupných statistik zaujímá přibližně 6,5 % všech CRC [2]. Předpokládá se, že tyto počty dále porostou, podle predikce pro rok 2030 bude věkově předčasný CRC představovat 11 % všech nově diagnostikovaných tumorů, pro karcinomy rekta to bude 22 % [5].

V České republice je screeningový program založen na testu na okultní krvácení nebo primární screeningové koloskopii od 50 let věku. V USA je již některými odbornými společnostmi doporučeno snížení věkové hranice zahájení screeningu na 45 let [7].

Naprostá většina věkově předčasných kolorektálních karcinomů jsou sporadické tumory (75–84 %), jen malou část tvoří pacienti se známými genetickými mutacemi (16–25 %). Předpokládá se multifaktoriální etiologie zahrnující faktory životního stylu a prostředí, které alterují střevní mikrobiom, způsobují dysbiózu a chronický zánět vedoucí ke kancerogenezi [3]. Za rizikové faktory životního stylu se považuje konzumace červeného masa, rafinovaného cukru, obilovin, slazených nápojů a alkoholu, kouření, antibiotika, obezita, diabetes a sedavý způsob života. Za další rizikový faktor je považována rodinná anamnéza příbuzného prvního stupně s CRC [3,8–10].

Cílem naší práce bylo zhodnotit výskyt věkově předčasného CRC a pokročilých neoplazií v reálné praxi endoskopického pracoviště, porovnat jeho výskyt u mužů a u žen a zjistit riziko rodinné anamnézy CRC u příbuzného prvního stupně.


Metodika

Retrospektivně jsme hodnotili výskyt CRC a pokročilých neoplazií v populaci < 50 let věku ve srovnání s populací ≥ 50 let. Hodnotili jsme všechna koloskopická vyšetření provedená v Nemocnici ve Frýdku-Místku od ledna 2012 do června 2021. Hlavními součástmi databáze koloskopických vyšetření byla epidemiologická data pacienta (pohlaví, věk, protidestičková a antikoagulační medikace, rodinná anamnéza CRC), údaje o endoskopickém vyšetření (typ výkonu, indikace, sedace, příprava, dosažení céka a terminálního ilea, počet lézí), histologie a záznam komplikací. Srovnávali jsme výskyt všech typů lézí u mužů a u žen a vliv rizika rodinné anamnézy CRC u příbuzného prvního stupně na výskyt CRC či pokročilé neoplazie. Ke statistickému zhodnocení byl použit chí-kvadrát test, p < 0,05 bylo považováno za signifikantní. Pokročilý adenom byl definován jako adenom > 10 mm, a/nebo s vilózní komponentou, a/nebo s těžkou dysplazií. Práce je registrována na ClinicalTrials.gov (NCT05184751).


Výsledky

Ve sledovaném období bylo provedeno celkem 18 257 koloskopických vyšetření, 14 728 v populaci ≥ 50 let (7 942 mužů, 6 786 žen, věk 50–97 let), 3 529 v populaci < 50 let (1 772 mužů, 1 757 žen, věk 4–49 let). Za sledované období bylo diagnostikováno 29 pacientů s časným CRC (14 mužů, 15 žen; 5,21 % z celkových 557) a 106 pacientů s časnou pokročilou neoplazií (58 mužů, 48 žen; 4,47 % z celkových 2 371). Incidence časného CRC a pokročilých neoplazií se nelišila mezi pohlavími na rozdíl od incidence v populaci ≥ 50 let (tab. 1–3).

Od ledna 2012 do konce srpna 2016 (4,7 roku), kdy naše pracoviště přecházelo na jiný typ databáze sledování koloskopií, bylo diagnostikováno 12 věkově předčasných karcinomů (2,6/rok). V období od září 2016 do konce června 2021 (4,8 roku) bylo diagnostikováno 17 věkově předčasných CRC (3,5/rok).

Šest pacientů z 29 s věkově předčasným CRC mělo pozitivní rodinnou anamnézu CRC u příbuzného prvního stupně. Osmnáct pacientů ze 106 s pokročilou neoplazií mělo rodinnou anamnézu CRC (jeden pacient s prokázaným Lynchovým syndromem). V naší studii ale nebyla prokázána statisticky významná asociace mezi rodinnou anamnézou CRC a výskytem časného CRC (p = 0,316) ani časných pokročilých neoplazií (p = 0,323).

Většina pacientů s věkově předčasným CRC mělo koloskopii z důvodu symptomů, indikace ke koloskopii byly následující:

  • enteroragie u 11 pacientů;
  • podezření na malignitu dle jiné zobrazovací metody u 7 pacientů;
  • anemie u 3 pacientů;
  • dyspeptické obtíže u 3 pacientů;
  • 2 pacienti přišli k plánovanému terapeutickému výkonu;
  • u 1 pacienta byl indikací nejasný průjem;
  • u 1 pacienta koloskopie při nespecifickém střevním zánětu;
  • u 1 pacienta byla udána jiná indikace.


Diskuze

Věkově předčasný CRC představoval 5,21 % všech CRC diagnostikovaných na našem oddělení. Tento podíl je ve shodě s daty z celé České republiky, kde představu je přibližně 6,5 % [2]. Dá se předpokládat, že i u nás budou počty mladších pacientů dále stoupat jako v jiných vyspělých zemích, zejména u karcinomů rekta.

V mladších věkových skupinách je CRC často diagnostikován již v pokročilém stadiu, špatně diferencovaný, nezřídka již generalizovaný a predominantně se vyskytuje v levém tračníku a v rektu [11,12]. U 61 % pacientů < 50 let a u 76 % pacientů < 30 let je karcinom diagnostikován ve stadiu III nebo IV [4,13,14]. Momentálně zatím není vysvětleno, zda je to způsobeno opožděnou diagnostikou, nebo spíše agresivnějším chováním nádoru v mladší populaci. Recentní studie porovnávající klinické, histopatologické a genomické charakteristiky CRC u různých věkových skupin neprokázala, že by karcinom u mladších jedinců byl odlišný od karcinomu u starší populace. I odpověď na chemoterapii a délka přežívání byly mezi jednotlivými věkovými skupinami srovnatelné. Autoři na základě svých výsledků nedoporučují používat agresivnější režimy chemoterapie pouze na základě věku pacienta [15].

Zároveň již máme k dispozici data, že kolorektální karcinom je u mladší populace diagnostikován až o 7–9 měsíců později než u starších pacientů, také doba trvání příznaků je delší. Symptomatičtí mladí pacienti vyčkávají průměrně 6 měsíců, než vyhledají lékaře [16]. I pacienti s věkově předčasným CRC, kteří byli vyšetřeni na našem oddělení, byli symptomatičtí, většina měla enteroragii, dyspeptické obtíže, anemii nebo zde bylo podezření na malignitu z jiné zobrazovací metody. Nejčastějšími symptomy u mladší populace jsou enteroragie v 38 %, bolest břicha a nadýmání v 33 % a změna defekačních návyků u 20 % [3,9]. Dle retrospektivní kohortové studie z roku 2019 mají mladší pacienti s CRC na rozdíl od starších častěji bolesti břicha, bolest konečníku, změnu defekačních návyků, rodinnou anamnézu nádorového onemocnění, gastrointestinálních nádorů nebo polypů a obezitu [9].

Rodinná anamnéza CRC je prokázaným rizikovým faktorem věkově předčasného CRC [8,10]. Pro tuto rizikovou skupinu je doporučeno zahájení koloskopické dispenzarizace již od 40 let věku nebo o 10 let dříve, než byl diagnostikován u jejich příbuzného [17]. V naší studii nebyla prokázána statisticky významná asociace mezi rodinnou anamnézou CRC a výskytem časného CRC ani časných pokročilých neoplazií, ale to mohlo být ovlivněno nízkým počtem pacientů.

Podíl pacientů s věkově předčasným CRC, kteří mají prokázané známé mutace, je jen nevýznamně vyšší než u pacientů > 50 let (16–25 % vs. 10–15 %), je zde větší zastoupení pacientů s Lynchovým syndromem [3,18,19]. Naprostá většina případů jsou však sporadické karcinomy, jejichž etiologie je multifaktoriální zahrnující vlivy životního stylu a prostředí, které alterují střevní mikrobiom, způsobují dysbiózu a chronický zánět vedoucí ke kancerogenezi [3]. Kolorektální karcinom je asociován s redukcí střevních bakterií produkujících krátké mastné kyseliny, zejména butyrát, které napomáhají udržovat slizniční integritu a střevní imunitní homeostázu [20]. Za rizikové faktory životního stylu se považuje konzumace červeného masa, rafinovaného cukru, obilovin, slazených nápojů, potravin obsahujících glutamát a alkoholu, kouření, nízký příjem vlákniny, široce užívaná antibiotika v celém potravním řetězci, obezita, diabetes, metabolický syndrom a sedavý způsob života [3,8,21].

Kolorektální karcinom je ve všech věkových skupinách častější u mužů, to bylo prokázáno i pro věkově předčasný CRC [10]. V našem souboru jsme nezaznamenali statisticky významný rozdíl v incidenci věkově předčasného karcinomu či pokročilých neoplazií mezi muži a ženami, tento výsledek může být rovněž ovlivněn malým počtem pacientů.

Limitací studie je relativně nízký počet pacientů vyšetřených v jednom endoskopickém centru. Ve studii nejsou zahrnuti pacienti primárně diagnostikovaní na chirurgickém oddělení při akutním resekčním výkonu.

Věkově předčasný CRC představoval 5,21 % všech CRC diagnostikovaných za sledované období. Incidence CRC a pokročilých neoplazií v populaci < 50 let byla 0,82 % a 3,00 % ve srovnání s 3,59 % a 15,38 % v populaci ≥ 50 let. Na rozdíl od starších pacientů nebyl ve výskytu věkově předčasného CRC zaznamenán významný rozdíl mezi pohlavími.


ORCID autorů

I. Mikoviny Kajzrlíková ORCID 0000-0001-6824-5440,
P. Vítek ORCID 0000-0001-5796-9128,
P. Klvaňa ORCID 0000-0002-7160-6929,
J. Kuchař ORCID 0000-0002-4156-7404,
J. Platoš ORCID 0000-0002-1327-6861,
J. Chalupa ORCID 0000-0001-8473-2281.Doručeno/Submitted: 6. 5. 2023
Přijato/Accepted: 12. 6. 2023

MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Ph.D.
Interní oddělení
Beskydské Gastrocentrum
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321
738 01 Frýdek-Místek
kajzrlikova@nemfm.cz


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin 2018; 68(1): 7–30. doi: 10.3322/caac.21442.
2. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. 2021 [online]. Dostupné z: www.svod.cz.
3. Sinicrope FA. Increasing Incidence of Early-Onset Colorectal Cancer. N Engl J Med 2022; 386(16): 1547–1558. doi: 10.1056/NEJMra2200869.
4. Mauri G, Sartore-Bianchi A, Russo AG et al. Early-onset colorectal cancer in young individuals. Mol Oncol 2019; 13(2): 109–131. doi: 10.1002/1878-0261.12417.
5. Bailey CE, Hu CY, You YN et al. Increasing disparities in the age-related incidences of colon and rectal cancers in the United States, 1975–2010. JAMA Surg 2015; 150(1): 17–22. doi: 10.1001/jamasurg.2014.1756.
6. Collaborative R, Zaborowski AM, Abdile A et al. Characteristics of Early-Onset vs Late-Onset Colorectal Cancer: A Review. JAMA Surg 2021; 156(9): 865–874. doi: 10.1001/jamasurg. 2021.2380.
7. Wolf AM, Fontham ET, Church TR et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. CA Cancer J Clin 2018; 68(4): 250–281. doi: 10.3322/caac.21457.
8. O‘Sullivan DE, Sutherland RL, Town S et al. Risk Factors for Early-Onset Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2022; 20(6): 1229–1240. doi: 10.1016/j.cgh.2021.01.037.
9. Syed AR, Thakkar P, Horne ZD et al. Old vs new: Risk factors predicting early onset colorectal cancer. World J Gastrointest Oncol 2019; 11(11): 1011–1020. doi: 10.4251/wjgo.v11.i11.1011.
10. Gausman V, Dornblaser D, Anand S et al. Risk Factors Associated With Early-Onset Colorectal Cancer. Clin Gastroenterol Hepatol 2020; 18(12): 2752–2759 e2752. doi: 10.1016/j.cgh.2019.10.009.
11. Venugopal A, Stoffel EM. Colorectal Cancer in Young Adults. Curr Treat Options Gastroenterol 2019; 17(1): 89–98. doi: 10.1007/s119 38-019-00219-4.
12. Saluja SS, Manipadam JM, Mishra PK et al. Young onset colorectal cancer: How does it differ from its older counterpart? Indian J Cancer 2014; 51(4): 565–569. doi: 10.4103/0019-509X.175350.
13. Kneuertz PJ, Chang GJ, Hu CY et al. Overtreatment of young adults with colon cancer: more intense treatments with unmatched survival gains. JAMA Surg 2015; 150(5): 402–409. doi: 10.1001/jamasurg.2014.3572.
14. Indini A, Bisogno G, Cecchetto G et al. Gastrointestinal tract carcinoma in pediatric and adolescent age: The Italian TREP project experience. Pediatr Blood Cancer 2017; 64(12). doi: 10.1002/pbc.26658.
15. Cercek A, Chatila WK, Yaeger R et al. A Comprehensive Comparison of Early-Onset and Average-Onset Colorectal Cancers. J Natl Cancer Inst 2021; 113(12): 1683–1692. doi: 10.1093/ jnci/djab124.
16. O‘Connell JB, Maggard MA, Liu JH et al. Rates of colon and rectal cancers are increasing in young adults. Am Surg 2003; 69(10): 866–872.
17. Falt P, Urban O, Suchanek S et al. Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii. Gastroent Hepatol 2016; 70(6): 523–538. doi: 10.14735/amgh2016csgh.info19.
18. Pearlman R, Frankel WL, Swanson B et al. Prevalence and Spectrum of Germline Cancer Susceptibility Gene Mutations Among Patients With Early-Onset Colorectal Cancer. JAMA Oncol 2017; 3(4): 464–471. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.5194.
19. Stoffel EM, Koeppe E, Everett J et al. Germline Genetic Features of Young Individuals With Colorectal Cancer. Gastroenterology 2018; 154(4): 897.e1–905.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2017.11.004.
20. O‘Keefe SJ: Diet, microorganisms and their metabolites, and colon cancer. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2016, 13(12): 691–706. doi: 10.1038/nrgastro.2016.165.
21. Hofseth LJ, Hebert JR, Chanda A et al. Early-onset colorectal cancer: initial clues and current views. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2020; 17(6): 352–364. doi: 10.1038/s41575-019-0253-4.

Kreditovaný autodidaktický test