Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(2): 131-135.

Súčasný prístup k anémii u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi

Marián Bátovský Orcid.org  1

+ Pracoviště

Souhrn

Nešpecifické črevné zápaly (IBD) - Crohnova choroba a ulcerózna kolitída — sa spájajú s početnými extraintestinálnymi komplikáciami, vrátane anémie. Málokrvnos»je častým klinickým a laboratórnym nálezom u týchto pacientov, keďže postihuje v priemere asi 1/3 z nich. Za jej najčastejšiu príčinu možno označi» deficit železa a prítomnos» chronického zápalu. Nedostatok železa sa vyvíja nielen ako dôsledok chronických alebo akútnych strát krvi, ale aj nechutenstva s insuficientným príjmom železa v strave, ako aj malabsorbcie železa pri Crohnovej chorobe. Druhou najčastejšou príčinou anemizácie IBD pacientov je chronický zápal, ktorý okrem iných mechanizmov znižuje i kapacitu vstrebávania železa. Málokrvnos» má významný negatívny vplyv na kvalitu života. Deplécia zásob železa sa vyvíja ešte pred klinickou manifestáciou anémie, a preto je dôležité, aby boli IBD pacienti screenovaní na deficienciu železa pri pravidelných kontrolách aktivity ochorenia. Intervaly tohto sledovania by mali by» najmenej jednoročné, ato i v tých prípadoch, keď je IBD pacient v klinickej a laboratórnej remisii svojho ochorenia. Perorálne (p.o.) podávané železo je tradične prvolíniovou terapiou anémie z nedostatku tohto prvku, pričom sa oceňuje jeho µahká dostupnos» a nízke finančné náklady. Avšak práve u IBD pacientovje p.o. forma podávania železa často suboptimálnetolerovaná pre dyspepsiu, bolesti brucha a hnačky. Okrem toho je známe, že p.o. železo môže zhorši» priebeh IBD. Kvôli týmto dôvodom sa odporúča podáva» železo v intravenóznej (i.v.) forme, ktorá je nielen účinnejšia, ale i lepšie znášaná IBD pacientmi. I.v. železo môže by» bezpečne kombinované s inými formami i.v. liečby IBD, napr. s biologikami. Erytropoetín je efektívny v prípadoch liečby anémie pri chronických zápaloch a odporúča sa u tých IBD pacientov, ktorí vykazujú laboratórne príznaky tohto typu málokrvnosti, ďalej pri poklese hemoglobínu (Hb) pod 10,0 g/dl alebo keď neodpovedajú na i.v. terapiu železom do 4 týždňov. Pokiaµide o transfúzie erytrocytovej masy, tieto by nikdy nemali nahrádza» liečbu železom, s výnimkou náhrady strát pri akútnom krvácaní.

Klíčová slova

anémia, chronické zápaly, ne, sérové železo, sérový feritín, sérový transferín

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test