Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 381-389.

Stav onkochirurgické péče a vzdělávání v onkochirurgii v České republice

Miloslav Duda Orcid.org  1, Jan Žaloudík Orcid.org  2, Miroslav Ryska3, Ladislav Dušek Orcid.org  4,5

+ Pracoviště

Souhrn

Cílem práce je ukázat epidemiologickou situaci ve výskytu solidních zhoubných nádorů a poukázat na současné postavení a význam chirurgie v péči o onkologické nemocné vČR se zvláštním zřetelem na spolupráci s gastroenterology v digestivní onkologii při diagnostice a léčbě nádorů na gastrointestinálním traktu. Je popsána situace vČR při uplatňování zásady high-volume hospitals a ve vzdělávání chirurgů v onkochirurgii.

Materiál a metodika: Podíl chirurgie na péči o nemocné se solidními nádory je dokumentován na základě statistických údajů získaných z Národního onkologického registru v ČR.

Výsledky: Počet nově diagnostikovaných solidních nádorů v ČR trvale roste, v průměru z let 2006-2010 to bylo ročně více než 70 000 nemocných. Více než 49 000 nemocných bylo operováno (70,8 %). Na chirurgické léčbě solidních nádorů se podle jejich lokalizace podílí různé chirurgické odbornosti. Chirurgové operují 37 316 pacientů, což je 75,3 % ze všech primárně operovaných solidních zhoubných nádorů v ČR. Urologických operací bylo ročně 7 319 (14,8 % z operovaných), onkogynekologických operací bylo 3 193 (6,4 %), operací z oblasti hlavy a krku 1 211 (2,4 %) a neurochirurgických výkonů 523 (1,1 %). Z onkochirurgických operací je nejvíce pro nádory kožní 20 292 (z toho 1921 promelanom), kolorektálních tumorů je operováno 6 508, nádorů prsu 5 241, nádorů horní části zažívacího traktu 1024 (jícen 161, žaludek 863), nádorů z hepatopankreatobiliární oblasti 971 (játra 103, žlučník a žlučové cesty 363 a pankreas 505), nádorů plic 926, nádorů štítné žlázy 831, nádorů pojivových tkání 219 a ostatních nádorů nezařazených do uvedených kategorií 1 305. Průměrné pětileté přežívání se výrazně liší podle orgánové lokalizace a stadia onemocnění. Onkochirurgické operace se v různém rozsahu provádějí prakticky na všech chirurgických lůžkových pracovištích v ČR, kterých je v současnosti celkem 157. Frekvence operací pro jednotlivé diagnózy na většině pracoviš» neodpovídá principu high-volume hospitals, který vychází z předpokladu, že se zvyšujícím se počtem operací se zlepšují i výsledky. Z rozboru výsledků léčby v Národním onkologickém registru vyplývají rozdíly v přežívání v závislosti na počtu operací, které jsou na pracovišti provedeny. Specializační vzdělávání v onkochirurgii bylo v ČR zavedeno od roku 2011, kdy byla do specializačního vzdělávání chirurgů zařazena nově nástavbová atestace z onkochirurgie, kterou do jara roku 2013 složilo 60 chirurgů.

Závěr: Z analýzy současné situace v chirurgickém léčení solidních zhoubných nádorů vČR vyplývá vysoký podíl chirurgů na péči otyto nemocné a velký podíl digestivních nádorů, na jejichž diagnostice a léčbě chirurgové úzce spolupracují s gastroenterology. Z 51 796 primárně diagnostikovaných solidních zhoubných nádorů, jejichž léčba náleží do kompetence chirurgů, se v 27 % jedná o nádory gastrointestinálního traktu. Z rozboru současné situace vyplývá doporučení k racionální koncentraci onkochirurgických operací na menší počet chirurgických oddělení. Na těchto pracovištích je nutné zajistit potřebné odborné a organizační podmínky, včetně zvyšování kvalifikace chirurgů formou nástavbových atestací z onkochirugie. Důležité je odpovídající finanční zajištění náročných onkochirurgických výkonů ze strany zdravotních pojiš»oven, což není stále uspokojivě vyřešeno.

Klíčová slova

high, onkochirurgie v České republice, volume hospitals, vzdělávání v onkochirurgii

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test