Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2015; 69(2): 162–164.

Správa z XX. Gastrofóra

Zuzana Zelinková Orcid.org  1

+ Pracoviště

Rokom 2015 ukončilo Gastrofórum svoju druhú dekádu života. Podujatie iniciované pred rokmi prof. Antonínom Vavrečkom, prof. Ivanom Ďurišom a dr. Boženou Pekárkovou s myšlienkou vytvoriť platformu pre postgraduálne vzdelávanie gastroenterológov si medzičasom našlo pevné miesto tak v postgraduálnom curricule, ako aj v spoločenskom živote slovenskej a českej gastroenterologickej obce. V priebehu rokov sa hlavnými ingredienciami tohto podujatia stal kvalitný odborný program venovaný jednej nosnej téme, okorenený organizovaným aj neorganizovaným spoločenským programom a športovými aktivitami v neodmysliteľnej panoráme Vysokých Tatier. Nebolo to inak ani v prípade jubilejného 20. ročníka, napriek nepriaznivým organizačným okolnostiam, ktoré skomplikovalo neplánované presunutie konania Univerziády do Vysokých Tatier, ako aj vianočný darček slovenských zákonodarcov v podobe zákona o dani z nepeňažného plnenia. Tieto komplikácie neodradili kolegov od účasti na Gastrofóre, ktoré si aj tento rok udržalo štandardnú účasť viac než 70 % členov Slovenskej Gastroenterologickej spoločnosti.
Hlavnou odbornou témou Gastrofóra 2015 boli ochorenia pečene a žlčových ciest, rozšírené o horúce témy v gastroenterológii. Tradične bol v programe venovaný priestor mladým gastroenterológom a ako novinka bol zaradený blok „Best of UEGW“. Spolu odznelo 75 vyžiadaných prednášok v 1 210 minútach odborného programu (graf 1).
XX. Gastrofórum otvoril prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, doc. MUDr. Jurgoš, PhD. (obr. 1). V rámci ochorení pečene bol úvodný blok Gastrofóra predsedaný prof. Jarčuškom a dr. Oltmanom venovaný vírusovým hepatitídam, v ktorom najväčšou prezentovanou novinkou boli samozrejme nové možnosti eradikácie hepatitídy C. Profesor Holomáň a doc. Szantová predsedali bloku o NAFLD, ktorý bol jasne didakticky koncipovaný s praktickým prínosom pre prax, čo bolo takto aj hodnotené väčšinou účastníkov v hodnotiacom formulári. V bloku Alkoholovej choroby pečene vedenom prof. Burešom a doc. Glasom odzneli tak klinické ako aj patogenetické prehľady so zaujímavým pohľadom v podaní prof. Bureša na patogenetickú účasť bakteriálnej črevnej flóry na tejto klinickej jednotke. Metabolické ochorenia pečene pod predsedníckou taktovkou prof. Kupčovej a dr. Hlinšťákovej poskytli prehľad tak dospelých, ako aj pediatrických nozologických jednotiek z tejto skupiny. Odborný program prvého dňa bol zakončený blokmi Benígnych (predsedajúci prof. Bátovský a doc. Huorka) a Malígnych ochorení pečene (predsedajúci prof. Mĺkvy a prim. Májek), kde osobitne zloženie druhého bloku zdôraznilo potrebu multidisciplinárneho prístupu s intenzívnou spoluprácou gastroenterológa, radiológa, chirurga a onkológa.
V prvej časti druhého dňa Gastrofóra sa pokračovalo ochoreniami pečene, pričom prvé dva bloky pokrývali ochorenia pečene viac z kontextu internej medicíny, s poruchami kalciového metabolizmu pri ochoreniach pečene prezentovaných prof. Payerom a následne v bloku Cirhózy (predsedajúci dr. Zakuciová a prof. Skladaný) upozornenie na potrebu širšieho diagnostického rozmýšľania s príkladom nepoznanej celiakie vedúcej k cirhóze (dr. Gombošová). V tomto bloku prezentované skúsenosti prednosty Transplantcentra, dr. Trunečka s viac ako 1 000 transplantáciami pečene z IKEM priniesli veľmi cenný pohľad do „kuchyne“ českých kolegov. Na tento blok tématicky nadväzoval blok Akútnej hepatológie vedený prof. Skladaným a dr. Adamcovou‑Selčanovou, ktorý excelentne pokryl klinicky relevantné aspekty akútnych stavov v hepatológii a ako mimoriadne prakticky prínosný bol hodnotený aj účastníkmi. Nasledujúci blok Fokálnych lézií (predsedajúci dr. Koller a doc. Pinďák) priniesol praktický pohľad na diagnostiku a manažment fokálnych lézií, opäť, tak ako aj v prípade bloku o Malígnych ochoreniach pečene, so zdôraznením kľúčového postavenia multidisciplinárneho prístupu.
Nasledujúce dva bloky druhého dňa boli venované horúcim témam v gastroenterológii. Bolo nám mimoriadnym potešením privítať na Gastrofóre prof. Stanghelliniho (obr. 2), výnimočnú osobnosť na poli výskumu motility tráviaceho traktu. Excelentná prehľadová prednáška venovaná manažmentu chronickej obstipácie v jeho podaní bola nielen mimoriadnym didaktickým zážitkom, ale aj príjemným stretnutím s osobnosťou lekára výskumníka generujúceho relevantné vedecké otázky z hlbokej klinickej skúsenosti. Odborný program druhého dňa ukončil blok o imunitne‑mediovaných ochoreniach GIT (predsedajúci prof. Lukáš a autorka správy), venovaný v súčasnosti horúcim témam – inováciám v liečbe IBD tiopurínmi (prof. Lukáš), potravinovej alergii (dr. Oltman), neceliakálnej gluténovej senzitivite (dr. Pekárková).
Tretí deň bol venovaný žlčovým cestám, s úvodným blokom predstavujúcim komplexný pohľad na biliárnu koliku (predsedajúci prof. Vavrečka a prof. Špičák), s tradične jasne a prakticky koncipovanými prednáškami obidvoch predsedajúch. Znova potrebu multidisciplinárneho prístupu podčiarkujúci bol skvelý, interaktívne vedený prehľad chirurga docenta Pinďáka. V multidisciplinárnom duchu sa niesol aj ďalší blok, venovaný Cholangiokarcinómu (predsedajúci dr. Záň a prof. Laca), ktorý sa zameral na všetky tri intervenčné modality – endoskopickú, radiologickú a chirurgickú. Nasledujúci blok, venovaný benígnym ochoreniam pečene predsedaný doc. Huorkou a dr. Kunčákom obsahol aj dospelé aj pediatrické vstupy, čo bola tiež kombinácia hodnotená publikom pozitívne. Odborný program tohto dňa ukončili novinky v biliárnej endoskopii (predsedníctvo doc. Kužela a doc. Makovník) s predstavením prvého pracoviska na Slovensku, kde sa vykonáva Spyglass cholangioskopia, dr. Ušákom.
Zlatým klincom programu Gastrofóra bola prednáška venovaná osobnosti prof. Ivana Ďuriša, výnimočnej postave slovenskej internej medicíny a gastroenterológie. Mimoriadne ľudské a profesionálne kvality prof. Ďuriša krásne priblížil doc. Huorka v prednáške prelínajúcej osobné zážitky zo života na I. internej klinike s profesorovými dnes mimoriadne aktuálnymi hodnoteniami nedostatkov prešpecializovanej medicíny.
Piatkový program, ktorého návštevnosť nepoznačil mu predchádzajúci úspešný spoločenský večer, rozbiehali mladí gastroenterológovia. Každá prezentácia v tomto bloku bola kvalitne pripravená a jasne odprezentovaná, rovnako pozitívne bol tento blok hodnotený aj zo strany publika (obr. 3). Nasledujúci blok predsedaný prof. Pechánom a dr. Schnorrerom bol zložený z várií venujúcich sa divertikulárnej chorobe, novinkám v liečbe karcinómu rekta a liečbe hemoroidálneho ochorenia. V bloku Novinky v GI endoskopii bola pozornosť venovaná endoskopickým biliodigestívnym anastomózam pod EUS kontrolou, problematika bola veľmi zrozumiteľne a prakticky prezentovaná prim. Nosekom. Ďalšie dve veľmi prakticky orientované prednášky v tomto bloku o komplikáciách endoskopických výkonov predniesli predsedajúci bloku, dr. Veselíny a dr. Pekárek. Odborný program Gastrofóra bol ukončený blokom zaradeným ako novinka do tohtoročného programu „Best of UEGW“, kde boli novinky prezentované v tématických okruhoch „endoskopia“ (doc. Martínek), „IBD“ (autorka správy) a „hepatológia“ (dr. Baláž).
Záverečné slovo so zhrnutím programu predniesol prof. Dítě a Gastrofórum 2015 oficiálne ukončil prezident SGS doc. Jurgoš, s pozvánkou na nasledujúce Gastrofórum, ktoré je plánované na 20.–23. januára 2016.
Samozrejme okrem odborného programu malo jubilejné Gastrofórum bohatý spoločenský program, v ktorom si, dúfame, každý našiel svoj kúsok vyhovujúcej zábavy a oddychu. Všetkým, ktorí sa zúčastnili tohtoročného Gastrofóra, sa chceme poďakovať za účasť a za to, že svojou prítomnosťou prispeli k jeho úspešnému priebehu v priateľskej atmosfére. Osobitná vďaka organizátorov patrí všetkým prednášajúcim, ktorých vstupy boli základom toho, čím má Gastrofórum do budúcna ambíciu zostať, hlavným postgraduálnym vzdelávacím podujatím v gastroenterológii. Ďakujeme aj všetkým, ktorí si našli čas a vyplnili hodnotiace formuláre, čo nám výrazne pomôže v tvorbe programu do budúcna.
Tešíme sa na vašu účasť na budúcom Gastrofóre, ktorého novú koncepciu vám čoskoro predstavíme na webstránke Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.
 
Za vedecký a organizačný výbor
Gastrofóra 2015

 
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
Gastroenterologické centrum Assiduo
IBD centrum

Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava
zelinkova@assiduo.sk
 

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test