Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 4, s. 181-187.

Smíšená kryoglobulinémie při chronické infekci virem hepatitidy C a její klinické projevy

Petr Urbánek Orcid.org  1, Eva Jančová Orcid.org  , Karel Bulíř, Eva Procházková-Francisci Orcid.org  , Jana Vedralová Orcid.org  , Jan Stříteský Orcid.org  , Alena Stejskalová Orcid.org  , Eva Honsová Orcid.org  2, Radan Brůha Orcid.org  3, Zdeněk Mareček Orcid.org  , Vladimír Tesař Orcid.org  4, Karel Pavelka Orcid.org  

+ Pracoviště

SOUHRN

Urbánek P, Jančová E, Bulíř K, Procházková-Francisci E, Vedralová J, Stříteský J, Stejskalová A, Honsová E, Brůha R, Mareček Z, Tesař V, Pavelka K. Smíšená kryoglobulinémie při chronické infekci virem hepatitidy C a její klinické projevy

Předkládáme stručný literární přehled dosavadních znalostí o etiologii, diagnostice, a především symptomatologii a terapii smíšené kryoglobulinémie (MC) při chronické infekci virem hepatitidy C (HCV). V druhé části uvádíme vlastní zkušenosti s touto extrahepatální manifestací HCV infekce.

Soubor osob: V letech 1995–2000 splnilo vstupní kritéria celkem 15 osob. U tohoto souboru byla provedena podrobná analýza klinické symptomatologie.

Výsledky: Průměrná doba od pravděpodobné expozice HCV do rozvoje příznaků MC byla u žen 28,5 roku a u mužů 26,2 roku. Období od rozvoje příznaků MC do stanovení diagnózy MC bylo průměrně u žen 5,8 roku, u mužů 7,3 roku. Nejčastějším příznakem vedoucím ke stanovení diagnózy MC byla kožní purpura. U 9 osob v souboru byla prokázána MC II. typu, u 6 osob MC III. typu. U celkem 9 osob byl přítomen patologický močový nález, u všech byla provedena renální biopsie. Jaterní biopsie byla provedena u 12 osob a ve 4 případech byla prokázána jaterní cirhóza. O jaterní cirhózu šlo ještě v jednom dalším případě, kdy jaterní biopsie nebyla provedena. V průběhu let byly k léčbě osob ze souboru použity všechny terapeutické varianty – od monoterapie konvenčním interferonem až po kombinaci pegylovaného interferonu a ribavirinu. Setrvalé virologické odpovědi bylo dosaženo ve dvou případech. U pacientů s rezistencí či relapsem HCV infekce byla použita dlouhodobá monoterapie konvenčním či pegylovaným interferonem. Během dlouhodobé terapie došlo k významnému zlepšení klinické symptomatologie MC.

Závěr: Na vlastním souboru se podařilo prokázat velkou heterogenitu klinické symptomatologie pacientů s MC při chronické HCV infekci. Vlastní zkušenosti s terapií svědčí pro nutnost dlouhodobé protivirové terapie, která jako jediná vede ke zlepšení klinické symptomatologie MC.

Klíčová slova: chronická HCV infekce – smíšená kryoglobulinémie – interferon.

SUMMARY

Urbánek P, Jančová E, Bulíř K, Procházková-Francisci E, Vedralová J, Stříteský J, Stejskalová A, Honsová E, Brůha R, Mareček Z, Tesař V, Pavelka K. Mixed cryoglobulinemia in chronic hepatitis C infection and its clinical manifestation

Short contemporary literary review on aetiology,diagnosis and above all symptoms and treatment of mixed cryoglobulinemia (MC) during chronic viral hepatitis C infection (HCV) is presented. In the second part of that article our experience in this extrahepatal manifestation of HCV infection is demonstrated.

Patients and methods: During years 1995–2000 inclusion criteria for study was fulfilled by 15 patients. In this group a detailed analysis of clinical symptomas was carried out.

Results: Mean time from probable HCV exposition until development of symptoms of MC was 28.5 years in female and 26.2 years in male..The time from the symptoms developement to MC diagnosis was average 5.8 years in females and 7.3 years in males.The most common symptom of MC was skin bleeding. In 9 patients MC II type and in 6 patients MC type III were proved. 9 patients revealed urine pathology and renal biopsy all of them was carried out. Liver biopsy in l2 patients was carried out and in 4 patients liver cirrhosis was demonstrated.Another liver cirrhosis case was demonstrated without liver biopsy. During follow-up period all therapeutic means - from monotherapy by common interferon until pegylated interferon and ribavirin were used. Long lasting virologic aswerong in two cases was demonstrated. In patients resistant to treatment or relapsed of HCV a long term monotherapy by common or pegylated interferon was used. During this long term treatment a significant improving of clinical symptoms of MC was demonstrated.

Conclusions: A great heterogenity of clinical symptoms of MC in HCV patients in our study group was demonstrated.Our own therapeutic experience proved evidence of necessity for long term antiviral treatment which is the only one which leads to improving of clinical symptoms of MC.

Key words: chronic HCV infection – mixed cryoglobulinemia – interferon.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test