Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(5): 371.

Screening kolorektálního karcinomu v České republice v roce 2022

Štěpán Suchánek Orcid.org  1

+ Pracoviště

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letošní rok byl pro Národní program screeningu kolorektálního karcinomu (KRK) v České republice významný z několika důvodů. Nejdůležitější je dle mého názoru výsledek analýzy epidemiologických trendů KRK standardizovaných na evropskou populaci. Po 20 letech trvání programu (2000–2020) došlo k významnému snížení incidence (30,6 %) a zejména mortality (44,6 %) tohoto onemocnění. Zároveň bylo během posledních 15 let (2006–2021) provedeno 426 tisíc preventivních koloskopií a u 161 tisíc pacientů (37,7 %) byly odstraněny adenomové polypy, z nichž v téměř polovině případů (42 %) šlo o adenomy pokročilé. Příznivou zprávou je také zastoupení časných stadií I (46 %) u diagnostikovaných karcinomů, které mohou být kurativně odstraněny.

Další významná změna byla organizační, neboť došlo k úpravě akreditace pracovišť pro screeningovou kolonoskopii. Tento krok byl iniciován změnou zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), s účinností od 1. 1. 2022. Konkrétně šlo o vložení § 113a–113e, které stanovují, že screening v rámci screeningového programu může provádět pouze poskytovatel, kterému byl udělen statut screeningového pracoviště. Proto Ministerstvo zdravotnictví vydalo výzvu k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii, kde bylo definováno minimální technické a přístrojové vybavení, personální zabezpečení, počty provedených vyšetření za rok, související péče a v neposlední řadě i parametry kontroly kvality (datového auditu). Novinkou je délka platnosti statutu, která byla prodloužena na 5 let v případě splnění indikátorů kvality při datových auditech.

Toto číslo obsahuje dvě vlastní práce, které vycházejí z Registru preventivních kolonoskopií (Registr). Mgr. Chloupková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se se spoluautory zaměřila na hodnocení výkonnosti 188 pracovišť pro screeningovou kolonoskopii v roce 2021 na základě indikátorů kvality [1]. Procento pracovišť splňujících parametry se liší dle indikátoru a pohybuje se v rozmezí 83,6–94,7 %. Lze předpokládat, že v letošním roce se zvýší na 100 %, neboť tyto indikátory budou podkladem datového auditu.

MUDr. Cyrany a kolegové analyzovali Registr z hlediska velikosti polypů ve vztahu k individualizaci vysazení antikoagulační terapie před preventivní koloskopií [2]. Dle výsledku analýzy by tato terapie měla být vysazena u osob s pozitivním TOKS, pokud jsou starší 60 let a/nebo mužského pohlaví. Oproti tomu je ale stále nutné kalkulovat individuální tromboembolické riziko při vysazení antikoagulační terapie dle konkrétní indikace.

Věřím, že Vás aktuální číslo zaujme, a přeji inspirativní čtení.


doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

koeditor sekce Gastrointestinální onkologie
stepan.suchanek@uvn.cz


Literatura

1. Chloupková R, Ngo O, Suchánek Š et al. Program kolorektálního screeningu v České republice – hodnocení výkonnosti center za rok 2021. Gastroent Hepatol 2022; 76(5): 379–385. doi: 10.48095/ccgh2022379.
2. Cyrany J, Hejcmanová K, Chloupková R et al. Je možné individualizovat vysazení antikoagulační terapie před preventivní koloskopií? Gastroent Hepatol 2022; 76(5): 386–391. doi: 10.48095/ccgh2022386.

Kreditovaný autodidaktický test