Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2005; 59(6): 285-292.

Rodinný výskyt kolorektálnych karcinómov a ich skríning medzi prvostupňovými príbuznými pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka

Tibor Hlavatý1, Ľudovít Lukáč2, Martin Huorka3, Tatiana Bézayová4, Ivan Ďuriš

+ Pracoviště

SÚHRN

Hlavatý T, Lukáč Ą, Huorka M, Bezayová T, Ďuriš I: Rodinný výskyt kolorektálnych karcinómov a ich skríning medzi prvostupňovými príbuznými pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka

Cieµ práce: Jednou z účinných stratégií v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRK) je identifikácia a špecifický skríning rizikových skupín, najmä osôb s pozitívnou rodinnou anamnézou. Cieµom práce bolo študova» rodinný výskyt KRK. Ďalším cieµom bolo zisti» záujem o preventívne vyšetrenia u prvostupňových príbuzných (PSP) pacientov s KRK a sledova» výskyt KRK a kolorektálnych adenómov (KRA) v tejto rizikovej skupine.

Súbor a metódy: Študijnú skupinu tvorilo 235 pacientov s KRK diagnostikovaným na našej klinike v rokoch 1984-2001. Všetkým pacientom bol rozoslaný dotazník týkajúci sa výskytu KRK v ich rodine. Dotazník sprevádzala ponuka na preventívne vyšetrenie pre PSP. Kolonoskopicky sme následne vyšetrili spolu 52 PSP, kontrolnú skupinu 52 osôb s negatívnou rodinnou anamnézou a porovnali výskyt KRK a KRA.

Výsledky: Dotazník bol doručiteµný 196 pacientom, z toho 34 (17,3 %) odpovedalo. Pozitívnu rodinnú anamnézu udalo 12 z 34 (35,3 %) pacientov oproti očakávaným 3,4 pacientom (p = 0,04; OR 4,2; 95% KI = 1,05-17,89). Spomedzi spolu 237 PSP sa vyskytlo 18 KRK a 18 iných malignít. Záujem podstúpi» kolonoskopické skríningové vyšetrenie prejavilo 52 z celkového počtu 94 (55,3 %) indikovaných PSP. V skupine PSP sme diagnostikovali 2 pacientov s KRK a 18 s KRA v porovnaní s 1 KRK a 9 KRA v kontrolnej skupine (c2: p = 0,04; Kaplanova-Meierova krivka s Log-Rank testom: p = 0,04).

Záver: Pozitívna rodinná anamnéza je významným rizikovým faktorom KRK. Príbuzní pacientov s KRK prejavujú vyšší záujem o účas» na skríningu KRK. V súlade s publikovanými štúdiami sme pozorovali vyšší výskyt karcinómov a adenomatóznych polypov medzi PSP pacientov s KRK.

Kµúčové slová: kolorektálny karcinóm - rodinný výskyt - skríning - kolonoskopia.

SUMMARY

Hlavatý T, Lukáč Ą, Huorka M, Bezayová T, Ďuriš I: Familial occurrence of colorectal carcinoma and screening among first degree relatives of patients with colorectal carcinoma

Background: Identification and special screening of high-risk individuals, especially persons with positive family history, is an effective strategy in the prevention of colorectal carcinoma (CRC). Our aim was to study the familial occurrence of CRC. The next objective was to define the interest of first-degree relatives (FDR) of CRC patients in a preventive examination and to examine the occurrence of CRC and colorectal adenomas (CRA) in this risk group.

Patients and methods: The study group consisted of 235 patients diagnosed with CRC at our department in 1984-2001. Questionnaire concerning the occurrence of CRC in their families was mailed to all patients. The questionnaire was accompanied by a invitation to preventive examination for their FDR. Subsequently we examined 52 FDR a control group of 52 patients with negative history and compared the occurrence of CRC and CRA.

Results: The questionnaire was delivered to 196 patients, of whom 34 (17.3 %) responded. Positive family history for CRC was reported in 12/34 (35.3 %) patients, compared to expected 3.4 patients (p = 0.04;OR 4.2; 95% CI = 1.05-17.89). Out of 237 FDR, CRC was reported in 18 and other malignancies in another 18 relatives. Fifty two of 94 (55.3 %) FDR participated in the screening. In the FDR group, CRC was diagnosed in 2 and CRA in 18 patients compared to 1 CRC and 9 CRA in control group (p = 0.04; Kaplan-Meier with Log Rank test p = 0.04).

Conclusion: Positive family history of CRC is an important risk factor. FDR of CRC patients seem to show a higher motivation for CRC screening. In accordance with previous reports we observed higher occurrence of CRC and CRA in FDR of CRC patients.

Key words: colorectal carcinoma - familial occurrence - screening - colonoscopy.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test