Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(5): 454–455.

Recenze knih+ Pracoviště

Mařatkova gastroenterologie. Patofyziologie, dia­gnostika, léčba.
Hlavní editor: M. Zavoral
Univerzita Karlova: nakladatelství Karolinum 2021, 1 503 stran.


Dne 7. 10. 2021 došlo v Mezinárodním duchovním centru Pražská křižovatka (odsvěcený kostel sv. Anny), které vzniklo jako jeden z projektů nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, k dlouho očekávanému slavnostnímu uvedení Mařatkovy gastroenterologie. Jde o nejrozsáhlejší odbornou publikaci v historii české gastroenterologie, jejíž vznik byl před šesti lety iniciován prof. Zavoralem. Hlavní editor a zakladatel Mařatkovy společnosti jí také určil název, který věnoval památce zakladatele české gastroenterologie prof. Mařatkovi. Jedná se o monumentální dílo, které bylo připravováno od roku 2015. Podílel se na něm nevídaný počet spolupracovníků. K vytvoření monografie přispělo celkem 5 koeditorů, 42 autorů, 6 vědeckých redaktorů, 39 recenzentů jednotlivých kapitol a 4 recenzenti celého díla. Kvalitní ilustrace v monografii vytvořila paní Hana Kotlandová, redaktorskou práci udělala paní Monika Vaňhová. Dílo vyšlo v nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum. Celý obsah knihy (celkem 1 503 stran) je rozdělen do dvou dílů, přičemž první obsahuje celkem 17 kapitol na 809 stranách textu a druhý má 19 kapitol na 676 stranách. Připojeno je 40 algoritmů léčby a patologických stavů gastrointestinálního traktu, jater a pankreatobiliárního ústrojí. V závěru je uveden seznam zkratek a podrobný věcný rejstřík. Monumentální dílo Mařatkova gastroenterologie bylo vydáno za finanční podpory soukromé osoby Ing. Martina Štefunky, Ph.D.

Je pochopitelné, že několikaletá příprava Mařatkovy gastroenterologie je nutně spojena se stárnutím uvedených informací. Záměrem prof. Zavorala bylo, aby byla vytvořena základní struktura díla, které se bude v pravidelných intervalech doplňovat a obnovovat. K tomu je také vytvořena elektronická forma knihy, ve které může čtenář nejrůzněji pracovat s textem i s obrazovou dokumentací. Samotná klasická „papírová“ verze knihy není ještě distribuována do prodeje, protože se čeká na dokončení elektronické verze knihy, která bude k dispozici v řádu několika týdnů. Přístup do ní bude mít každý čtenář, který si zakoupí tištěnou verzi knihy. Spojením desítek renomovaných odborníků vzniklo rozsáhlé a v našich podmínkách nevídané odborné dílo, na kterém je podepsán svou kreativitou, vytrvalostí a cílevědomostí M. Zavoral. Především jemu patří velké uznání a obdiv všech, kteří budou ve vytvořeném díle hledat zdroj informací a poučení. Vedle vertikální struktury jednotlivých kapitol, jež jdou do velké odborné hloubky, je významný také horizontální přesah v podobě mezioborových souvislostí a spolupráce, bez které by současná medicína nebyla již vůbec myslitelná.

V úvodu monografie vyjadřuje prof. Zavoral poděkování svému mentorovi prof. MUDr. Přemyslu Fričovi, DrSc., (nar. 1929) za celoživotní profesní podporu, povzbuzování a spolupráci. Podle mého názoru vytvořené dílo symbolicky propojuje oba hlavní protagonisty gastroenterologie druhé poloviny 20. století a zakladatele celého oboru: Zdeňka Mařatku a Přemysla Friče. Obě tyto mimořádné osobnosti, přestože jsou naprosto odlišné, zásadně přispěly nejen k rozvoji oboru gastroenterologie a digestivní endoskopie, ale významně také ovlivnily několik generací českých a slovenských lékařů. Zdeněk Mařatka byl geniální vizionář, který koncipoval své myšlenky na základě pozorování a klinických zkušeností s neopakovatelnou schopností vystihnout podstatu problému a na tu se zaměřit. V tomto ohledu využíval své všestranné vědomosti renesančního vzdělance. Přemysl Frič představuje lékaře a vědce moderního typu, který svá stanoviska koncipuje na základě důkazů a se systematickou a ne- umdlévající prací je nakonec prosazuje do léčebné a preventivní klinické práce. Oba tyto přístupy a odkazy dvou géniů české medicíny nacházejí právě v této monografii své blahodárné souznění.

Celému kolektivu vedenému prof. Zavoralem patří velké poděkování za dílo, které nepochybně bude přesahovat několik dalších generací lékařů, a jsem přesvědčen, že významně přispěje ke zvýšení úrovně dia­gnostiky a léčby trávicích chorob.


Milan Lukáš
šéfredaktor časopisuKlinická pankreatologie J. Trna, Z. Kala, L. Kunovský a kol. Vydavatelství Maxdorf, 432 stran.Anotace

Po pěti letech předkládáme čtenářům druhé, aktualizované vydání monografie shrnující v ucelené a přehledné formě současné znalosti z oboru pankreatologie. Nemoci pankreatu a jejich léčba představuje pro mnoho lékařů i nadále oblast s řadou nejasností, a proto je nutné šířit moderní poznatky základního výzkumu, pokroky v možnostech zobrazovacích metod, rozvoji léčebných modalit a v neposlední řadě o vývoji na poli prevence a screeningu.

Členění monografie zůstává v základech stejné, jednotlivé kapitoly však reflektují posun oboru za dobu pěti let od prvního vydání. Úvodem jsou shrnuta základní data anatomická, histomorfologická a fyziologická včetně regulačních mechanizmů pankreatických funkcí. Následuje část knihy věnovaná akutní pankreatitidě reflektující moderní poznatky o etiopatogenezi, dia­gnostice a léčby. V kapitolách na téma chronické pankreatitidy jsou popsány základy patofyziologie nemoci, její klasifikace, dia­gnostika a diferenciální dia­gnostika a předloženy možné terapeutické přístupy. Onkologická část monografie shrnuje v přehledné formě základy dia­gnostiky a chirurgické léčby nádorů pankreatu, dále pak možnosti využití endoskopických metod u nemocí pankreatu. Nově jsou přepracována část týkající se cystických neoplazií pankreatu a v souladu s nejnovějšími poznatky je rozšířena kapitola o autoimunitní pankreatitidě. Nově je též zařazena kapitola popisující možnosti screeningu karcinomu pankreatu a kapitoly popisující problematiku úrazů pankreatu a chorob pankreatu v dětském věku.

Vzhledem k anatomické blízkosti je zařazena i kapitola zabývající se nádory Vaterské papily. Pro větší názornost je text bohatě doplněn dokumentací nálezů za použití zobrazovacích metod, řadou názorných grafů, schémat, tabulek a množstvím recentních citací.


Z recenze prof. MUDr. Petra Dítě, DrSc.

Monografie patří skutečně k tomu obzvláště zdařilému mezi gastroenterologickou literaturou. Bude tak nepochybně žádanou odbornou knihou mezi gastroenterology, zvláště pak pankreatology, ale rovněž internisté, chirurgové či praktičtí lékaři v monografii naleznou jistě užitečný zdroj informací o nemocích slinivky břišní.

L. Kunovský
spoluautor knihy


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test