Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2011; 65(5): 286-293.

Prognostické faktory a načasovanie endoskopie u akútneho nevarikózneho krvácania z horného gastrointestinálneho traktu

Jaroslav Sekáč, Martin Huorka1, Magdaléna Nagyová2, Tibor Hlavatý3, Juraj Payer3, Tomáš Koller1

+ Pracoviště

Souhrn

Účel a ciele: Poznanie príčin, endoskopického nálezu a klinického priebehu akútneho nevarikózneho krvácania z horného GIT, stanovenie miery opakovaného krvácania, chirurgického riešenia a mortality do 40 dní. Následne identifikácia nezávislých prognostických faktorov a významu načasovania endoskopického výkonu.

Metódy: Prospektívne sme sledovali všetkých pacientov s akútnym nevarikóznym krvácaním z horného GIT počas 2 rokov, pacienti s krvácaním z varixov a s krvácaním z dolného GIT boli vylúčení. Zaznamenali sme anamnézu, hemodynamické premenné, zdroj a stupeň krvácajúcej lezie, počet transfúzií, čas od prijatia po endoskopiu, mieru opakovaného krvácania, chirurgickej liečby a mortality.

Výsledky: Zo 163 pacientov v priemernom veku 65,14 rokov bolo 42,9 % žien, peptické lezie žalúdka a duodéna boli zdrojom v 78,5 % prípadov, aktívne krvácanie malo 19 % pacientov, endoskopickú liečbu sme aplikovali u 49,1 % pacientov. Recidívu krvácania sme pozorovali u 5,5 % a chirurgickú liečbu podstúpilo 4,3 % pacientov, úmrtnos» bola 12,9 %. V multivariantnej analýze boli nezávislými prediktormi úmrtia klinické Rockallovo skóre > 3 (OR = 12,54; p = 0,0014) s 90,5% senzitivitou a 97,8% negatívnou prediktívnou hodnotou, užívanie steroidov alebo SSRI (OR = 5,14; p = 0,045) a najnižšia zaznamenaná koncentrácia hemoglobínu (OR = 2,96; p = 0, 031). Endoskopia do 6 hodín od prijatia identifikovala rizikovejšie lezie a častejšie viedla k endoskopickej liečbe, avšak rozdiely v počte transfúzií, v miere recidívy krvácania, chirurgických výkonov a úmrtia sme v našom súbore nezistili.

Záver: Najsilnejším nezávislým prognostickým faktorom bolo Rockallovo skóre viac ako 3 a títo pacienti vyžadujú neodkladnú starostlivos». Endoskopia do 6 hodín u podskupiny pacientov viedla k častejšej aplikácii endoskopickej liečby bez zisteného vplyvu na klinický priebeh.

Klíčová slova

endoskopia, gastrointestinálny, krvácanie, prognóza

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test