Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2020; 74(5): 443–444.

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., osmdesátiletý / Nová členka redakční rady MUDr. Kristýna Zárubová

Ondřej Urban1,2

+ Pracoviště

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., osmdesátiletý


Dne 30. 9. 2020 se v plné fyzické a obdivuhodné duševní síle dožil 80 let prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., přední český lékař, hepatolog, emeritní přednosta II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice v Olomouci. U příležitosti tohoto jubilea se s radostí ujímám úkolu připomenout krátce osobnost patřící do pomyslné síně slávy české medicíny.

Narodil se v roce 1940 v Prostějově do rodiny uznávaného lékaře. Po absolvování střední školy, dnes gymnázia v Litovli, studoval všeobecné lékařství na lékařské fakultě v Brně. Z učitelů nejvíce vzpomíná na profesora Talafanta, který se věnoval mimo jiné problematice konjugace bilirubinu. Mezi studenty je známo, že neznalost v metabolizmu bilirubinu pan profesor dodnes neodpouští. Studium úspěšně ukončil v roce 1963. Od roku 1968 žije s manželkou Alicí v Olomouci. Vychovali spolu dvě děti, syna a dceru, oba pokračují v rodinné tradici, působí jako lékaři  v Olomouci.
Profesionální kariéru zahájil na interním oddělení nemocnice v Tanvaldě, kde pracoval po dobu šesti let. V roce 1968 nastoupil jako lékař na II. interní kliniku FN v Olomouci, kterou v té době řídil profesor Kojecký. Postupně složil dvě atestace z vnitřního lékařství a atestaci z gastroenterologie. Na klinice zastával všechny lékařské pozice, od odborného asistenta po přednostu. Pacienty a kolegy byl vždy oceňován jako vynikající a empatický lékař, vědec a učitel. Jeho renomé brzy přesáhlo hranice Olomouce.

Od počátku vědecké kariéry byla jeho láskou gastroenterologie a zejména hepatologie. V roce 1981 mu byla udělena vědecká hodnost „kandidát věd“ za práci o dlouhodobém sledování nemocných s perzistující HBs antigenemií. Současně se zabýval problematikou idiopatických střevních zánětů. Habilitační práci na téma dlouhodobé sledování nemocných s Crohnovou chorobou obhájil v roce 1997 a o dva roky později byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství.
Profesor Jiří Ehrmann je čestným členem České gastroenterologické společnosti a členem České internistické společnosti. Je čestným členem České hepatologické společnosti, v jejímž výboru čtyři funkční období pracoval. Je členem European Association for the Study of the Liver a čestným členem Polské internistické společnosti. Mnoho let pracoval jako vědecký sekretář Spolku lékařů v Olomouci. Je vedoucím redakční rady časopisu Postgraduální medicína a členem redakčních rad několika dalších časopisů.

Publikoval 9 monografií, 70 kapitol v knihách a 231 časopiseckých publikací, z toho 47 zahraničních. Za svou vědeckou práci byl v roce 2014 oceněn čestnou medailí ČLS JEP. V roce 2019 mu byla na návrh ČGS udělena Cena J. E. Purkyně, kterou převzal v Senátu České republiky. Je rovněž držitelem medaile V. A. Gluzinského, kterou ho polští kolegové vyznamenali u příležitosti 100 let vzniku Polské internistické společnosti.

Zcela přirozenou součástí života profesora Ehrmanna je výuka. Jeho vynikající pedagogické schopnosti ovlivnily odborný život několika generací studentů lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Sepsal řadu učebních textů, hodně přednáší a věnuje se praktické výuce. Je platným členem komisí pro jmenovací a habilitační řízení a oborových rad několika lékařských  fakult.
Nevěnuje se však pouze medicíně. Dlouhodobě spolupracuje s Moravskoslezskou křesťanskou akademií. Má rád motosport, navštívil prakticky všechny ročníky Velké ceny Brna, fandí závodům formule 1 a fotbalu. Hodně času tráví se svými vnuky.

Měl jsem to štěstí potkat profesora Ehrmanna již za svých studií v Olomouci. Byl oblíbeným vyučujícím v době, ve které byly akademické svobody drceny totalitním režimem a morální integrita byla výsadou nejctnostnější. Po obnovení demokracie jsem proto nebyl překvapen jeho rychlým vzestupem do nejvyšších sfér medicínského a akademického života. Náhoda tomu chtěla, že byl oponentem mé disertační i habilitační práce. Dnes se těším výsadě potkávat pana profesora každodenně na ranním sezení kliniky, kterou svým celoživotním působením zásadně  formoval.
Jménem České gastroenterologické společnosti a jménem spolupracovníků přeji panu profesorovi hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
 
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická LF UP a FN Olomouc

Nová členka redakční rady  MUDr. Kristýna Zárubová


Je nám velkou ctí představit novou členku redakční rady našeho časopisu. Doktorka Zárubová ukončila studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2011, poté ihned na několik měsíců nastoupila na dětské oddělení nemocnice v Rakovníku. V listopadu téhož roku však změnila pracoviště, zvolila si Pediatrickou kliniku 2. LF UK a FN Motol, kde působila na oddělení dětské gastroenterologie. Zde vzniklo rozhodnutí se tomuto oboru věnovat i nadále. V roce 2017 odchází MUDr. Zárubová na mateřskou dovolenou, zároveň však od roku 2016 studuje v doktorském studijním programu Biochemie a patobio­chemie, kde se věnuje tématu dětských IBD. Během současné rodičovské dovolené slouží v nemocnici v Nymburku na novorozeneckém oddělení a pohotovosti a občasně zastupuje PLDD v Praze-Vinoři. Od roku 2018 také přednáší na pediatrických kurzech České lékařské komory. Doktorka Zárubová je spolu­autorkou desítky článků věnujících se problematice dětské IBD.
 
Přejeme paní doktorce v její nové roli v redakční radě časopisu Gastroenterologie a hepatologie hodně zdaru a úspěchů.
 
Redakce časopisu

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test