Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 19-23.

Potenciálne škodlivá expozícia radiačnému žiareniu u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami liečenými biologickou liečbou

Tibor Hlavatý1, Igor Šturdík1, Anna Krajčovičová1, Martin Huorka2, Tomáš Koller2, Jozef Tóth2,3, Zuzana Zelinková4

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Radiačnou zá»ažou u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva (inflammatory bowel disease - IBD) sa zaoberalo niekoµko retrospektívnych štúdií, hranicu potenciálne škodlivej radiačnej zá»aže (> 50 mSv) v nich dosahovalo približne 8 % pacientov. IBD pacienti liečení anti-tumor necrosis factor biologikami (antiTNF) môžu hypoteticky dosahova» vyššiu zá»až vzhµadom na predpokladaný »ažší priebeh ochorenia.

Cieµ: Primárnym cieµom bolo stanovi» výskyt potenciálne škodlivej radiačnej expozície u pacientov s IBD liečených antiTNF. Sekundárnym cieµom bolo urči» rizikové faktory tejto expozície.

Súbor pacientov a metodika: IBD pacienti liečení antiTNF v jednom referenčnom centre, u ktorých boli k dispozícii potrebné údaje, boli zaradení do štúdie. Informácie o rádiodiagnostických vyšetreniach boli získané zo zdravotnej dokumentácie. Kumulatívna efektívna radiačná dávka bola vypočítaná na základe rádiologických štandardov pre jednotlivé metódy.

Výsledky: Do štúdie bolo zahrnutých 119 IBD pacientov (58 % mužov, priemerný vek 40 rokov, v rozmedzí od 19 až 74 rokov, 75 pacientov s Crohnovou chorobou a 44 s ulceróznou kolitídou, s priemernou dĺžkou trvania ochorenia 10 rokov, v rozmedzí 1 až 46 rokov). Rádiologické metódy s radiačnou zá»ažou abdomenu zahŕňali CT abdomenu a malej panvy (74 CT u 46 pacientov), CT kolonografia (jeden pacient), CT enteroklýza (25 vyšetrení u 23 pacientov), natívnu snímku brucha (18 RTG u 15 pacientov), irigografiu (tri vyšetrenia u troch pacientov) a ERCP (jeden pacient). Väčšina pacientov (66 pacientov, 55 %) podstúpila najmenej jednu diagnostickú metódu zahŕňajúc radiáciu s priemernou kumulačnou radiačnou zá»ažou 34 mSv (5-140 mSv). Desa» pacientov (8 %) dosiahlo potenciálne škodlivú kumulatívnu zá»až viac ako 50 mSV.

Záver: Potenciálne škodlivá kumulatívna radiačná zá»až z diagnostických rádiologických metód u IBD pacientov liečených antiTNF biologikami je prítomná u takmer desatiny pacientov. V zobrazovacích metódach by preto mali by» preferované techniky bez radiačnej zá»aže.

Klíčová slova

biologiká, diagnostika, ne, radiácia

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test