Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 19-23.

Potenciálne škodlivá expozícia radiačnému žiareniu u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami liečenými biologickou liečbou

Tibor Hlavatý Orcid.org  1, Igor Šturdík Orcid.org  1, Anna Krajčovičová Orcid.org  1, Martin Huorka Orcid.org  2, Tomáš Koller Orcid.org  2, Jozef Tóth Orcid.org  2,3, Zuzana Zelinková Orcid.org  4

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Radiačnou zá»ažou u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva (inflammatory bowel disease - IBD) sa zaoberalo niekoµko retrospektívnych štúdií, hranicu potenciálne škodlivej radiačnej zá»aže (> 50 mSv) v nich dosahovalo približne 8 % pacientov. IBD pacienti liečení anti-tumor necrosis factor biologikami (antiTNF) môžu hypoteticky dosahova» vyššiu zá»až vzhµadom na predpokladaný »ažší priebeh ochorenia.

Cieµ: Primárnym cieµom bolo stanovi» výskyt potenciálne škodlivej radiačnej expozície u pacientov s IBD liečených antiTNF. Sekundárnym cieµom bolo urči» rizikové faktory tejto expozície.

Súbor pacientov a metodika: IBD pacienti liečení antiTNF v jednom referenčnom centre, u ktorých boli k dispozícii potrebné údaje, boli zaradení do štúdie. Informácie o rádiodiagnostických vyšetreniach boli získané zo zdravotnej dokumentácie. Kumulatívna efektívna radiačná dávka bola vypočítaná na základe rádiologických štandardov pre jednotlivé metódy.

Výsledky: Do štúdie bolo zahrnutých 119 IBD pacientov (58 % mužov, priemerný vek 40 rokov, v rozmedzí od 19 až 74 rokov, 75 pacientov s Crohnovou chorobou a 44 s ulceróznou kolitídou, s priemernou dĺžkou trvania ochorenia 10 rokov, v rozmedzí 1 až 46 rokov). Rádiologické metódy s radiačnou zá»ažou abdomenu zahŕňali CT abdomenu a malej panvy (74 CT u 46 pacientov), CT kolonografia (jeden pacient), CT enteroklýza (25 vyšetrení u 23 pacientov), natívnu snímku brucha (18 RTG u 15 pacientov), irigografiu (tri vyšetrenia u troch pacientov) a ERCP (jeden pacient). Väčšina pacientov (66 pacientov, 55 %) podstúpila najmenej jednu diagnostickú metódu zahŕňajúc radiáciu s priemernou kumulačnou radiačnou zá»ažou 34 mSv (5-140 mSv). Desa» pacientov (8 %) dosiahlo potenciálne škodlivú kumulatívnu zá»až viac ako 50 mSV.

Záver: Potenciálne škodlivá kumulatívna radiačná zá»až z diagnostických rádiologických metód u IBD pacientov liečených antiTNF biologikami je prítomná u takmer desatiny pacientov. V zobrazovacích metódach by preto mali by» preferované techniky bez radiačnej zá»aže.

Klíčová slova

biologiká, diagnostika, ne, radiácia

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test