Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(1): 3.

Perspektivní rok 2022

Milan Lukáš1

+ Pracoviště

Na začátku roku 2022 bych chtěl jménem celé redakce pozdravit všechny naše laskavé čtenáře, vážené autory, obětavé recenzenty a všechny ostatní podporovatele časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Všichni pevně věříme, že turbulentní doba pandemie pomalu končí a pozvolna nastává období klidnější a stabilnější, tak jak jsme jej znali a prožívali až do února roku 2020. Někteří tvrdí, že změny, které pandemie způsobila, především v oblasti ekonomické a sociální, budou jen částečně reparovatelné a že se život, na který jsme byli zvyklí, již stejně nikdy nevrátí. My pevně věříme, že časopis Gastroenterologie a hepatologie bude nadále nejen významně přispívat ke kontinuálnímu vzdělávání gastroenterologů, hepatologů a digestivních endoskopistů a bude stále představovat jednu z hlavních platforem odborné komunikace, ale také se bude nepřímo podílet na návratu do standardního odborného života. Dvouměsíční vydávání časopisu s tematicky rozdělenými okruhy v průběhu roku do šesti velkých kapitol zůstává nezměněno a stejně tak i ostatní atributy každého čísla zahrnující přehledové články, původní práce, kazuistická sdělení, komentáře k aktuálním otázkám gastroenterologie, výběry ze zahraničních časopisů a kvízy budou prezentovány ve zvyklém formátu. V tomto 76. ročníku se pokusíme aktualizovat abstrakta článků o „infografiku“, která ve dvou nebo třech obrázcích bude shrnovat publikovaný projekt a jeho výsledky.

V loňském 75. ročníku bylo do redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie doručeno celkem 69 článků, z nichž 63 bylo po recenzním řízení nakonec přijato a 6 (cca 9 %) zaslaných článků bylo odmítnuto. Celkově se jednalo o 23 přehledových sdělení, 18 původních prací, 16 kazuistických publikací, ve třech případech byl zveřejněn lékový profil. Ve dvou číslech časopisu (říjen, č. 5/2021, a prosinec, č. 6/2021) byla uveřejněna abstrakta prezentací ze 7. českého gastroenterologického kongresu a z Ružinovského gastroenterologického dnu a domácí nebo zahraniční doporučené postupy. V každém čísle se objevovala abstrakta významných článků publikovaných v zahraničních časopisech, v průběhu roku jsme zaznamenali několik osobních sdělení a diagnostiko-terapeutických kvízů. Struktura přijatých a publikovaných sdělení jasně ukazuje, že největším záběrem našeho periodika je edukace a dlouhodobé postgraduální vzdělávání gastroenterologů, hepatologů a endoskopistů. V tomto dlouhodobě nastaveném trendu budeme rádi pokračovat i ve druhé polovině osmého decennia věku našeho časopisu.

Očekáváme, že nepříznivá epidemiologická situace, která do značné míry zdecimovala náš obvyklý odborný a společenský život, se bude nadále jen vylepšovat, že se pomalu budeme vracet do podobného stylu života, na jaký jsme byli zvyklí před rokem 2020. Vrchol odborného setkávání v roce 2022 představuje 17. ročník Diskuzních a vzdělávacích dnů v Karlových Varech, které se uskuteční ve dnech 1.–3. prosince 2022 a na které vás všechny srdečně zvu. Osobní účast na kongresech je spojena s diametrálně odlišnou a vyšší koncentrací všech zúčastněných, kteří nejsou ničím rušeni (v porovnání s webovými přenosy), a také umožňuje neformální setkávání, diskuze a výměny zkušeností v kuloárech, mimo rámec odborného programu. Ukázalo se, že je to stejně důležité jako účast na vlastním odborném programu. Všechny evropské pandemie, které byly zaznamenány v naší dlouhé historii, mají několik společných rysů. Všechny přišly z Asie, ať už to byly morové epidemie, tzv. španělská chřipka, nebo ptačí nebo prasečí chřipka, trvaly dva, maximálně tři roky a pak zmizely. Některé z nich dokonce navždy, tak jak tomu bylo právě v případě moru, který se u nás objevil naposledy v roce 1713. A tak nás ohlédnutí do historie vybízí dívat se s optimizmem a nadějí do roku 2022, a to nejen na znovuoživení odborného života společnosti, ale také na fungování našeho časopisu.

Milan Lukáš
šéfredaktor časopisu
milan.lukas@email.cz


Kreditovaný autodidaktický test