Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(5): 455–456. doi:10.14735/amgh2017455.

Meteospasmyl – fixní kombinace alverin citrátu a simeticonu v terapii funkčních poruch trávicí trubice

Milan Lukáš Orcid.org  1

+ Pracoviště

Úvod

Funkční choroby trávicího ústrojí, především dráždivý tračník (IBS – irritable bowel syndrom), jsou jedním z nejčastějších onemocnění v gastroenterologické praxi a postihují asi 10–15 % evropské populace. Etiopatogeneze dráždivého tračníku je komplexní povahy, na které se vedle vrozené dispozice, jako je alergie nebo intolerance některých komponent potravy, významně uplatňují vlivy zevního prostředí. Za nejdůležitější jsou považovány proběhlé gastrointestinální infekce nebo opakované užívání antibiotik, které mohou indukovat poruchu složení střevních mikrobiotů (dysbióza), a psychický stres s nevhodným životním stylem zahrnující nepravidelný příjem potravy a nadužívání kávy a alkoholu. Významnou součástí v patogenezi je viscerální hyperalgezie podmíněná subklinicky probíhajícím zánětlivých procesem ve sliznici tlustého střeva, který indikuje senzibilizaci nervových zakončení, hypersekreci hlenu a elektrolytů a hypermotilitu trávicí trubice. Výsledkem souhry všech těchto patogenetických dějů je porucha vyprazdňování stolice a bolesti břicha [1]. Podle převažující klinické symptomatologie se zpravidla IBS rozděluje do čtyř skupin na dráždivý tračník s převážnou komponentou zácpy (IBS-C – constipation) neboli spastickou zácpu (podle starší Mařatkovy terminologie); dráždivý tračník s převahou průjmů (IBS-D – diarrhea) a nejčastěji se vyskytující formu smíšenou (IBS-M – mixed) s nepravidelnou stolicí. Krajní varianty IBS, které nemají vyhraněný klinický obraz, jsou označovány jako nezařaditelné (IBS-U – unclassified).

Mechanizmus účinku

Meteospasmyl je léčivo obsahující dvě komponenty alverin citrát a simeticon. Alverin citrát je látka, která má prokázaný duální mechanizmus účinku. První spočívá v inhibici fosfodiesterázy typu 4 v hladké svalovině trávicího traktu, enzymu hydrolyzujícího cyklické nukleotidy. Zpomalení degradace cyklického adenosinmonofosfátu zvyšuje nabídku tohoto cyklického nukleotidu. Následná aktivace proteinkinázy inhibuje jednak kalciový kanál (snižuje sarkoplazmatickou koncentraci kalcia), ale také působí na úrovni lehkého řetězce myozinu. Výsledné relaxace hladké svaloviny je docíleno snížením vstupu kalciových iontů do svalových buněk a přímým působením na lehké řetězce myozinu [2]. Druhý mechanizmus příznivého účinku je zprostředkován selektivním antagonizmem alverin citrátu na serotoninových 5-HT1A receptorech. Obsazením receptoru je zabráněno působení serotoninu a vzniku hyperalgezie a hypersenzitivity mechanoreceptorů ve stěně trávicí trubice [3].
Druhou komponentou Meteospasmylu je simeticon. Jedná se o látku ze skupiny tzv. silikonů sloučenin obsahující atomy kyslíku a křemíku. Simeticon je hydrofobní sloučenina, která se po perorálním podání nevstřebává a snižuje povrchové napětí tekutiny v žaludku a v lumen trávicí trubice. Tímto způsobem je snížena tvorba a zároveň usnadněn odchod plynů z trávicí trubice [2]. Experimentální studie na zvířecích modech navíc prokázaly, že kombinace alverin citrátu se simeticonem snižovala střevní permeabilitu, která byla indukována stresem [4]. Lze proto předpokládat, že na příznivém efektu léčiva u funkčních chorob se může podílet i mírný protizánětlivý účinek.

Klinické zkušenosti

Metaanalýza 18 studií zahrnující celkem 2 585 pacientů s dráždivým tračníkem potvrdila statisticky signifikantně vyšší efektivitu Meteospasmylu v porovnání s placebem (OR 1,76; 95% CI 1,18–2,61); number need-ed to treat – NNT = 8) na dosažení ústupu bolestí a normalizaci vyprazdňování stolice [5]. V jiné randomizované a placebem kontrolované zkoušce na velkém souboru pacientů se ukázalo, že také intermitentní (on demand) podávání Meteospasmylu vede v průběhu 6 měsíců k významně vyššímu efektu na snížení bolesti a střevní dyspepsie v porovnání s placebem. U nemocných léčených intermitentně Metospasmylem byl rovněž zaznamenán významný pozitivní vliv na zlepšení kvality života [6]. Pro vyjádření nákladové efektivity terapie dráždivého tračníku byla srovnávána tři léčiva – Meteospasmyl, Tageserod a Pinaverin. Měsíční léčba Meteospamylem vykazovala ze tří uvedených léčiv nejvyšší klinickou efektivitu a nejlepší profil vyjádřený poměrem  náklady/účinek [7].
Na rozdíl od jiných léčiv používaných v terapii funkčních onemocnění trávicí trubice jsou v případě Meteospasmylu relativně robustní data dokladující efektivitu a bezpečnost léčby, a to především u nemocných s dráždivým tračníkem. Hlavním přínosem léčby je symptomatická úleva od bolestivých křečí a břišního dyskomfortu, které jsou dominantním rysem této střevní poruchy.

Informace o přípravku

Jedna želatinová tobolka obsahuje 60 mg alverin citrátu a 300 mg simeticonu. Léčivo se užívá 2–3× denně, nejlépe na začátku jídla. Indikace k zavedení léčby jsou funkční poruchy trávení doprovázené bolestmi břicha, břišním dyskomfortem, nadýmáním a flatulencí. Nežádoucí účinky jsou vzácné, zahrnují nauzeu, bolesti hlavy a slabost. V preklinických studiích nebyly zjištěny žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky, přesto je pro omezené množství dat nutné v těhotenství užívat látku s opatrností.


prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické a výzkumné centrum
pro střevní záněty
ISCARE I.V.F. a. s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
milan.lukas@email.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura


1. Juřica J, Kroupa R. Farmakoterapie dráždivého tračníku. Prakt Lékáren 2017; 13 (2): 52–59.
2. Lukáš M, Bultas J. Léčiva určena k terapii chorob trávicího traktu. In: Bultas J. Klinická farmakologie. V tisku.
3. Abysique A, Lucchini S, Orsoni P. Effects of alverine citrate on cat intestinal mechanoreceptors reponses to chemical and mechanical stimuli. Aliment Pharmacol Ther 1999; 13 (4): 561–566.
4. Bueno L, Beaufrand C, Theodorou V et al. Influence of simethicone and alverine on stress-induced alterations of colonic permeability and sensitivity in rats: beneficial effect of their association. J Pharm Pharmacol 2013; 65 (4): 567–573. doi: 10.1111/ jphp.12021.
5. Martínez-Vázquez MA, Vázquez-Elizondo G, González-González JA et al.  Effect of antispasmodic agents, alone or in combination, in the treatment of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. Rev Gastroenterol Mex 2012; 77 (2): 82–90. doi: 10.1016/j.rgmx.2012.04.002.
6. Ducrotte P, Grimaud JC, Dapoigny M et al. On-demand treatment with alverine citrate/simeticone compared with standard treatments for irritable bowel syndrome: results of a randomised pragmatic study. Int J Clin Pract 2014; 68 (2): 245–254. doi: 10.1111/ijcp.12333.
7. Soto H, Pizarro M, Botello B et al. Cost effectiveness analysis of Alverine/Simethicone (Meteospasmyl®) in the treatment of patients with IBS in Mexico. Value Health 2013; 16: Abstract PGI17.

Kreditovaný autodidaktický test