Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(4): 303-310.

Kvalita života je důležitým faktorem indikační rozvahy u nemocných s karcinomem pankreatu Multicentrická prospektivní studie

Miroslav Ryska1, Ladislav Dušek Orcid.org  2,3, Radek Pohnán Orcid.org  4, Bohuš Bunganič Orcid.org  5, Lucie Bieberová Orcid.org  4, Ondřej Ryska Orcid.org  6, Martin Loveček Orcid.org  7, Bohumil Jon Orcid.org  8, Karel Ruppert Orcid.org  9, M. Krejčí Orcid.org  10, Jiří Jarkovský Orcid.org  11,12

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Cílem sdělení je prezentovat výsledky prospektivní multicentrické studie kvality života (QoL) v průběhu léčby nemocných s duktálním adenokarcinomem pankreatu.

Metoda a sestava nemocných: 151 nemocných s duktálním adenokarcinomem pankreatu podstoupilo léčbu v závislosti na stagingu nádoru. Ke sledování QoL jsme použili generický dotazník SF 36/2. verze v české mutaci před léčbou a tři měsíce po ní. Aritmetický průměr a směrodatná odchylka (SD) byly použity pro stanovení skóre QoL. Výsledky byly vypočteny s použitím software SF-36, dvouvýběrového t-testu, ANOVA, párového t-testu a SPSS 19.0.1 (IBM Corporation, 2010). Hodnota p < 0,05 byla uznána za hranici statistické významnosti.

Výsledky: Vstupní celková hodnota QoL je u žen signifikantně nižší oproti mužům (QoL: 50,3 ± 18,0 vs 58,3 ± 20,8; p = 0,013). Snížení QoL po třech měsících je signifikantně nižší u mužů. U nemocných starších 60 let jsme nalezli signifikantní snížení QoL po třech měsících od zahájení léčby ve srovnání s mladšími pacienty (QoL: 54,7 ± 21,0 vs 47,8 ± 18,9, rozdíl -6,9 ± 18,5; p = 0,009). Nalezli jsme signifikantní snížení QoL v průběhu léčby u nemocných ve stadiu III a IV (p = 0,003). U nemocných indikovaných k BDA (s/bez GEA) byla QoL signifikantně vyšší než u pacientů indikovaných k endoskopicky zaváděnému stentu (QoL: 54,9 ± 18,8 vs 30,0 ± 7,1; p < 0,001). U všech nemocných, vyjma skupiny se stentem, jsme pozorovali po třech měsících signifikantní snížení QoL. Vstupní hodnota QoL u pacientů, u kterých byla provedena explorace, se signifikantně nelišila od hodnoty QoL po třech měsících. Krvácení, nitrobřišní absces, biliární či pankreatická pištěl nebo přítomnost ranné infekce nevedlo k signifikantnímu snížení hodnot QoL po třech měsících od zahájení léčby. CHMT byla podána u 59 nemocných při vyšší vstupní hodnotě celkového skóre QoL a vedla k nesignifikantnímu zlepšení QoL.

Závěr: Na základě prospektivního sledování kvality života pomocí SF 36/2 autoři zaznamenali, že tři měsíce po absolvované léčbě dochází u mužů k signifikantnímu snížení QoL. Tři měsíce po léčbě dochází u nemocných ve stadiu III a IV k signifikantnímu snížení QoL. U nemocných po radikální resekci, BDA či exploraci dochází pooperačně k signifikantnímu snížení QoL, po endoskopickém zavedení stentu nikoli. Komplikace včasném období po výkonu nevedou k signifikantnímu snížení QoL ve srovnání s pacienty bez komplikací. Podání chemoterapie nesnižuje QoL. Výsledky studie mohou výrazně ovlivnit indikační úvahu o stanovení optimální léčby u nemocného s karcinomem pankreatu v rámci multidisciplinárního týmu.

Klíčová slova

karcinom pankreatu, kvalita života, paliativní výkon, radikální resekce

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test