Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

KEDY JE DIAGNÓZA CELIAKIE DEFINITÍVNA?

Boris Pekárek

+ Pracoviště

Donedávna sa predpokladalo, že celiakia je raritné črevné ochorenie detí, z ktorého sa vyrastie. Dnes už vieme, že celiakia je celoživotné ochorenie, ktoré sa vyskytuje v každom veku a jedná sa o systémovú reakciu organizmu na perorálne podaný glutén. Táto skutočnos» zaväzuje lekárov ku veµmi serióznemu prístupu k diagnóze celiakie. Aj keď včasne diagnostikované ochorenie spolu s prísnym dodržiavaním bezlepkovej diéty má priaznivú prognózu, zabezpečenie bezlepkového stravovania mimo domu neraz dostáva pacienta s celiakiou do komplikovanej situácie. Preto keď túto diagnózu stanovíme, máme by» my o nej presvedčení a pacienta musíme nauči» diagnózu akceptova».

O nutnosti dôkladnej anamnézy aj klinického vyšetrenia so základnými laboratórnymi parametrami dnes už nikto nepochybuje. Pri klinickom podozrení na celiakiu v praxi je ďalším krokom sérologické vyšetrenie. Existuje viacero možností. Najdostupnejšie je vyšetrenie protilátok proti tkanivovej transglutamináze (anti tTG). Ďalšou možnos»ou je vyšetrenie antiendomyziálnych protilátok (AEMA), antiretikulínových protilátok (ARA).

Všetky sú v triede IgA, takže môže uniknú» pacient IgA deficientný. Preto na niektorých pracoviských ešte stále vyšetrujú aj antigliadínové protilátky, ktoré síce majú nižšiu senzitivitu a špecificitu ako predošlé, ale možno ich vyšetri» aj v triede IgG, čím možno zachyti» aj pacietnov IgA deficientných. Pri sérologickej pozitivite jedinou možnos»ou na definitívne stanovenie diagnózy je enterobiopsia. Dnes u dospelých nie je podmienkou enterobiopsia kapslou za RTG kontroly. Bolo zistené, že odobratím excízie z duodena distálne od Vaterovej papily počas endoskopie hornej časti tráviacej trubice získame vzorku dostatočnú na definitívne histologické zhodnotenie. Počas endoskopie naviac môžeme zaregistrova» niektoré slizničné zmeny duodena, ktoré podozrenie na diagnózu celiakie podporia.

Z histologického hµadiska možno celiakiu zjednodušene označi» ako atrofickú jejunitídu. Ak by sme pri diagnóze vychádzali len z tohto kritéria, veµa ochorení by ostalo nepoznaných.

Pri histopatologickej diagnostike sa dnes používa Marshova klasifikácia, ktorá rozoznáva pä» štádií morfologických zmien v sliznici tenkého čreva:

Stupeň 0 (preinfiltratívna lézia) – normálny histologický nález.

Stupeň 1 (infiltratívna lézia) –zvýšený počet intraepiteliálnych lymfocytov a infiltrácia lamina propria lymfocytmi.

Stupeň 2 (hyperplastická lézia) – zvýšený počet intraepiteliálnych lymfocytov, hyperplázia krýpt, bez redukcie klkov.

Stupeň 3 (deštruktívna lézia) – vilózna atrofia.

Stupeň 4 (hypoplastická lézia) – totálna vilózna atrofia, konečný stupeň poškodenia črevnej slizinice.

Kritériá pre diagnózu celiakie boli stanovené ESPGAN (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) v r. 1990, podµa ktorých na stanovenie diagnózy celiakie musia by» splnené dve podmienky:
1. Dôkaz slizničných abnormalít histologicky.
2. Jednoznačná klinická remisia po zavedení bezlepkovej diéty.

Pozitívna sérológia v čase diagnózy s vymiznutím protilátok po bezlepkovej diéte podporuje diagnostický záver. Takto možno stanovi» definitívne diagnózu u väčšiny pacientov. V niektorých prípadoch sú potrebné ďalšie biopsie a expozičný test gluténom. Patria sem deti do 2 rokov života , prípady keď máme pochybnosti pri iniciálnej diagnóze, necharakteristické zmeny pri prvom histologickom vyšetrení , pacienti ktorí nespolupracujú a žiadajú ukonči» bezlepkové diétu a asymptomatickí jedinci zistení pri skríningovom programe.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test