Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 364-371.

Karcinom jícnu a rizikové faktory podle histologických typů

Silvie Magnusková Orcid.org  , Katerina Azeem Orcid.org  , Vojtěch Kamarád Orcid.org  , Hana Tomášková Orcid.org  1, Vladimír Janout Orcid.org  , Helena Kollárová Orcid.org  

+ Pracoviště

Souhrn

Účel studie: Karcinom jícnu je onemocnění s multifaktoriální etiologií a s možnými rozdíly s ohledem na histologický typ. Cílem předkládané práce je posoudit vztah mezi jednotlivými sledovanými faktory a posoudit míru asociace při vzniku karcinomu jícnu s přihlédnutím k jednotlivým histologickým typům.

Metody: V rámci multicentrické studie pod vedením mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny IARC (International Agency for Research on Cancer) pro země střední a východní Evropy za účelem objasnění vztahů mezi životním stylem, životníma pracovním prostředím, jeho riziky a poruchami zdraví, která probíhala od března 2000 do listopadu 2002, byl mimo jiné sledován i vliv některých rizikových faktorů u 88 pacientů s karcinomem jícnu (76 mužů a 12 žen) a kontrolní skupinou, kterou tvořilo 200 osob (123 mužů a 77 žen). Informace byly získávány od zúčastněných osob přímo, formou rozhovoru s vyškoleným tazatelem, a byly zaznamenávány do standardizovaného dotazníku.

Výsledky: Vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí hrubého OR a adjustovaného OR, kde byl zohledněn vliv věku, hodnot BMI (Body Mass Index), kouření, konzumace alkoholu, profese, pálení záhy a regurgitace. Ve studovaném souboru bylo zjištěno, že muži jsou mladší při stanovení diagnózy karcinomu jícnu bez ohledu na histologické rozdělení než ženy a tento rozdíl je statisticky významný. Při hodnocení nadváhy a obezity pomocí hrubého OR byla zjištěna statisticky významná inverzní asociace pro nadváhu i obezitu (OR = 0, 38, resp. OR = 0,22). U současných kuřáků byla při analýze pomocí hrubého OR nalezena statisticky významná pozitivní asociace (OR = 5,84). Po adjustaci sledovaným faktorům byla nalezena velmi silná statisticky významná pozitivní asociace pouze u adenokarcinomu jícnu (OR = 26,89). Významná asociace byla nalezena mezi zvyšující se dávkou konzumovaného alkoholu a rostoucím rizikem vzniku karcinomu jícnu, kdy OR narůstalo v závislosti na dávce od 4,93 u dávky do 100 g čistého alkoholu za týden do 14,10 u konzumace 300 g a více čistého alkoholu za týden. Výsledky hrubého OR pro jednotlivé profese ukázaly na vyšší riziko pro profese exponované zplodinám spalování, azbestu, křemeni, cementovému prachu, černému uhlí, kdy nalezené OR bylo 2,31 a výsledek byl statisticky významný a také pro technické profese, pro které byla zjištěna poměrně silná pozitivní asociace (OR = 2,51). Pro pyrózu a regurgitaci byloadjustovanéOR dvojnásobně vyšší u adenokarcinomu jícnu (OR = 25,98) v porovnání se spinocelulárním karcinomem jícnu (OR = 12,44).

Závěry: Předložená studie je výjimečná analýzou rizikových faktorů ve vztahu k jednotlivým histologickým typům karcinomu jícnu a v ČR je zcela ojedinělá. V ČR nebylo dosud provedeno sledování rizikových faktorů karcinomu jícnu v takovém rozsahu. Výsledky jsou proto srovnávány se zahraniční literaturou. Význam předkládané práce spočívá vtom, že výsledky jsou vztaženy kjednotlivým histologickým subtypům, což jsou údaje, které nejsou dostatečně popsány ani v zahraniční literatuře.

Klíčová slova

karcinom, nádory jícnu, rizikové faktory

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test