Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2016; 70(5): 398–401. doi:10.14735/amgh2016398.

„Full-thickness“ endoskopická resekce lokální reziduální neoplazie v hepatální flexuře – videokazuistika

Přemysl Falt Orcid.org  1, Ondřej Urban Orcid.org  2,3, Martin Hanousek Orcid.org  4, Romana Andělová5

+ Pracoviště

Souhrn

„Full-thickness“ resekce (FTR) je nová endoskopická technika umožňující resekci celého stěny tlustého střeva, která kombinuje aplikaci „over-the-scope“ klipu a následnou endoskopickou resekci pomocí průhledného nástavce („capu“). Dojde tak k cílené perforaci, která je vlastně uzavřena ještě před resekcí. Dle dosavadních limitovaných zkušeností je FTR možnou a bezpečnou alternativou endoskopické submukózní disekce a chirurgické resekce v léčbě lokální reziduální neoplazie, časných kolorektálních neoplazií s možnou submukózní invazí nebo fibrózou a drobných neuroendokrinních tumorů. Prezentujeme případ 56letého pacienta po nízké přední resekci rekta a s lokální reziduální neoplazií po endoskopické resekci ploché léze v hepatální flexuře. Léze byla odstraněna endoskopicky technikou FTR, histologicky byla potvrzena přítomnost kompletně resekovaného tubulárního adenomu s intraepiteliální neoplazií vysokého stupně. Po výkonu nebyly žádné známky komplikací a pacient byl po dvou dnech propuštěn do domácí péče.

Klíčová slova

kolorektální karcinom, lokální reziduální neoplazie, „full-thickness“ resekce

Úvod

„Full-thickness“ resekce (FTR) je nová endoskopická technika umožňující transmurální resekci stěny trávicí trubice bez vytvoření perforačního otvoru. Zatím limitované klinické zkušenosti naznačují vysokou technickou úspěšnost a nízké riziko asociovaných komplikací.

Popis případu

Pacient, 56letý muž, po nízké přední resekci rekta pro adenokarcinom v dubnu 2015 a po endoskopické slizniční (mukózní) resekci (EMR) tubulárního adenomu s intraepiteliální neoplazí vysokého stupně (HGIN – high-grade intraepitelial neoplasia) v hepatální flexuře v prosinci téhož roku byl odeslán na naše pracoviště pro nález lokální reziduální neoplazie v jizvě po EMR. Po standardní dělené přípravě polyetylenglykolem jsme provedli totální koloskopii s nálezem povrchové léze 0–IIA + IIC dle Pařížské klasifikace velikosti 15 mm lokalizované v jizvě po předchozí EMR v hepatální flexuře (obr. 1). Při pokusu o podpich fyziologickým roztokem byl pozitivní příznak non-liftingu. Okraje léze jsme označili koagulačními body. Na vytažený koloskop jsme nasadili příslušenství systému FTRD (full-thickness resection device) (Ovesco Endoscopy, Tuebingen, Německo) sestávající z průhledného nástavce („cap“) s naloženým „over-the-scope“ (OTS) klipem a tenké kličky cirkulárně naložené na konec „capu“, jejíž rukojeť prochází plastovým rukávcem po celé délce přístroje (obr. 2). Přístroj jsme znovu a poměrně obtížně zavedli do hepatální flexury a provedli jsme FTR (video 1 – dostupné na www.csgh.info). Lézi jsme nejdříve 2× po sobě zachytili speciálními kleštěmi (grasper) přímo v centru, ani jednou ji ale nebylo možné dostatečně vtáhnout do „capu“ (obr. 3). Stěnu střeva se podařilo mobilizovat až po uchopení za jizvu těsně vedle léze. Po vtažení tkáně celým „capem“ až ke konci endoskopu (obr. 4) jsme aplikovali OTS klip, poté jsme stáhli kličku a pseudopolyp nad OTS klipem resekovali (obr. 5). Vzorek jsme nechali zachycený v kleštích, extrahovali i s endoskopem a našpendlili jsme jej na korkovou podložku. Vzorek velikosti 25 mm byl tvořen celou stěnou tlustého střeva a léze velikosti 15 mm se na jedné straně téměř dotýkala resekčního okraje (obr. 6). Endoskopická kontrola místa resekce ukázala správně naložený OTS klip s prolabující stěnou tlustého střeva vč. peritoneálního tuku („příznak terče“) (obr. 7). Celý výkon trval 48 min a v jeho průběhu bylo frakcionovaně aplikováno 5 mg midazolamu a 100 μg fentanylu. Po výkonu byl jednorázově podán amoxicilin s klavulanátem intravenózně. Pacient byl po výkonu zcela asymptomatický, s klidným fyzikálním nálezem na břiše, laboratorně bez elevace zánětlivých parametrů (C reaktivní protein 2 mg/l), byl postupně zatížen stravou a po dvoudenní hospitalizaci propuštěn. Histologické vyšetření potvrdilo transmurální resekci, přítomnost léze velikosti 15 mm charakteru tubulárního adenomu s HGIN a lem zdravé tkáně po celém obvodu resekátu (obr. 8).

Diskuze

FTR je nová endoskopická technika kombinující aplikaci speciálně upraveného OTS klipu a endoskopickou resekci pomocí prů- hledného nástavce („capu“) EMR-C (endoscopic mucosal resection cap). Patologická tkáň je pomocí speciálních kleští vtažena i s celou stěnou tračníku do „capu“, přes takto vytvořený pseudopolyp je nasazen OTS klip a těsně nad ním je tkáň resekována kličkou, která je předem naložena v distálním konci „capu“. Cílená perforace je tak vlastně uzavřena ještě před tím, než je vytvořena. Dle dosavadních zkušeností je FTR možnou alternativou endoskopické submukózní disekce (ESD) a chirurgické resekce v léčbě časných kolorektálních neoplazií s možnou submukózní invazí nebo fibrózou, v nepříznivé lokalizaci (při ústí appendixu nebo divertiklu) a v léčbě lokálních reziduálních neoplazií po endoskopické resekci. Získání transmurálního a dostatečně velkého resekátu navíc umožní přesný lokální staging neoplazie. Dále lze FTR využít i k resekci neuroendokrinních tumorů a k transmurální biopsii rekta při podezření na Hirschprungovu chorobu. Hlavní limitací metody je poměrně obtížná manipulace a orientace v tlustém střevě. Velikost resekované tkáně je obvykle do 25–30 mm, ale vždy záleží na tloušťce, tuhosti a mobilitě trávicí trubice v daném místě. Vzhledem k obtížné manipulaci a tloušťce stěny metodu nelze využít v distálním rektu a není doporučena ani pro horní část gastrointestinálního traktu. Dle dosavadních zkušeností se metoda zdá být bezpečná, byla ale popsána řada komplikací vyplývajících z principu jejího provedení – perforace nebo krvácení způsobené nesprávným naložením klipu, striktura, infekce místa resekce, vtažení a poškození okolních orgánů nebo appendicita při uzavření ústí appendixu. Zatím největší prezentovaný soubor 106 pacientů (předběžné výsledky multicentrické německé studie Wall Resect) demonstruje vysokou technickou úspěšnost (89 %) a dosaženou R0 resekci (80 %) při nízkém výskytu komplikací (< 5 %). Dvě bezprostřední krvácení a dvě perforace byly endoskopicky ošetřeny během výkonu, jedna opožděná perforace si vyžádala chirurgické řešení [1–3].
V našem prezentovaném případu by alternativou FTR při léčbě neoplastické léze byla ESD nebo chirurgická resekce. ESD by vzhledem k charakteru, lokalizaci léze a tangenciálnímu přístupu k ní byla technicky a časově náročná a zatížené vysokým rizikem perforace. Chirurgickou resekci jsme po dohodě s pacientem také nepreferovali, a to zejména vzhledem k malé velikosti léze a recentní nízké přední resekci rekta. Během výkonu byla hlavním problémem omezená mobilita stěny střeva v místě léze. Mobilizace se podařila až uchopením na hranici léze a jizvy, tím se ale léze nedostala do centra resekátu. Naštěstí se nám dostatečným vtažením tkáně podařilo dosáhnout kompletní resekce.

Závěr

Prezentujeme případ pacienta s lokální reziduální neoplazií v jizvě po EMR v hepatální flexuře, která byla kurativně a bez komplikací ošetřena pomocí nové endoskopické techniky FTR, která umožňuje transmurální resekci stěny tračníku. Přestože je FTR využitelná i v jiných situacích, domníváme se, že nejčastější současnou indikací budou lokální reziduální neoplazie po EMR povrchových neoplastických lézí tlustého střeva orálně od rekta.
 


Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.
The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study. 

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů. 
The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.


Doručeno/Submitted: 31. 8. 2016
Přijato/Accepted: 21. 9. 2016
 
MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt
Vítkovická nemocnice a. s.
Zálužanského 1192/15
703 84 Ostrava
faltprem@centrum.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Schmidt A, Meier B, Caca K. Endoscopic full-thickness resection: current status. World J Gastroenterol 2015; 21 (31): 9273–9285. doi: 10.3748/wjg.v21.i31.9273.
2. Schmidt A, Bauerfeind P, Gubler C et al. Endoscopic full-thickness resection in the colorecum with a novel over-the-scope device: first experience. Endoscopy 2015; 47 (8): 719–725. doi: 10.1055/s-0034-1391 781.
3. Schmidt A, Meining A, Birk M et al. Endoscopic full-thickness resection in the colorectum using an over-the-scope device – interim results of a prospective multicenter study. Gastrointest Endosc 2016; 83 (Suppl 5): AB119.

Kreditovaný autodidaktický test