Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 3, s. 108-111.

Familiárny výskyt celiakie = Familiar occurrance of coeliac disease

Mária Krajčírová Orcid.org  , Elena Tibenská, Milan Zaviačič Orcid.org  , Tomáš Dallos Orcid.org  , László Kovács Orcid.org  1

+ Pracoviště

SÚHRN

Krajčírová M, Tibenská E, Zaviačič M, Dallos T, Kovács L. Familiárny výskyt celiakie

Úvod: Celiakálna choroba je geneticky podmienené autoimunitné ochorenie tenkého čreva, ktoré sa vyskytuje u 0,5–1 % obyvateµov Európy. Novšie sa ukazuje, že táto choroba je častejšia u prvostupňových príbuzných pacientov s celiakiou, u ktorých môže prebieha» v klinicky nemej forme.

Cieµ: Zisti» výskyt celiakálnej choroby u prvostupňových príbuzných pacientov s celiakiou sledovaných na 2. detskej klinike LF UK a DFNsP v Bratislave.

Súbor pacientov: Autori vyšetrili protilátky proti endomýziu triedy IgA u 135 súrodencov od 99 pacientov a u 59 detí od 39 rodičov s celiakiou diagnostikovanou v dospelom veku. Pozitívne protilátky proti endomýziu triedy IgA boli dokázané u 18 (13,43 %) súrodencov a 10 (16,95 %) potomkov. U všetkých prvostupňových príbuzných s pozitívnymi protilátkami proti endomýziu triedy IgA (28) bolo zrealizované bioptické vyšetrenie tenkého čreva, ktoré potvrdilo celiakálnu chorobu u 14,5 % zo všetkých vyšetrených prvostupňových príbuzných. Až 75 % novodiagnostikovaných celiakií prebiehalo v tichej, klinicky asymptomatickej forme.

Záver: Celiakálna choroba je signifikantne častejšia u prvostupňových príbuzných pacientov v porovnaní s bežnou populáciou. Ochorenie často prebieha v klinicky tichej forme, a preto je dôležité po ňom cielene pátra» v postihnutých rodinách.

Kµúčové slová: celiakálna choroba – prvostupňoví príbuzní – antiendomyziálne protilátky – biopsia tenkého čreva.

SUMMARY

Krajčírová M, Tibenská E, Zaviačič M, Dallos T, Kovács L: Familiar Occurance of Coeliac Disease

Introduction: Coeliac disease is a genetically determined autoimmune disorder of the small intestine that affects 0.5–1 % of European population. Recent studies have shown, that this disorder is more prevalent in first-degree relatives of coeliac patients and that a clinically silent course of disease is common in these individuals.

Aims: To determine the prevalence of coeliac disease in the first-degree relatives of coeliac patients were followed at the 2nd Pediatric Department in Bratislava.

Patients: The authors examined IgA-class antiendomysial antibodies (AEA) in 135 siblings of 99 patients and in 59 children of 39 parents with coeliac disease diagnosed in adulthood. Positive AEA were found in 18 (13.43 %) siblings and in 10 (16.95 %) descendants of coeliac patients. In all first-degree relatives with positive AEA (28) an intestival biopsy was performed, which confirmed the diagnosis of coeliac disease in 14.5 % of all patients. Up to 75 % of newly diagnosed coeliac patients had a clinically silent, asymptomatic course.

Conclusions: The prevalence of coeliac disease is significantly more prevalent in the first-degreee relatives of coeliac patients as compared to the general population. Since coeliac disease in these individuals takes a clinically silent course, it is important to search for it in affected families.

Key words: coeliac disease – the first-degree relatives – antiendomysial antibodies – intestinal biopsy.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test