Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62(6) 324-328.

Epidemiologický prieskum kvality života pacientov liečených liekom Pangrol® 20 000 v gastroenterologických ambulanciách Slovenské republiky

Ľubomír Jurgoš Orcid.org  1, Adrián Krátky Orcid.org  , Ladislava Wsólová Orcid.org  

+ Pracoviště

Souhrn


Ciel štúdie: Posúdenie vplyvu adekvátnej substitučnej liečby pankreatickými enzýmami Pangrol® 20 000 (pankreatín: minimálna aktivita, lipáza: 20 000 Ph.Eur.U, amyláza: 12 000 Ph.Eur.U., proteáza: 900 Ph.Eur.U.) pacientov s vybranými chorobami gastrointestinálneho traktu na kvalitu života pacientov: diétne skóre, pracovné aktivity, rekreačné aktivity a bežné životné aktivity po 6 a po 12 mesiacoch od začatia liečby a na potrebu konkomitantnej liečby.

Materiál a metodika: V 264 gastroenterologických ambulanciách v SR v období od prvej vstupnej návštevy 1. 9. 2005 po poslednú návštevu 30. 6. 2007 sa formou dotazníkového prieskumu zúčastnilo prospektívneho sledovania 1483 pacientov. Sledovali sme zmenu kvality života pacientov po 6 a po 12 mesiacoch od započatia substitučnej liečby pankreatickými enzýmami (Pangrol 20 000 j) pre vybrané gastroenterologické choroby (chronická pankreatitída, postcholecystektomický syndróm, funkčná dyspepsia, iné gastroenterologické ochorenia). Lekár hodnotil celkový zdravotný stav pacienta a kvalitu života pacientov na základe komplexného klinického zhodnotenia stavu pacientov posledný týždeň pred ukončením 6. a 12. mesiaca od začatia podávania substitučnej liečby.

Výsledky: V kohorte prospektívne sledovaných 1483 pacientov, kde najfrekventnejšou diagnózou, pre ktorú bola indikovaná substitučná liečba, bola chronická pankreatitída (1118 pacientov - 75,4%) sa dokázalo štatisticky významné zlepšenie kvality života liečených pacientov. Uvedenými štatistickými metódami sme potvrdili na hladine významnosti p < 0,001 signifikantně zlepšenie dietetického skóre, pracovných aktivít, rekreačných, ale aj bežných životných aktivít po 6 a po 12 mesiacoch od začatia adekvátnej substitučnej liečby.

Záver: Hodnotenie liečených pacientov a výsledok hodnotenie 264 lekárov zapojených do prospektívneho sledovania dotazníkovou metódou pri sledovaných chorobách gastrointestinálneho traktu potvrdilo štatisticky významné zlepšenie kvality života sledovaných pacientov aj celkové zlepšenie zdravotného stavu pacientov po substitučnej liečbe pankreatickými enzýmami.

Klúčové slová: kvalita života - substitučná liečba - pankreatické enzýmy.

ÚVOD

Substitučná liečba pankreatickými enzýmami si našla stále miesto v armamentáriu gastroenterológov Indikačnou doménou zostáva chronická pankreatitída, ale pankreatické enzými zlepšujú klinický stav pacientov aj pri iných gastroenterologických ochoreniach: postcholecystektomický syndróm, stavy po resekcii žalúdka a tenkého čreva, funkčná dyspepsia a celiakia. Zlepšenie klinického stavu pacientov pri efektívnej substitučnej liečbe sprevádza aj zlepšenie kvality života pacientov(1-4) .

Posúdenie vplyvu adekvátnej substitučnej liečby pankreatickými enzýmami pacientov s vybranými chorobami gastrointestinálneho traktu na kvalitu života pacientov: diétne skóre, pracovné aktivity, rekreačné aktivity a bežné životné aktivity po 6 a po 12 mesiacoch od začatia liečby a na potrebu konkomitantnej liečby (4).

SÚBOR PACIENTOV A METODIKA

V 264 gastroenterologických ambulanciách v SR v období od prvej vstupnej návštevy 1. 9. 2005 po poslednú návštevu 30. 6. 2007 sa formou dotazníkového prieskumu zúčastnilo prospektívneho sledovania 1483 pacientov. Použili sme upravený dotazník „kvality života" podµa Glasbrennera (4). Sledovali sme zmenu kvality života pacientov po 6 a po 12 mesiacoch od započatia substitučnej liečby pankreatickými enzýmami (Pangrol® 20 000 j) pre vybrané gastroenterologické choroby.

Sledovali sme aj potrebu podávania konkomitantnej liečby pri adekvátnej substitučnej liečbe pankreatickými enzýmami, diétne skóre, pracovné, rekreačné a bežné aktivity po 6 a po 12 mesiacoch. Lekár hodnotil celkový zdravotný stav pacienta a kvalitu života pacienta na základe komplexného klinického zhodnotenia stavu pacienta posledný týždeň pred ukončením 6. a 12. mesiaca od začatia podávania substitučnej liečby.

Štatistické metódy

Použili sme nasledovné štatistické metódy: deskriptívna štatistika - priemer, smerodajná odchýlka, stredná chyba priemeru, medián, minimum, maximum pre spojité premenné a frekvenčné tabulky (počty, percentá) pre diskrétne premenné. Na porovnanie odpovedí a hodnotení na vstupe a po 6, 12 mesiacoch terapie sme použili neparametrický Wilcoxonov párový test (dáta neboli normálne rozdelené). Všetky testy sme robili na hladine významnosti a = 0,05. Na štatistickú analýzu sme použili štatistický softvér SPSS verzia 13.

VÝSLEDKY
CSGH 6/2008

Vek pacientov sa pohyboval od 18 po 87 rokov s mediánom 56 rokov. Z celkového počtu 1483 pacientov malo vyplnený údaj o pohlaví 1467, z nich bolo 608 mužov (41,4 %) a 859 žien (58,6 %) (obr. 1).

Liečba Pangrolom® 20000 bola najčastejšie indikovaná pre uvedené diagnózy: chronická pankreatitída - 1118 pacientov (75,6 %), funkčná dyspepsia - 552 pacientov (36,3 %), postcholecystektomický syndróm - 277 pacientov (19,6 %), iná indikácia - 127 pacientov (7,8 %); zriedkavá indikácia: celiakia - 7 pacientov, cystická fibróza - 6 pacientov, proteínovo-energetická podvýživa s BMI pod 17,0-4 pacienti), stav po resekcii žalúdka - 45 pacientov (3,2 %), stav po resekcii tenkého čreva -16 pacientov (1,1 %).

Z celkového počtu 1483 pacientov, 6 pacientov nemalo uvedenú žiadnu diagnózu. Najčastejšie bola uvedená jedna diagnóza - u 919 pacientov (62 %), dve diagnózy malo uvedené 467 pacientov (31,5 %).

Iné pridružené choroby pre ktoré bola indikovaná substitučný diabetes mellitus - 215 pacientov (15,2 %), cholecystolitiáza - 121 pacientov (8,1 %), hyperlipidémia - 340 pacientov (23,1 %), iné choroby - 556 pacientov (37,7 %).

Najčastejšia diagnóza z iných diagnóz bola: chronická gastritída, denná dávka sa pohybovala od 1 po 8 tabliet s mediánom 3.

Konkomitantná symptomatická liečba bola podávaná súčasne so substitučnou liečbou pankreatickými enzýmami. Najfrekventovanejšie z konkomitantných liekov boli podávané nesteroidové antiflogistiká: 27,2 % pacientov, blokátory protónovej pumpy (PPI): 11,7 %, analgetika: 11,1%, prokinetiká: 8,4 % a blokátory H2 receptorov (5) . Na údaj o stravovacích návykoch na všetkých 5 otázok odpovedalo 1423 pacientov. Z nich 18 (1,3 %) nemalo žiadne problémy so stravovaním (na všetky otázky odpovedali „vôbec nie"), 163 (11,5 %) malo veµmi často problémy so stravovaním, 97,6 % pacientov muselo dodržiava» prísnu šetriacu pankratickú dietu a až 97,5 % pacientov sa vyhýbalo určitým jedlám. V dotazníku zameranom na kvalitu života pacientov odpovedalo na všetkých 28 otázok 1346 pacientov. Z nich 25 (1,9 %) nemalo žiadne problémy (odpovedali na všetky otázky „vôbec nie"). Najmenej problémov mali pacienti s bežnými aktivitami: s jedením, obliekaním, umývaním a používaním toalety. Vôbec žiadnu pomoc nepotrebovalo 87,8% pacientov, 69% pacientov bolo plne mobilných. Na druhej strane iba 16,5 % pacientov nestrácalo nikdy chu» do jedla, iba 18 % nepoci»ovalo vôbec únavu.

Boles» neudávalo ani pred substitučnou liečbou pankretickými enzýmami 20,2 % pacientov a ich denné aktivity neboli ani pred substitučnou liečbou pankreatickými enzýmami zmenené.

Pacienti pri substitučnej liečbe preparátom Pangrol® 20 000 j užívali po 6 a po 12 mesiacoch statisticky významne menej konkomitantných preparátov v porovnaní so stavom pred zahájením substitučnej liečby. Štatisticky významný pokles nastal pri všetkých skupinách liekov: nesteroidových antiflogistikách, PPI, analgetikách, prokinetikách aj pri blokátoroch H2-receptorov (5,6) (obr. 2).

Dietetické skóre (15-škálová stupnica) sa štatisticky významne zlepšilo po 6 a po 12 mesiacoch od započatia substitučnej liečby Pangrolom® 20 000 j (obr. 3).

Rovnako došlo k signifikantnému zlepšenie pracovných aktivít hodnotených 9-škálovou stupnicou po 6 a po 12 mesiacoch (obr. 4).

Rekreačné aktivity hodnotené s odstupom 6 a 12 mesiacov a taktiež aj bežné aktivity sa štatisticky významne zlepšili pri pravidelnej substitučnej liečbe pankreatickými enzýmami (obr. 5, 6).

Celkové hodnotenie zdravotného stavu lekárom vidíme na obrázku 7.

Zlepšenie celkového zdravotného stavu posledný týždeň po 6 a 12 mesiacoch je signifikantně. Zo štatistickej analýzy vyplynulo, že zlepšenie kvality života bolo konštatované aj po komplexnom vyšetrení lekárom znázornené na obrázku 8.

V prezentovaných stĺpcových grafoch na obrázkoch 9-12 je zrejmé, že pri substitučnej liečbe preparátom Pangrol® 20 000 j došlo k zlepšeniu diétneho skóre, pracovnej a rekreačnej aktivity po 6 a 12 mesiacoch pri chronickej pankreatitíde, pri funkčnej dyspepsii aj pri postcholecystektomickom syndóme.

Priaznivo dopadla štatistická analýza 7-škálového hodnotenia (1 - najhoršie, 7 - najlepšie) celkového zdravotného stavu a kvality života pacientov v hodnotení lekárom posledný týždeň po 6 mesiacoch a po 12 mesiacoch od začatia liečby pri chronickej pankreatitíde, funkčnej dyspepsii a pri postcholecystektomickom syndróme (obr. 13, 14).

ZÁVER

V súčasnosti sa očakáva od modernej a efektívnej liečby nielen účinnos» a bezpečnos», ale očakáva sa aj priaznivý dopad na kvalitu života pacientov.

V kohorte prospektívne sledovaných 1483 pacientov, kde najfrekventnejšou diagnózou, pre ktorú bola indikovaná substitučná liečba bola chronická pankreatitída (1118 pacientov - 75,4 %) sa dokázalo štatisticky významné zlepšenie kvality života liečených pacientov. Uvedenými štatistickými metódami sme potvrdili signifikantné zlepšenie dietetického skóre, pracovných aktivít, rekreačných, ale aj bežných životných aktivít po 6 a po 12 mesiacoch od začatia adekvátnej substitučnej liečby. V zhode s hodnotením liečených pacientov je aj výsledok hodnotenie 264 lekárov zapojených do prospektívneho sledovania dotazníkovou metódou. Pri všetkých sledovaných chorobách gastrointestinálneho traktu nastalo zlepšenie celkového zdravotného stavu a zároveň aj zlepšenie kvality života sledovaných pacientov a znížila sa potreba podávania konkomitantnej analgetickej liečby.

Práca bola podporená výskumným grantom firmy Berlin-Chemie, Menarini, SR.

LITERATÚRA
  • 1. Muňoz-Dominiquez JE. Clinical Pancreatology. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. 2005; 535.
  • 2. Armstrong TE, Walters E, et al. Deficiencies of micronutrients, altered bowel function and quality of life during late follow-up after pancreatiduodenoectomy for malignancy. Pancreatology 2002; 2, 528-534.
  • 3. Bureš J, et al. Gastroenterologie 2006 Collectio novissima. Praha: Triton 2006; 286.
  • 4. Glasbrenner B., Adler G. Evaluating pain and the quality of life in chronic pancreatitis. International Journal of Pancreatology 1997; 3: 163-170.
  • 5. DiMagno EP. Gastric acid supression and treatment of severe exocrine pancreatic insufficiency Best Pract Res Clin Gastroenterol 2001; 15: 477-486.
  • 6. Lankisch PG., Banks PA. Pancreatitis. Berlin: Springer-Verlag 1998; 586.
CSGH 6/2008 CSGH 6/2008 CSGH 6/2008 CSGH 6/2008

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test