Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(3): 187.

Editorial

Ondřej Urban Orcid.org  1,2

+ Pracoviště

Vážené čtenářky a čtenáři,

otevíráte třetí letošní číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie, které je tradičně věnováno digestivní endoskopii. Dovolte mi, abych vás krátce provedl jeho obsahem.

Původní práci věnovanou problematice anální intraepiteliální neoplazie (AIN) prezentuje R. Procházka. Jedná se o prekurzorovou lézi skvamózního karcinomu anu, etiologicky spojenou s chronickou infekcí lidským papilomavirem (HPV). K dia­gnostice AIN využil flexibilní high-definition (HD) anoskopii koloskopem s capem. Toto jednoduché a levné příslušenství umožnilo detailní zobrazení anální krajiny jak v bílém světle, tak s využitím metod virtuální chromoendoskopie a zvětšující endoskopie. V souboru 18 nemocných indikovaných k HD anoskopii vyslovil autor podezření na AIN v 16 případech a u 12 z nich onemocnění histologicky potvrdil. Většinu lézí následně odstranil endoskopickou slizniční resekcí.

Nad současným postavením endoskopické transmurální (full-thickness) resekce pomocí OVESCO klipu (tzv. FTRD) v léčbě kolorektálních neoplazií se ve své práci zamýšlí P. Falt. Pro léze velikosti do 30 mm (optimálně do 25 mm) se jedná o technicky méně náročnou alternativu endoskopické submukózní disekce (ESD). V německém registru FTRD čítajícím 1 178 nemocných byl technický úspěch zaznamenán v 88 % a R0 resekce v 80 %. Metoda se ukázala jako účinná především v léčbě lokální reziduální neoplazie po předchozí endoskopické léčbě, tato indikace tvořila více než polovinu případů. Metoda FTDR se v naší zemi rozšiřuje, což dokumentuje rovněž citovaný vlastní soubor autora, čítající 52 nemocných.

Přehled metod endoskopické léčby obezity předkládají J. Král et al. Metody rozdělují na objem redukující, restriktivní a bypassové, aspirační terapii, elektrickou gastrickou stimulaci a ostatní, zahrnující rovněž remodelaci sliznice duodena (RSD). Ve srovnání s chirurgickým přístupem se jedná o metody vše­obecně méně invazivní, současně však méně účinné. Společná oběma přístupům je skutečnost, že nemohou být efektivní odpovědí na globální pandemii obezity. Zajímavá je metoda RSD, která v několika studiích pozitivně ovlivnila diabetes mellitus 2. typu léčený perorálními antidiabetiky a nealkoholickou steatózu jater. V rozsáhlém seznamu citací nechybí ani významné publikace našich autorů, včetně práce M. Beneše et al z roku 2016, publikované v tomto časopise.

Vlastní pětileté zkušenosti s ERCP technikou s krátkým vodičem publikují J. Maceček et al. V souboru 285 ERCP provedených v průběhu 1 roku dosáhl kanylační úspěšnosti 95 %, přičemž při použití krátkého vodiče zaznamenal nižší výskyt post-ERCP pankreatitidy (1 vs. 4 %). Za hlavní výhodu krátkého systému považují nezávislé ovládání přístroje a vodiče endoskopistou, tedy bez potřeby asistence v této fázi výkonu, což může vést ke zkrácení doby výkonu a skiaskopie.

Přehled endoskopické a medikamentózní léčby gastrické antrální vaskulární ektazie (GAVE) publikují M. Šrámková et al. V naší zemi je nejčastěji používaná argonová plazmakoagulace (APC), dostupná je rovně ligace gumovým kroužkem (EBL) a radiofrekvenční ablace (RFA). Práce je doplněna třemi zajímavými kazuistikami a návrhem terapeutického algoritmu, který uvádí rovněž léčbu thalidomidem a chirurgickou resekci.

Slovenskou digestivní endoskopii reprezentuje zajímavá kazuistika M. Belici et al popisující případ závažného krvácení komplikujícího endoskopickou choledocho-duodenoanastomózu lumen apozičním stentem (LAMS). Komplikace byla úspěšně vyřešena endovaskulární léčbou. Poučné jsou rovněž další dvě endoskopické kazuistiky autorek L. Nosákové a Z. Ďurkovičové.

Je potěšitelné, že se spolupráce slovenských a českých endoskopistů úspěšně rozvíjí také mimo stránky časopisu. Za společný úspěch lze rozhodně považovat skutečnost, že našim zemím bylo svěřeno hostování endoskopického kongresu ESGE days 2022. Budou se konat v Kongresovém centru Praha ve dnech 28.–30. dubna 2022, a to za významné organizační účasti odborníků z obou zemí.

Přeji vám klidnou dovolenou a příjemné chvíle strávené nad stránkami našeho časopisu.


doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
koeditor sekce Digestivní endoskopie
ondrej.urban@fnol.cz


Kreditovaný autodidaktický test