Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2005; 59(6): 314.

Doc. MUDr. Jaroslav Šetka, CSc., a lékařská etika

Milan Kment1

+ Pracoviště

Při blahopřání k 80. narozeninán doc. Šetky nemohu nezmínit i jeho obětavou práci na poli lékařské etiky. Krátce po revoluci 1989 byla ustavena na ministerstvu zdravotnictví Centrální etická komise složená z řady známých i méně známých lékařů, právníků, filozofů, psychologů, duchovních, o nichž bylo známo, že si nezadali s minulým režimem. Cílem a úkolem této skupiny byla diskuse o zcela nových typech problémů, jako byla eutanazie, potraty, transplantace orgánů a řada dalších. Nový, resp. revitalizovaný obor lékařská etika se měl stát pokusem o vytvoření morálních norem, jakýmsi novým náboženským kodexem bez náboženství a sloužit jako podklad pro rozhodování v nové nebo morálně diskutabilní problematice. Jedním z prvních úkolů bylo zajistit např. poskytování dostatečných informací nemocným, a to i v případě nepříznivého průběhu onemocnění. Vždy» do té doby se tyto informace nedozvěděli někdy ani příbuzní, natož nemocný sám. Diskutovalo se i o zásadách pro humánní výzkum a klinické zkoušení léků, možnosti péče o handicapované občany či ohrožené skupiny, jako jsou děti, gravidní, či o spravedlivém rozdělení přístupu ke zdravotní péči.

Vedoucími osobnostmi této komise byl tehdy právě doc. Šetka a nynější profesorka Helena Haškovcová, která se těmito problémy, ještě na půdě reálného socialismu, již dlouhodobě zabývala. Doc. Šetka, jako všeobecně vážený a čestný člověk, se stal předsedou této komise (tehdy se ještě nevžil pozdější termín "prezident"). Téměř současně se začala vyučovat etika jako předmět na lékařských fakultách. Byl to první krok především ke zlepšení komunikace s nemocnými, která byla během uplynulých 40 let v neradostném stavu a následky tohoto nedostatku můžeme pozorovat dodnes. Pod Šetkovým vedením se vytvořil velmi pracovitý a odpovědný kolektiv, který se jedenkrát měsíčně scházel na ministerstvu zdravotnictví. Hlavním úkolem komise byla diskuse o etických aspektech dosud neznámých, zamlčovaných či nedostatečně hodnocených a stimulace této diskuse mezi lékařskou a laickou veřejností. Byla pořádána jednání a sympozia ve spolupráci s různými mezinárodními organizacemi včetně Rady Evropy. Jejich účastníci nás srdečně vítali při našem znovuvstoupení na půdu obnovené Evropy a nezištně se s námi dělili o své dobré i špatné zkušenosti. Tato komise pod vedením doc. Šetky také zorganizovala v Praze několik zasedání o etické problematice s mezinárodní účastí i publicitou. Výsledky práce komise byly publikovány v domácím i zahraničním tisku. Doc. Šetka se dlouhodobě aktivně účastnil zasedání etické sekce Rady Evropy ve Štrasburku, kde se seznámil s řadou vynikajících osobností a přinesl další podněty pro naši práci. Podílel se zde také na přípravě Bioetické konvence. Nesmírným vkladem doc. Šetky pro tuto činnost byla nejen aktivní znalost několika jazyků, ale i skvělé vystupování a schopnost vést diskusi na vysoké odborné i jazykové úrovni. Na Šetkovi vysoce imponovala jeho noblesa, která jej provázela celý život a která byla nepřehlédnutelná i při práci v etické komisi. Jedním ze základních dokumentů Centrální etické komise, jehož autory byli J. Šetka a H. Haškovcová, byl Kodex práv pacienta (1992), který je dodnes součástí programu základních etických norem všech zdravotnických zařízení na našem území. Jedním z bodů tohoto kodexu bylo i odstranění limitované návštěvní doby v nemocnicích a umožnění většího rozsahu diskuse o poskytované zdravotnické péči.

Práce etické komise byla od začátku značně náročná. Řada nemocných se obracela na tuto komisi se svými stížnostmi na lékařskou činnost, a to i případy z doby dávno minulé. Čekali vysvětlení, vyřešení a rozuzlení svých problémů, bohužel však často i finanční náhradu. Doc. Šetka se této nevděčné činnosti cele věnoval a vložil do ní mnoho ze své schopnosti empatie a v neposlední řadě i vlastního času. Komise však neměla kompetence ani možnosti dané případy hlouběji analyzovat a řešit. Narůstalo množství práce spojené s odpověďmi na etické otázky kladené odbornou i laickou veřejností, které bylo komplikováno nejen časovou náročností, ale i tehdejší obtížností při získávání relevantních recentních informací. Vždy» největším pokrokem byl tehdy fax, elektronická pošta byla teprve v začátcích, internet neexistoval a práce s osobním počítačem byla pro všechny dosud velkou novinkou. Pro širokou lékařskou veřejnost byla na podnět doc. Šetky přeložena a bezplatně distribuována publikace Rady pro mezinárodní organizaci lékařských věd CIOMS při Světové zdravotnické organizaci s názvem Pravidla pro klinických výzkum (1995), která se stala základem návodu pro aplikaci klinických lékových studií, které do té doby probíhaly v naší republice pouze spíše nahodile.

Po několika letech záslužné činnosti svou činnost v etické komisi ukončil. Jeho přáním bylo, abych tuto funkci po souhlasu členů komise převzal.

Plody semene lékařské etiky, znovuzaseté a obnovené doc. Šetkou, nesou své ovoce. Etika vzbudila zasloužený zájem odborné i laické veřejnosti. Centrální etická komise ministerstva zdravotnictví stále existuje, i když její složení a náplň se v časovém průběhu pochopitelně měnily. Etika se trvale vyučuje na lékařských fakultách. Etika se stala uznávanou a potřebnou disciplínou nejen v lékařství, kde se zvláště v posledních letech diskutují problémy spojené s výzkumem kmenových buněk. Etika zasáhla celou řadu oborů a tak vznikla podnikatelská etika, reklamní etika, novinářská etika, etika zacházení s laboratorními zvířaty a další.

Doc. Šetka se také nikdy netajil svým křes»anským pohledem na svět, který zcela neviditelně inkorporoval do svého jednání jak v činnosti lékařské, tak i později při práci v etické komisi.

Milý Jaroslave, přeji Ti k Tvému životnímu jubileu hodně síly a Boží pomoci při boji s jistě nelehkými překážkami, z nichž mnohé jsi již obdivuhodně překonal.

Milan Kment bývalý předseda Centrální etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test