Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(1): 67.

Doc. MUDr. Igor Kajaba, CSc.+ PracovištěDňa 15. decembra 2022 nás navždy opustil vo veku 86 rokov doc. MUDr. Igor Kajaba, CSc. Narodil sa v rodine praktického lekára v Nemšovej v roku 1936, kde absolvoval základnú školu. Po úspešnom absolvovaní Gymnázia v Trenčíne bol prijatý na Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Prahe nastúpil v roku 1960 ako výskumný pracovník do Výskumného ústavu výživy ľudu v Bratislave. Vo Výskumnom ústave výživy ľudu v Bratislave strávil väčšinu svojho profesijného života. Postupne si spravil kvalifikačnú atestáciu z interného lekárstva a z gastroenterológie a stal sa vedúcim Oddelenia epidemiológie a výživy. Vyvrcholením dlhoročného výskumu boli periodicky vydávané Odporúčané výživové dávky, ktoré zhrnul v roku 1989 v monografii Riadenie výživy obyvateľstva v Slovenskej republike. Intenzívne sa venoval dia­gnostike obezity a skúmal účinky prírodných hypolipidemických látok u osôb s hyperlipoproteinémiou. So záujmom odbornej verejnosti sa stretli práce docenta Igora Kajabu o bio­aktívnych látkach v potravinách rastlinného pôvodu. Ako uznávaný odborník v humánnej výžive bol v roku 1971 chairmanom na medzi­národnom gastroenterologickom kongrese v Prahe. Počas svojho života bol veľakrát ocenený: v roku 1980 dostal zlatú medailu SLS, v roku 1996 za pedagogické pôsobenie v Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre dostal medailu za rozvoj vedy a výskumu, za vysokoškolské skriptá dostal v roku 1989 cenu rektora SVŠT v Bratislave. Od roku 1999 pôsobil na Katedre výživy a hodnotenia potravín STU v Bratislave, kde v roku 2004 habilitoval. V roku 1997 na Ministerstve pôdohospodárstva SR sa zaslúžil o publikáciu Codex alimentarius. Významným počinom doc. MUDr. Igora Kajabu, CSc., bolo vypracovanie programu ozdravenia výživy obyvateľstva v SR v roku 1999. Prednášal aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a pracoval tam ako vedúci nutričného skríningu. Klinickú prax vykonával 45 rokov a počas svojho plodného života odprednášal 295 prednášok a publikoval 250 prác.

Oženil sa so sólistkou opery Slovenského národného divadla v Bratislave Annou Peňažkovou Kajabovou. V šťastnom manželstve sa narodili dve dcéry: staršia Aida a mladšia Manon. Na smútočné parte vybrali milovanému otcovi výstižné slová na rozlúčku: „Ako ticho žil, tak ticho odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.“


doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.


Kreditovaný autodidaktický test