Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 1, s. 11-16.

Diagnostika a výskyt alveolárnej echinokokózy na Slovensku

Jana Kinčeková Orcid.org  , Pavol Dubinský Orcid.org  , Emília Dvorožňáková Orcid.org  , Herbert Auer Orcid.org  , Jana Hudačková Orcid.org  , Monika Daňová, Mária Stanislayová Orcid.org  , Ľubomír Straka Orcid.org  , Mária Szilágyiová1

+ Pracoviště

SÚHRN
Kinčeková J, Dubinský P, Dvorožňáková E, et al.: Výskyt, klasifikácia a diagnostika humánnej alveolárnej echinokokózy

Autori prezentujú tri kazuistiky humánnej alveolárnej echinokokózy (HAE) na území Slovenska. V práci porovnávajú laboratórne nálezy a morfologické zmeny zistené USG, CT a histologickým vyšetrením biopsie tkaniva pečene. V dvoch prípadoch sa parazitárna lézia na CT prezentovala ako nodulárna hyperplázia s hyper- aj hypodenznými až cystoidnými zónami s kalcifikátmi vo vnútri lézie. V jednom prípade sa lézia znázornila ako hypodenzné neostro ohraničené septované ložisko bez kalcifikátov. V samotnom ložisku angiografia znázornila nutritívnu tepnu vychádzajúcu z arteria hepatica communis. Histologickým vyšetrením vo všetkých prípadoch boli zistené zápalové zmeny s nálezom parazitov. Nektorí autori odporúčajú pred laparotómiou najprv sérologické vyšetrenie špecifických echinokokových protilátok. Uvedená je medzinárodná klasifikácia alveolárnej echinokokózy navrhnutá pracovnou skupinou WHO pre echinokokózu. Je poukázané na niektoré primárne hepatálne a metastatické nádory v pečeni, o ktorých môžeme uvažova» pri diferenciálnej diagnóze ložiskových zmien v pečeni.

Kµúčové slová: humánna alveolárna echinokokóza – výskyt – klasifikácia – USG a CT vyšetrenie – diferenciálna diagnóza – ložiskový proces v pečeni.

SUMMARY
Kinčeková J, Dubinský P, Dvorožňáková E, et al.: Occurrence, classification and diagnostics of human alveolar echinococcosis

Three case reports of human alveolar echinococcosis (HAE) in Slovakia, including laboratory findings, morphological changes detected by USG, CT, and pathological examination of liver biopsy are presented. Parasitic lesions appeared on CT as the nodular hyperplasia with hyperdense, hypodense and even cystoid areas with intralesional calcifications in two cases. In one case the lesion appeared like hypodense, ill-defined foci, divided into septa, with no calcifications. Within the lesion the angiography displayed the nutrient artery arising from a. hepatica communis. In all cases histological examinations revealed inflammatory changes with findings of parasite body structures. Some authors recommend serological examination of specific echinococcosis antibodies before laparotomy. The international classification of alveolar echinococcosis proposed by the WHO Work Group for Echinococcosis is presented. Several primary hepatic and secondary tumours are listed to be considered in the differential diagnostics of tumorous changes in the liver.

Key words: human alveolar echinococcosis – occurrence, classification – USG and CT study – differential diagnosis – tumorous liver changes.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test