Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 2, s. 50-55.

Bakteriální translokace u experimentální akutní pankreatitidy – čeho lze dosáhnout antibiotickou léčbou?

Julius Špičák Orcid.org  1, Martina Hubaczová2, Jana Havlíčková

+ Pracoviště

SOUHRN

Špičák J, Hubaczová M, Havlíčková J. Bakteriální translokace u experimentální akutní pankreatitidy – čeho lze dosáhnout antibiotickou léčbou?

Pankreatická infekce je u akutní pankreatitidy hlavní příčinou letality a antibiotická profylaxe je proto významným tématem. Pankreatická nekróza se infikuje bakteriemi střevního lumen (bakteriální translokace). Cílem naší studie bylo určit cestu bakteriální translokace u experimentální akutní pankreatitidy a vyhodnotit její ovlivnění dvěma odlišnými antibiotickými režimy – s předpokládanou vysokou a nízkou penetrací do pankreatu. Použili jsme krysí taurocholátový model a na mikrobiologické vyšetření (kultivace) jsme odebírali vzorky z břišních uzlin a z parenchymatózních orgánů. Kolonizace uzlin narůstala s časem: průměrně 1,5 · 10² za 6 hodin, 9,8 · 10² za 12 hodin, 18,4 · 10² za 24 hodin a 93,9 · 10² za 48 hodin CFU/g tkáně. V parenchymatózních orgánech byl výskyt kolonií nižší a srovnatelný pouze za 24 hodin: prům. 0,1 CFU · 10²/g tkáně. Ve skupině s antibiotiky s vysokou penetrací do pankreatu (A) jsme podávali ciprofloxacin a metronidazol, ve skupině s antibiotiky s nízkou penetrací (B) amikacin, amoxicillin/clavulanovou kyselinu a metronidazol. V kontrolní skupině se antibiotika účinná proti aerobním bakteriím nepodávala (C). V obou skupinách došlo ve srovnání s kontrolami k potlačení bakteriální kolonizace lymfatických uzlin za 24 hodin (prům. skupina A 5,0, skupina B 0,7, skupina C 18,4, vše · 10² CFU/g tkáně), avšak jen rozdíl mezi skupinami B a C je statisticky významný. Infekci parenchymatózních orgánů antibiotika prokazatelně nepotlačila. Prokázali jsme, že hlavní cestou přenosu infekce u potkaního taurocholátového modelu experimentální akutní pankreatitidy je lymfatický systém. Antibiotika potlačují bakteriální translokaci, význam jejich penetrace do pankreatu však nemusí být rozhodující. Jak modelové studium profylaxe pankreatické infekce, tak její klinická aplikace jsou problematické a vyžadují nové přístupy.

Použité zkratky: Mesenteriální lymfatické uzliny – MLU, extraintestinální orgány – EIO, experimentální akutní pankreatitida – eAP, colony-forming units – CFU, bakteriální translokace – BT, společný biliopankreatický vývod – SBPV, taurocholrát sodný – TS.

SUMMARY

Špičák J, Hubaczová M, Havlíčková J. Bacterial translocation in experimental acute panceatitis – what we are able to achieve by antibiotic treatment?

Pancreatic infectinon during acute pancreatitis is a main cause of letality and antibiotics play an important role in this process. Pancreatic necrosis is infected by bacteria from bowel lumen ( bacterial translocation). The aim of our study is to find a way of bacterial translocation in experimental acute pancreatitis and to asses how is affected by two different antibiotic regimens – one with supposed hight penetrance into the pancreas and other with lower one. Rat taurocholate model was used and for microbiology investigation we took the specimens from abominal lymphonodes and parenchymatous organs. The colonization of lymphonodes grew up with time: 1,5 · 10² in 6 hours, 9,8 · 10² in 12 hours, 18,4 · 10² in 24 hours and 93,9 · 10² in 48 hours of colony forming units (CFU)/g of tissue. In parenchymatous organs the number of colonies was lower and are comparable only to 24 hour mean 18,4 · 10² of tissue. In an antibiotic with high penetrance into pancreatic tissue group (group A) ciprofloxacilin and metronidazol, in a group with low penetrance amicacin, amoxicilin/clavulanic acid and metronidazol were used. In a control group antibiotics effective against aerobic bacteriae were not used. In comparison with control group in both groups the bacterial colonization was supressed in lymphonodes in 24 hours (mean group A 5.0, group B 0,7 and group C 18,4 · 10² CFU/tissue resp.), but only the difference between group B and C is statistically significant. Supression of infection by antibiotics was not proved. We demonstrated the main way of infection transmission in rat taurocholate model of experimental pancreatitis is a lymphatic systems. Antibiotics supress a bacterial translocation but their importance in penetration into pancreas might be not decisive. Either model study of pancreatic infection or its clinical use remains a problem and looking after new ways are necessary.

Used abbreviations: MLU – mesenterial lymphatic nodes, EIO – extraintestinal organs, eAP – experimental acute pancreatitis, CFU – colony forming units, BT – bacterial translocation, SBPV – common biliopancreatic duct, TS – Sodium taurocholate.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test