Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(4): 360–361.

44. české a slovenské endoskopické dny a Olomouc Live Endoscopy 2023

Barbora Pipek1,2

+ Pracoviště

Ve dnech 21.–23. 6. 2023 se v Olomouci konaly 44. české a slovenské endoskopické dny a Olomouc Live Endoscopy 2023. Jednalo se o spojení dvou tradičních endoskopických akcí s více než 500 registrovanými účastníky. Záštitu nad kongresem převzali prof. Válek, ministr zdravotnictví České republiky, prof. Zadražil, děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého a prof. Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc. Prezidentem kongresu byl doc. Falt z olomouckého pracoviště a bohatá byla účast slovenských kolegů vč. předsedy Slovenské gastroenterologické společnosti prof. Hlavatého (obr. 1).

Ve středu odpoledne, den před oficiálním zahájením kongresu, proběhla atraktivní interaktivní sympozia zaměřená na terapeutickou endosonografii, endoskopickou submukózní disekci a endoskopii u nemocných s idiopatickými střevními záněty a následně i historicky první schůze zástupců Center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii.

Oficiální zahájení kongresu proběhlo ve čtvrtek úvodní přednáškou prof. Válka na téma limitů radiologické diagnostiky ložiskového postižení pankreatu. Nosným tématem celého kongresu byla mezioborová spolupráce v digestivní endoskopii a čtyři multioborové tematicky zaměřené bloky byly doplněny dvěma dopoledními bloky živých přenosů endoskopických výkonů z II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, blokem volných sdělení, bloky sponzorovaných přednášek, blokem gastroenterologické sekce České asociace sester (ČAS) a „hands on“ trainingem na mechanických a animálních modelech.

První teoretický blok přednášek s názvem „Endoskopie a radiologie“ zahrnoval čtyři sdělení za osobní účasti předsedy České společnosti intervenční radiologie prof. Köchera, který sekci spolu prof. Huclem a prof. Rejchrtem předsedal. Extraanatomickou drenáž žlučových cest v tandemu přednášeli prof. Hucl a dr. Adla, refrakterní nevariceální krvácení do GIT prof. Rejchrt a prof. Köcher a krvácení spojené s portální hypertenzí doc. Drastich a prof. Köcher. Druhý blok „Endoskopie a anesteziologie“ vedl předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) prof. Černý spolu s dr. Klementovou, prof. Rejchrtem a dr. Veselinym. Analgosedace a celková anestezie v digestivní endoskopii byla přednášena z pohledu anesteziologa a gastroenterologa (prof. Černý, dr. Kliment), dr. Lutovský a dr. Vítek se zabývali analgosedací a celkovou anestezií při neodkladné endoskopii. Třetímu bloku „Endoskopie a kardiologie“ předsedal kardiolog prof. Hutyra s dr. Cyranym, dr. Mikoviny Kajzrlíkovou a dr. Gojdičovou. Dr. Csomor se ujal přednášky krvácení do GIT u nemocného na antitrombotické léčbě s uvedením kazuistik z klinické praxe, dr. Cyrany a angiolog doc. Malý vedení antitrombotické léčby s ohledem na výkony terapeutické endoskopie a prof. Hutyra antibiotické profylaxi a endoskopii nemocného s kardiovaskulárním onemocněním. Čtvrtá teoretická část „Digestivní endoskopie a chirurgie“ za účasti chirurgů prof. Oliveria, doc. Klose a doc. Lovečka zahrnovala tři odborná sdělení prezentovaná vždy v tandemu gastroenterolog/chirurg. Doc. Urban a doc. Klos se zabývali endoskopickou léčbou „high risk“ kolorektálního karcinomu, doc. Loveček a dr. Pintová multioborovou léčbou akutní cholecystitidy a prof. Oliverius a dr. Nosek možnostmi řešení „gastric outlet obstruction“.

„State of art“ přednáška na téma „Multidisciplinary and multitechnical management of chronic pancreatitis“ z úst legendy světové endoskopie prof. Deviere z belgického Bruselu, který byl hlavním zahraničním hostem kongresu, byla vrcholem odborného programu (obr. 2).

V průběhu dvou dnů živých endoskopických přenosů bylo provedeno celkem 17 výkonů pokročilé digestivní endoskopie. Prof. Deviere provedl pankreatoskopii s následnou elektrohydraulickou litotripsí obtížné wirsungolithiázy, doc. Urban endoskopickou pankreatickou nekrosektomii pomocí EndoRotoru, dále pak duodenojejunoanastomózu pomocí lumen apozičního stentu a ERC u nemocné s hepatikojejunoanastomózou. Dr. Kliment se zabýval endosonograficky navigovaným odběrem biopsie (EUS-FNB) z ložiskové léze jater a dr. Vítek provedl unikátní transsigmoideální drenáž rozsáhlé ohraničené pankreatické nekrózy. Dále jsme viděli několik endoskopických slizničních resekcí (EMR) neoplastických lézí včetně kombinovaného výkonu EMR a endoskopické transmurální resekce (FTR) léze v ústí appendixu, FTR neuroendokrinního tumoru duodena, endoskopickou submukózní disekci (ESD) v žaludku a septotomii Zenkerova divertiklu. Z diagnostických endoskopických metod si dovolím zmínit motorizovanou spirální enteroskopii z orálního přístupu z indikace tumoru ilea na CT břicha, diagnostickou koloskopii s využitím a představením umělé inteligence, diagnostickou endosonografii pankreatu a stagingové radiální EUS vyšetření malignizované léze rekta.

Abstrakta volných sdělení byla publikována v předchozím čísle GH. Bohatě navštívený byl i blok gastroenterologické sekce České asociace sester (ČAS), který zahrnoval devět odborných přednášek, v samostatném bloku volných sděleních zaznělo šest projevů od kazuistik, přes vlastní zkušenosti až po původní práce.

Živé endoskopické přenosy a technickou podporu zajišťovala firma ITV Public pod vedením Zdeňka Kopřivy a logistiku celého kongresu firma MH Consulting pod vedením Martina Horny.

Rekordním počtem registrovaných účastníků potvrdily 44. české a slovenské endoskopické dny ve spojení s Olomouc Live Endoscopy svou pozici největšího gastroenterologického kongresu v České republice v letošním roce. Multioborová a bohatě diskutovaná témata znovu demonstrovala nutnost spolupráce se spřízněnými obory a přes tendence k superspecializacím v medicíně i nezbytnost komplexního přístupu k endoskopovaným nemocným. Těším se na viděnou na dalších, tentokrát 45. slovenských a českých endoskopických dnech během příštího roku na Slovensku.


Kreditovaný autodidaktický test