Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Pokyny pro autory

Gastroenterologie a hepatologie je indexována v databázích SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS, INIS ATOMINDEX, FOOD SCIENCE AND TECHNOL ABSTRACTS, BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA
Zkratka pro citování: Gastroent Hepatol
Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
ISSN: 1804-7874 (Print)
ISSN pro on-line přístup: ISSN 1804-803X (Online)

Zaměření časopisu pokrývá tyto obory: originální vědecké články, výsledky studií, přehledové články, kazuistiky, zprávy z kongresů a schůzí společnosti – gastroenterologie, hepatologie, gastrointestinální gastroenterologie, gastrointestinální molekulární mikrobiologie, gastrointestinální genetika, diagnostika a terapeutika, gastrointestinální endoskopie, chirurgie, hepatobiliární chirurgie, gastrointestinální onkologie, gastrointestinální zobrazovací metody, intervenční terapie, gastrointestinální farmakologie, patologie, evidence-based medicine v gastroenterologii
Články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. Podmíněně lze publikovat poznatky, které byly publikovány v nerecenzované formě anebo formou abstrakt. Přijímány jsou články v češtině, slovenštině a v angličtině, a to v elektronické podobě ve formátu MS Word a RTF. Požadavky na rukopis najdete v části Jak psát rukopis?

Články musí obsahovat prohlášení, že práce nebyla zadána jinému časopisu ani jinde otištěna, s výjimkou kongresových abstrakt a doporučených postupů.

Články zasílejte prostřednictvím redakčního systému Open Journal System (OJS) na webových stránkách časopisu.

Informace pro práci se systémem OJS
Na webové stránce časopisu v záložce Pro autory najdete odkaz Vložit článek do OJS. Kliknutím na tento odkaz bude autor odkázán na stránky Open Journal Systemu, tedy redakčního systému časopisu.
Pokud se uživatel v tomto systému nachází poprvé, klikne v horní liště na pole Registrace. Systém ho dále navede, zvolí si uživatelské jméno a heslo a vyplní další požadované informace. Pokud je již v systému zaregistrován, zvolí na horní liště pole Přihlášení. Po přihlášení do systému může vkládat texty a sledovat jejich další postup (zda a kdy byl text odeslán na recenzi, vyjádření recenzenta a šéfredaktora apod.). Pokud se zaregistruje nejen jako autor, ale také jako recenzent, může se podílet na recenzích pro časopis.
Pro vložení textu je následovný postup: kliknutím na pole Autor se na otevřené stránce uprostřed zobrazí Zahájit nový příspěvek s modrým klikatelným odkazem. Autora bude čekat pět kroků, přes které je třeba přejít, aby byl text odeslán redakci ke zpracování.
Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autor a spoluautoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvek nebyl dosud nikde publikován (v prvním kroku před vložením samotného příspěvku a příloh musí autor zaškrtnout prohlášení o původnosti práce), soubor je v požadovaném formátu, text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v návodu Jak psát rukopis? Ve třetím kroku je třeba dále vyplnit informace o střetu zájmů.
Odeslaný rukopis je zaslán recenzentům v případě, že zaměření článku je v souladu s obory časopisu a úroveň psaného textu odpovídá odbornému časopisu. Každý rukopis (vyjma zpráv, sdělení, recenzí a korespondence) je hodnocen v recenzním řízení (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita (autor však může navrhnout tři oponenty své práce). Pro přijetí rukopisu k publikaci redakční rada vyžaduje pozitivní hodnocení dvou hodnotících expertů. Jsou-li posudky kontroverzní, je vyžádán další nezávislý posudek, nebo rozhoduje výkonná redakční rada.
Autoři před konečným tiskem obdrží z nakladatelství článek v pdf souboru ke korektuře chyb podle ČSN 88 0410. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem pro každé číslo.

Adresa vedoucího redaktora:
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s.
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
milan.lukas@email.cz

Kreditovaný autodidaktický test