Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(6): 524–532. doi:10.14735/amgh2017524.

Salinické laxatíva na báze magnézium sulfátu v príprave na kolonoskopiu – naše skúsenosti

Sylvia Dražilová, Ján Lietava, Pavol Borecký

Souhrn

Cieľ práce: Posúdiť efektivitu a tolerabilitu nového salinického laxatíva s obsahom 30% magnézia sulfátu (MgSO4) na prípravu pred kolonoskopickým vyšetrením a porovnať ju so štandardnou prípravou – pikosulfátom sodným s magnézium citrátom. Metodika: Ide o otvorené randomizované, komparatívne, nezaslepené prospektívne sledovanie. Vyšetrenie všetkých pacientov prebiehalo na gastroenterologickej ambulancii Nemocnice Poprad, a. s. v čase od novembra 2015 do decembra 2016. Prípravu na kolonoskopiu MgSO4 absolvovalo 91 pacientov, štandardnou prípravou prošlo 66 pacientov. Obidva súbory boli porovnateľné v základných charakteristikách, prítomnosti pridružených gastrointestinálnych ochorení, komorbidít a v užívanej medikácii. Očistu čreva sme hodnotili podľa Bostonského skórovacieho systému (BBPS). Výsledky: Pacienti v ramene s MgSO4 dosiahli signifikantne vyššie BBPS – 7,70 ± 1,19 v porovnaní s ramenom so štandardnou prípravou, kde sa dosiahlo BBPS 7,19 ± 1,32 (p = 0,013). Signifikantný rozdiel v prospech prípravy s MgSO4 bol aj v jednotlivých segmentoch (c. ascendens, c. transversum). Oba spôsoby prípravy boli rovnako tolerované a účinné pri obstipácii. V ramene s MgSO4 bola lepšia compliance, najmä pitný režim. Pacienti, ktorí boli na kolonoskopiu pripravovaní MgSO4, mali signifikantne častejšie nežiadúce účinky, hlavne nauzeu a vracanie. Žiadny z pacientov v štúdii však nemal závažné nežiadúce účinky. Záver: Pacienti pripravovaní na kolonoskopiu MgSO4 mali signifikantne lepšiu očistu čreva ako pacienti pripravovaní pikosulfátom sodným + magnézium citrátom. Príprava MgSO4 bola asociovaná so signifikantne vyšším výskytom nežiadúcich účinkov, ktoré ale neboli limitom pre vykonanie kolonoskopie.

Klíčová slova

Bostonský skórovací systém, koloskopie, magnézium sulfát, salinické laxativum

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Johnson DA, Barkun AN, Cohen LB et al. Optimizing adequacy of bowel cleansing for colonoscopy: recommendations from the US multi-society task force on colorectal cancer. Gastroenterology 2014; 147 (4): 903–924. doi: 10.1053/j.gastro.2014.07. 002.
2. Bowles CJ, Leicester R, Romaya C et al. A prospective study of colonoscopy practice in the UK today: are we adequate-ly prepared for national colorectal cancer screening tomorrow? Gut 2004; 53: 277–283.
3. WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG Fachinformation F.X. Passage® SL. Datum schválení: 7. 4. 2005.
4. SPC Picoprep®, prášok na perorálny roztok. Dátum revízie textu: Január 2013.
5. Calderwood AH, Jacobson BC. Comprehensive validation of the Boston Bowel Preparation Scale. Gastrointest Endosc 2010; 72 (4): 686–692. doi: 10.1016/j.gie.2010.06.068.
6. Calderwood AH, Schroy PC 3rd, Lieberman DA et al. Boston Bowel Preparation Scale scores provide a standardized definition of adequate for describing bowel cleanliness. Gastrointest Endosc 2014; 80 (2): 269–276. doi: 10.1016/j.gie.2014.01. 031.
7. Lai EJ, Calderwood AH, Doros G et al. The Boston Bowel Preparation Scale: a valid and reliable instrument for colonoscopy-oriented research. Gastrointest Endosc 2009; 69 (3 Pt 2): 620–625. doi: 10.1016/j.gie.2008.05.057.
8. Froehlich F, Wietlisbach V, Gonvers JJ et al. Impact of colonic cleansing on quality and diagnostic yield of colonoscopy: the European panel of appropriateness of gastrointestinal endoscopy european multicenter study. Gastrointest Endosc 2005; 61 (3): 378–384.
9. Harewood GC, Sharma VK, de Garmo P. Impact of colonoscopy preparation quality on detection of suspected colonic neoplasia. Gastrointest Endosc 2003; 58 (1): 76–79.
10. Rex DK, Bond JH, Winawer S et al. Quality in the technical performance of colonoscopy and the continuous quality improvement process for colonoscopy: recommendations of the U.S. Multi-society task force on colorectal cancer. Am J Gastroenterol 2002; 97: 1296–1308.
11. Rex DK, Petrini JL, Baron TH et al. Quality indicators for colonoscopy. Am J Gastroenterol 2006; 101 (4): 873–885.
12. Aronchick CA. Bowel preparation scale. Gastrointest Endosc 2004; 60 (6): 1037–1038.
13. Rostom A, Jolicoeur E. Validation of a new scale for the assessment of bowel preparation quality. Gastrointest Endosc 2004; 59 (4): 482–486.
14. Lembo A, Camilleri M. Chronic constipation. N Engl J Med 2003; 349 (14): 1360–1368.
15. Aihara H, Saito S, Ohya T et al. A pilot study using reduced-volume oral sulfate solution as a preparation for colonoscopy among a Japanese population. Int J Colorectal Dis 2013; 28 (1): 83–87. doi: 10.1007/ s00384-012-1588-2.
16. Tepes B, Mlakar DN, Metlicar T. Bowel preparation for colonoscopy with magnesium sulphate and low-volume polyethylene glycol. Eur J Gastroenterol Hepatol 2014; 26: 616–620. doi: 10.1097/MEG. 0000000000000093.
17. Martin D, Walayat S, Ahmed Z et al.  Impact of bowel preparation type on the quality of colonoscopy: a multicenter community-based study. J Community Hosp Intern Med Perspect 2016; 6 (2): 31074. doi: 10.3402/jchimp.v6.31074.
18. Jayanthi V, Ramathilakam B, Malathi S et al. Comparison of polyethylene glycol versus combination of magnesium sulphate and bisacodyl for colon preparation. Trop Gastroenterol 2000; 21 (1): 18–19.
19. Rex DK, DiPalma JA, McGowan J et al. A comparison of oral sulfate solution with sodium picosulfate: magnesium citrate in split doses as bowel preparation for colonoscopy. Gastrointest Endosc 2014; 80 (6): 1113–1123. doi: 10.1016/j.gie.2014.05.329.
20. Beloosesky Y, Grinblat J, Weiss A et al. Electrolyte disorders following oral sodium phosphate administration for bowel cleansing in elderly patients. Arch Intern Med 2003; 163 (7): 803–808.
21. Manes G, Amato A, Arena M et al.  Efficacy and acceptability of sodium picosulphate/magnesium citrate vs low-volume polyethylene glycol plus ascorbic acid for colon cleansing: a randomized controlled trial. Colorectal Dis 2013; 15: 1145–1153. doi: 10.1111/codi.12246.
22. Kontani M, Hara A, Ohta S et al. Hypermagnesemia induced by massive cathartic ingestion in an elderly woman without pre-existing renal dysfunction. Intern Med 2005; 44 (5): 448–452.

Kreditovaný autodidaktický test