Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(3): 192.

K životnímu jubileu prof. MUDr. Přemysla Friče, DrSc.

Miroslav Zavoral

Dne 31. března 2019 oslavil své životní jubileum – 90. narozeniny – prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., jedna z nejvýznamnějších osobností české gastroenterologie, působící na Univerzitě Karlově v Praze. Pan profesor je znám jako vynikající pedagog, který vychoval celou řadu odborníků působících na akademické půdě a patří mu i zásluha za organizaci vědecké a publikační činnosti v oboru gastroenterologie.
Po absolvování LF UK v Praze roku 1953 zahájil svou vědeckou a pedagogickou kariéru na pracovišti prof. Herforta, nestora české gastroenterologie a zakladatele moderní digestivní endoskopie u nás. Předmětem kandidátské práce, kterou obhájil roku 1957, byla chromodiagnostika a funkční vyšetřování biliárního systému. Roku 1969 byl jmenován docentem vnitřního lékařství a habilitoval prací zaměřenou na problematiku malabsorpčního syndromu. Roku 1979 obhájil dizertační doktorskou práci zaměřenou na problematiku heterogenity intestinálních enzymů u pacientů s celiakií a v roce 1983 byl jmenován profesorem interní medicíny Univerzity Karlovy.
Ve vedení Interního oddělení fakultní polikliniky, nynější Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze, vystřídal tehdy docent Frič profesora Herforta a učinil z tohoto ambulantního pracoviště nejvýznamnější centrum digestivní endoskopie v tehdejším Československu. Jako jeden z prvních zavedl celé spektrum endoskopických technik včetně endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie a později i endoskopické ultrasonografie. Vyjma dobře vybavené endoskopie disponovalo pracoviště i vyspělým laboratorním komplementem a provádělo celé spektrum laboratorních diagnostických metod se vztahem ke gastroenterologii, a to vč. dnes velmi postrádaných funkčních testů. Na tomto dobře organizovaném a funkčním pracovišti, které svou úrovní čnělo vysoce nad průměr reálně socialistického zdravotnictví, pak vznikla většina z více než 400 kvalitních vědeckých publikací a 7 monografií.
Interní oddělení fakultní polikliniky vedl prof. Frič až do roku 1998, kdy po sloučení Fakultní polikliniky a IV. interní kliniky VFN přešel jako emeritní profesor na II. interní oddělení Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Praha, kde byla nově konstituována Subkatedra gastroenterologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Po vzniku Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha se prof. Frič po krátké přestávce vrátil i k pregraduální výuce studentů naší největší lékařské fakulty.
Mezi hlavní objekty vědeckého zájmu pana profesora patřila problematika celiakie, kolorektálního karcinomu a probiotik. Množství jeho odborných a akademických aktivit je tak rozsáhlé, že si dovolím uvést jen některé související s akademickou činností na 1. LF UK a v profesních organizacích. Byl jmenován vedoucím expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR pro celiakii a svým působením se významně podílel na koncepci Národního screeningového programu kolorektálního karcinomu. Zavedením screeningového programu výrazně stoupla prestiž české gastroenterologie v mezinárodním kontextu.
Zastává funkci místopředsedy Společnosti pro probiotika a prebiotika a je předsedou Etické komise ÚVN-VFN Praha. Je hlavním organizátorem pravidelného odborného vzdělávacího sympozia Aktuální gastroenterologie, jehož 34. ročník se bude konat tento rok na podzim v Praze. Zastává názor, že současná medicína založená na důkazech vyžaduje od lékařů neustálé doplňování znalostí, přičemž právě sympozium Aktuální gastroenterologie by mělo sloužit k prezentaci nových poznatků v diagnostice a léčbě gastrointestinálních onemocnění.
Mezi nejvýznamnější vlastnosti pana profesora patří schopnost vystihnout aktuální potřeby na poli jeho odbornosti, gastroenterologie. Není proto náhoda, že současným předmětem jeho zájmu je časná diagnostika karcinomu pankreatu, jelikož se jedná o závažné nádorové onemocnění s vysokou mortalitou a stoupající incidencí. Byl hlavním autorem grantu zaměřeného na výzkum časné diagnostiky karcinomu pankreatu a výsledky své práce úspěšně publikoval v tuzemských i zahraničních časopisech. Významně se podílí na publikační činnosti Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha. Neúnavná pracovní energie a zanícení pro vědeckou práci jej provázejí oborem, který se stal jeho životním posláním. Vážíme si jeho vědecké práce a děkujeme za neutuchající ochotu podělit se o své cenné zkušenosti.
Panu profesorovi přeji do dalších let mnoho zdraví a elánu pro jeho další společenské, vědecké a pedagogické aktivity.


prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK  a ÚVN-VFN Praha
U vojenské nemocnice 1200
169 20 Praha 6
miroslav.zavoral@uvn.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test