Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

Transanálna ERUS - naďalej zlatý štandard v stanovení stagingu karcinómu konečníka : XXX. kongres Slovenskej a Českej gastroenterologickej spoločnosti, XXVIII. slovenské a české endoskopické dni, XXXIII. hepatologické dni, Bratislava, 16.-18. jún 2005 [ab

Michal Konečný Orcid.org  1, Milan Labuda Orcid.org  , Boris Pekárek Orcid.org  , Boris Pekárek Orcid.org  , Božena Pekárková2, Božena Pekárková2, Juraj Hromec, Juraj Hromec, Ľubomír Jurgoš Orcid.org  3, Ľubomír Jurgoš Orcid.org  3

+ Affiliation

Staging karcinómu konečníka má rozhodujúci význam pre terapiu a prognózu ochorenia. Najčastejšie využívané diagnostické metódy k určeniu predoperačného stagingu karcinómu konečníka sú: CT, MR, resp. EMR a endoskopická rektálna andosonografia (ERUS).

Transanálna ERUS je bezpečnou, opakovateµnou a ak nerátame vstupnú investíciu aj ekonomicky výhodnou vyšetrovacou metódou. Presnos» ERUS pri hodnotení hĺbky penetrácie tumoru cez jednotlivé vrstvy črevnej steny kolíše od 75 do 93 % a závisí od »learning curve«. Jej senzitivita, špecificita a presnos» pri stanovovaní infiltrácie lymfatických uzlín je však o niečo menšia ako poskytuje EMR.

EMR je presnejšou metódou aj pri hodnotení invázie tumoru do okolitých orgánov. Predoperačná ERUS je conditio sine qua non pred lokálnou excíziou karcinómu konečníka.

Autori zaviedli ERUS do klinickej praxe ako prví na Slovensku v roku 1989. ERUS považujú za zlatý štandard zhodnotenia predoperačného stagingu karcinómu konečníka a to aj napriek zavedeniu iných zobrazovacích metód akou je napr. MR s endorektálnou cievkou. ERUS naďalej zostáva najdostupnejšou a ekonomicky najvýhodnejšou metódou predoperačného stagingu karcinómu konečníka. Schopnos» ERUS rozlišova» stupeň infiltrácie steny konečníka nádorom umožňuje selekciu nádorov vhodných pre lokálnu excíziu, veµkú resekčnú chirurgiu alebo neoadjuvantnú chemoradiáciu.

To read this article in full, please register for free on this website.

Benefits for subscribers

Benefits for logged users

Credited self-teaching test