Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 4, s. 165 - 168.

Prospektivní multicentrická studie endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy versus akutní cholangitidy

Petr Dítě Orcid.org  1,2, Zdeněk Papík Orcid.org  , Ivo Novotný3, Magda Kunovská Orcid.org  , Bohuslav Kianička Orcid.org  4, Miroslav Zavoral Orcid.org  5, Petr Piskač Orcid.org  , Hana Münzová Orcid.org  , Vladimír Zbořil Orcid.org  6, Jiří Prášek Orcid.org  

+ Affiliation

SOUHRN

Dítě P, Papík Z, Novotný I, Kunovská M, Kianička B, Zavoral M, Piskač P, Münzová H, Zbořil V, Prášek J. Prospektivní multicentrická studie endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy versus akutní cholangitidy

Akutní pankreatitida stále patří mezi závažná onemocnění, která významně ovlivňují další osud nemocných, nebo» i přes nepochybný pokrok posledního desetiletí, je jejich letalita až 15 %.

Akutní biliární pankreatitida patří mezi ty etiologické formy onemocnění, kde lze v případě rychlé a přesné diagnózy odstranit biliární příčinu nemoci. Ze 4 studií, které hodnotily prospektivně přínos endoskopické terapie uvedeného onemocnění, tři studie prokázaly nepochybný benefit, poslední ze studií, provedená v Německu, však efekt endoskopické terapie zpochybnila. Otázkou, kterou mj. tato studie nastolila, bylo zpochybnění, zda neléčíme pouze akutní cholangitidu a nikoliv akutní biliární pankreatitidu, nebo» akutní cholangitida je u části nemocných s akutní pankreatitidou přítomna.

Proto byla provedena naše studie, která na reprezentativním vzorku osob s jistou akutní biliární pankreatitidou a jistou akutní cholangitidou, bez afekce pankreatu ve smyslu těžké akutní pankreatitidy prokázala, že u obou stavů je přínos endoskopické terapie jednoznačný a že příznivé ovlivnění průběhu nemoci je evidentní i tam, kde je prokazatelná těžká forma akutní biliární pankreatitidy bez současně přítomné, klinicky manifestní akutní cholangitidy.

Klíčová slova: akutní biliární pankreatitida – akutní cholangitida – endoskopická papilosfinkterotomie.

SUMMARY

Dítě P, Papík Z, Novotný I, Kunovská M, Kianička B, Zavoral M, Piskač P, Münzová H, Zbořil V, Prášek J. Prospective multicentric study of endoscopic treatment of acute biliary pancreatitis versus acute cholangitis

Acute pancreatitis is still important disease which significantly influences a future life of patients in spite of unquestionable progress in the last decade but its letality is around 15%. Acute biliary pancreatitis belongs to these aetiology forms of disease where quick and exact diagnosis enables removing the cause of the disease. From 4 studies which assesed prospectively the contribution of endoscopic treatment of this disease,3 studies confirmed unqauestionable its benefit but the last study from Germany the positive effect of endoscopic treament made doubtful.The question raised from that study was whether we treated only acute cholangitis and not acute biliary pancreatitis because acute cholangitis in present was a part of patients suffering from acute pancreatitis.

Our study on representative population sample suffering from certain acute biliary pancreatitis and certain acute cholangitis without severe acute pancreatitis proved that the contribution of endoscopic treatment in both diseases is unequivocal and positive influence on the course of the disease is evident in that case where severe acute pancreatitis is present without clinicaly manifested acute cholangitis.

Key words: acute biliary pancreatitis – acute cholangitis – endoscopic papilosfincterotomy.

To read this article in full, please register for free on this website.

Benefits for subscribers

Benefits for logged users

Credited self-teaching test