Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 4, s. 147 - 150.

Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990–2001. Výsledky skupiny 18letých

Oldřich Pozler Orcid.org  , Jan Malý Orcid.org  , Oldřiška Bónová Orcid.org  , Petr Dědek Orcid.org  , Pavel Frühauf Orcid.org  1, Alena Havlíčková, Tatiana Janatová, František Jimramovský Orcid.org  , Lenka Klímová, Dalibor Klusáček Orcid.org  , Dana Kocourková, Antonín Kolek Orcid.org  , David Marx, Jiří Nevoral Orcid.org  2, Radana Kotalová Orcid.org  3

+ Affiliation

SOUHRN

Pozler O, Malý J, Bónová O, Dědek P, Frühauf P, Havličková A, Janatová T, Jimramovský F, Klímová L, Klusáček D, Kocourková D, Kolek A, Kotalová R, Marx D, Nevoral J, Petro R, Petrů O, Plášilová I, Seidl Z, Sekyrová I, Semenďák N, Schreierová I, Staněk J, Sýkora J, Šuláková A, Ťoukálková L, Trávníčková R, Volf V, Zahradníček L, Ženíšková I. Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990–2001. Výsledky skupiny 18letých

Cíl: Posoudit charakter a terapii idiopatického střevního zánětu (ISZ) v průběhu dětství u 18letých mladistvých léčených v centrech dětské gastroenterologie v ČR v letech 1990–2001.

Metoda: Byla definována diagnostická kritéria pro Crohnovu nemoc (CN), idiopatickou proktokolitidu (IPC) a neurčitou kolitidu (indeterminate colitis, IC). Ke sběru dat byl vytvořen standardizovaný protokol. Studie byla retrospektivní v letech 1990–1999 a prospektivní v letech 2000–2001.

Výsledky: Ve sledovaném období dosáhlo 18 let 127 pacientů s CN, 67 s IPC a 7 s IC. Základem léčby byly především aminosalicyláty a kortikosteroidy. Azathioprin byl použit u 29 % pacientů s CN a u 23 % s IPC. Enterální výživou bylo léčeno 30 % pacientů s CN. U 32 % pacientů s IPC bylo postiženo celé tlusté střevo. Chirurgicky bylo léčeno 34 % pacientů s CN a 1,5 % s IPC. Růstová retardace byla zaznamenána u 5,8 % chlapců a 3% dívek s CN.

Závěr: V souboru mladistvých s ISZ, kteří dosáhli ve sledovaném období 1990–2001 18 let věku, převažují pacienti s Crohnovou nemocí. Před předáním 18letých pacientů s ISZ do péče gastroenterologa pro dospělé je velmi vhodné určit rozsah a tíži choroby a pečlivě zhodnotit úspěch či neúspěch dosavadní terapie.

Klíčová slova: adolescenti – Crohnova nemoc – děti – idiopatický střevní zánět – idiopatická proktokolitida.

SUMMARY

Pozler O, Malý J, Bónová O, Dědek P, Frühauf P, Havličková A, Janatová T, Jimramovský F, Klímová L, Klusáček D, Kocourková D, Kolek A, Kotalová R, Marx D, Nevoral J, Petro R, Petrů O, Plášilová I, Seidl Z, Sekyrová I, Semenďák N, Schreierová I, Staněk J, Sýkora J, Šuláková A, Ťoukálková L, Trávníčková R, Volf V, Zahradníček L, Ženíšková I. Inflammatory bowel disease in children and adolescents in the Czech Republic during 2000–2001. Survey of the 18-years old group

Aim: To assess character of inflammatory bowel disease (IBD) and used therapy during childhood in 18-years old patients treated in the centres for paediatric gastroenterology in the Czech Republic during 1990–2001.

Method: Diagnostic criteria for Crohn’s disease (CD), ulcerative colitis (UC) and indeterminate colitis (IC) were defined. Medical documentation was revised. If diagnostic criteria were fulfilled a standardized protocol was filled in and protocol was send to the co-ordinator of the study. All protocols were twice independently checked, whether the data were sufficient and compatible with defined criteria and processed further. The study was retrospective in the years 1990–1999 and prospective in 2000–2001.

Results: 127 patients with CD became 18 years old during the study period, 67 patients with UC and 7 patients with IC. The base of the therapy represented aminosalicylates and corticosteroids in all children, azathioprine was widely used for treatment of more resistant CD or UC (29 %, resp. 23 %). 30 % of patients received enteral nutrition for treatment of CD. 34 % of children with CD underwent surgery. Total large bowel involvement was recorded in 32 % of patients with UC, surgery underwent 1.5 % of patients with UC.

Conclusion: Crohn’s disease was a dominant form of IBD in the 18-years old children in the Czech Republic between 1990–2001. Assessment of extension of the disease and its severity is important before transition of the patient from paediatric to adult care.

Key words: adolescents – children – Crohn’s disease – inflammatory bowel disease – ulcerative colitis.

To read this article in full, please register for free on this website.

Benefits for subscribers

Benefits for logged users

Credited self-teaching test