Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2009; 63(4): 195-196.

First radiofrequency ablation of Barrett´s esophagus using HALO system in the Czech Republic Endoscopic workshop report

Štěpán Suchánek Orcid.org  1, Jan Martínek Orcid.org  2,3, Miroslav Zavoral Orcid.org  1

+ Affiliation

Dne 7. dubna 2009 se na Endoskopické jednotce Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha uskutečnil endoskopický workshop zaměřený na problematiku terapie Barrettova jícnu (BJ) metodou radiofrekvenční ablace (RFA) s využitím HALO systému. Workshop se skládal ze tří částí: teoretický úvod, nácvik metody na animálním modelu a endoskopický výkon u pacienta s BJ. V úvodní části seznámil zástupce firmy Barrx Giovanni Di Napoli přítomné s technickými daty systému, který se skládá ze dvou odlišných modalit. HALO360 určený pro cirkumferenciální RFA má na distálním konci umístěn balon, který je pokrytý 30 mm dlouhou bipolární elektrodou. V současné době jsou k dispozici balony pěti velikostí (22, 25, 28, 31 a 35 cm). Před vlastní ablací je nutno zjistit velikost vnitřního průměru jícnu měřícím balonem. HALO90 je obdélníkového tvaru velikosti 20 × 13 mm. Umís»uje se na distální konec endoskopu a je využíván pro RFA krátkého segmentu BJ a fokálních lézí. Používaná ablační energie se pohybuje mezi 10-12 J/cm2 a 40 W/cm2 u HALO360 a 12-15 J/cm2 a 40 W/cm2 u HALO90. Tato energie proniká do hloubky 1000 μm, čímž se docílí destrukce epitelu, lamina propria a části lamina muscularis mucosae, bez efektu na submukózu.

MUDr. Jan Martínek, Ph.D. přednesl dále sdělení o možnostech terapie BJ, s porovnáním metod endoskopické resekce a RFA. Závěr jeho přednášky byl podpořen výsledky vlastní studie, publikované recentně v časopisu Endoscopy. Teoretický úvod uzavřel MUDr. Štěpán Suchánek přednáškou o jednotlivých fázích RFA s využitím HALO360 a HALO90.

K praktickému nácviku metody byl použit EASIE model s prasečím žaludkem a jícnem, na kterém si účastníci workshopu vyzkoušeli metodou "hands on training" práci s měřícím balonem i oběma variantami HALO systému. Vzhledem k tomu, že šlo o animální model, nebyla destrukce sliznice tak patrná jako u vitálního jícnu, nicméně dostatečná k ověření správného umístění ablačních katétrů. Během live demonstrace provedl MUDr. Š. Suchánek RFA HALO360 u pacienta se známým Barrettovým jícnem, C1M3 dle Pražské klasifikace, u kterého byla v minulosti prokázána dysplazie vysokého stupně a následně provedena mukozektomie. Při recentní endoskopii byla histologicky verifikována dysplazie nízkého stupně. Výkon byl proveden v celkové anestezii vzhledem k výrazné dráždivosti pacienta, dokumentované při minulých vyšetřeních. Po chromodiagnostice metylenovou modří a vysunutí endoskopu byl bez zrakové kontroly zaveden měřící katétr do vzdálenosti 28 cm od řezáků (12 cm od vrcholu žaludečních řas) a po sérii 10 měření v jednocentimetrovém intervalu byl určen nejmenší průměr jícnu 31,3 mm. Systémem byla doporučena velikost ablačního katétru 31 mm. Nicméně, vzhledem k přítomnosti jizvy po předchozí mukozektomii v oblasti Z-linie byl vybrán katétr o jednu velikost menší, tedy 28 mm. Ten byl poté umístěn pod endoskopickou kontrolou 1 cm nad horní hranici intestinální metaplazie (34 cm od řezáků) a byla provedena RFA v obvyklém nastavení (12 J/cm2 a 40 W/cm2). RFA byla zopakována ve dvou 3 cm dlouhých segmentech, distálně od prvního výkonu. Po očištění katétru (mimo pacienta) byl na distální konec endoskopu nasazen plastikový nástavec, pomocí kterého byla odstraněna destruovaná tkáň z povrchu jícnu. Po tomto kroku byla RFA zopakována v identických třech třícentimetrových segmentech. Výkon proběhl bez komplikací, bolestivost v oblasti dolní části sterna ustoupila po analgetické terapii (obr. 1 a 2).

V rámci tohoto workshopu byla provedena první HALO360 radiofrekvenční ablace ve střední Evropě a tato zkušenost ukázala, že jde o jednoduchou a efektivní metodu terapie Barrettova jícnu. Nicméně je nutné získat podrobnější data z dlouhodobého sledování takto ošetřených pacientů. Pro tento účel by byla vhodná spolupráce vysoce specializovaných pracoviš», kde by měla být tato metoda provozována, nebo» vzhledem k předpokládaným nízkým počtům vyšetření je úspěšnost metody vázána na zkušenost endoskopisty. Jejímu širšímu využití brání vysoká cena, a to jak generátorů, tak i jednorázových ablačních katétrů.

Autoři děkují firmě Medinet s.r.o. za podporu při přípravě workshopu.

CSGH 4/2009

To read this article in full, please register for free on this website.

Benefits for subscribers

Benefits for logged users

Credited self-teaching test