Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2011; 65(2): 78-79.

10th anniversary of founding of the ECCO and 6th ECCO congress in Dublin

Tomáš Douda1

+ Affiliation

6. ECCO kongres (Evropean Crohn's Colitis Organisation) se konal ve dnech 24.-26. 2. 2011 v irském Dublinu. Narůstající zájem o idiopatické střevní záněty v odborné veřejnosti a velmi vysoký odborný kredit této akce vedou k dramatickému nárůstu počtu účastníků na těchto kongresech. Pro srovná ní je možné uvést, že do Amsterodamu v roce 2006 na první ECCO kongres přijelo 500 účastníků, v loňském roce do Prahy na již pátý ECCO kongres celkem 2 600 delegátů a letos v Dublinu bylo registrováno více než 3 500 účastníků. Tento kongres byl také spojen s oslavami desátého výročí založení ECCO, které proběhlo ve Vídni roce 2001. Celému kongresu a oslavám založení organizace slušelo krásné, nově otevřené kongresové centrum v rychle se vyvíjející přístavní čtvrti na břehu řeky Liffey, naproti mostu ve tvaru harfy - irského národního hudebního nástroje.

Samotnému ECCO kongresu předcházel 9. ročník intenzivního kurzu pro mladé gastroenterology, kterého se měly možnost účastnit také dvě mladé lékařky z ČR. Intenzivní kurz a rovněž školení sester organizované N-ECCO (Nurses of ECCO) probíhal celou středu 23. 2. a čtvrteční dopoledne 24. 2.

Čtvrteční dopoledne se také konala konsenzuální konference zabývající se úpravou guidelines pro léčbu UC (Consensus Conference for the ECCO UC update 2010/11). Konference byla připravena výborem GuiCom (Guideline Committee ECCO) pod vedením Axela Dignasse. Ve vytvořených doporučeních bylo přijato více než 50 změn v dosud platném konsenzu. Za ČR se konsenzu účastnili oba národní reprezentanti - MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., a MUDr. Tomáš Douda, Ph.D. Veškeré změny byly odhlasovány národními reprezentanty jednotlivých zemí. Jako konsenzus byla požadována shoda účastníků nejméně u 80 % hlasujících, v jiném případě nebyla změna přijata, nebo se formulace musela změnit a projít novým hlasováním. Konference začínala již v 7.00 hod ráno a bylo patrné, že některá kontroverzní doporučení procházela snadněji až po poledni. Definitivní znění nových doporučení pro diagnostiku a léčbu UC budou publikována v časopisu JCC (Journal of Crohn's Colitis).

Samotný kongres měl sice velmi ambiciózní "lite motiv", který lze do češtiny přeložit jako "rozmanitost IBD", avšak ohledně strategie léčby Crohnovy nemoci ani ulcerózní kolitidy nepřinesl žádnou zásadní a novou přelomovou informaci. Program kongresu byl podobně jako v Praze připraven tak, aby byl v každé sekci propojen bazální a klinický výzkum s praktickými doporučeními. Nejzajímavější program byl pro klinické pracovníky vytvořen na pátek 26. 2., ale přednáškový sál byl prakticky zcela zaplněn i čtvrteční odpoledne a sobotní dopoledne. Prezentovány byly slibné výsledky adalimumabu v léčbě UC, potvrzeny lepší výsledky kombinované léčby infliximabu s azathioprinem u středně těžké a těžké UC proti monoterapii, byly publikovány výsledky imunoterapeutické imunizace preparátem TNF-α kinoid u Crohnovy choroby. S napětím byla očekávána studie srovnávající výsledky cyklosporinu a infliximabu u těžké akutně probíhající UC, efekt léčby i nežádoucí účinky však neprokázaly zásadní rozdíly. Pozornost se opět zaměřila na bezpečnostní aspekty léčby a úskalí interpretace klinických studií. Autoři z ČR publikovali své výsledky formou posterů, které pocházely výhradně z pracoviště Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE.

V Dublinu vstoupila do praxe nová struktura ECCO schválená na loňském kongresu UEGW v Barceloně. Tato změna byla vyvolána rychlým růstem organizace. Vládnoucí výbor (Governing Board) je složen ze sedmi členů ECCO z členských zemí ECCO pod vedením prezidenta - v současné době Daniela Hommese z Holandska. Vládnoucí výbor řídí pracovní výbor (Operational Board), který je složen z celkem devíti komisí (klinický - ClinCom, vzdělávací - EduCom, epidemiologický - EpiCom, pro guidelines - GuiCom, sesterský - N-ECCO, pediatrický - P-ECCO, vědecký - SciCom, chirurgický - S-ECCO a mladých gastroenterologů - Y-ECCO). Operační rada (Strategie Council) pomáhá a radí vládnoucímu výboru v dosažení jeho cílů a je složena z národních reprezentantů, čestných členů a reprezentantů spřátelených gastroenterologických organizací. Ve čtvrteční večer 24. 2. probíhalo zasedání tzv. Strategie Council, kde byly prezidentem prezentovány úkoly a vize ECCO, mimo jiné iniciativa k založení ECCO BIOBANK - registru, jehož data by bylo možné využívat členy ECCO pro vlastní práci, nebo by sloužila jako platforma pro spolupráci s ostatními. Večer byl uzavřen všeobecným shromážděním (General Assembly), kam měli přístup všichni členové ECCO. Z ČR se zasedání bohužel účastnilo pouze 10 delegátů. Z celkového počtu cca 800 členů ECCO bylo v sále přítomno cca 150 osob. Jedním z bodů shromáždění byla volba člena vládnoucího výboru do funkce pokladníka ECCO. Je velkým diplomatickým úspěchem, že do této významné funkce byl zvolen prof. Milan Lukáš, CSc., který se prosadil proti rumunskému kandidátovi (Rumunsko má 24 členů ECCO).

Být členem ECCO se vyplatí. Kromě pocitu, že jste členem přátelské, demokratické a rychle se vyvíjející organizace, se vložené peníze (100 Eur) snadno vrátí vzhledem k významně sníženému registračnímu poplatku na každoroční kongres ECCO. Navíc má každý člen zdarma přístup na vzdělávací pracovní setkání, v poplatku je zahrnuto předplatné časopisu JCC (The Journal of Crohn's and Colitis) vycházejícího každé 2 měsíce, čtvrtletně vycházející magazín ECCO News informujícío všech aktivitách ECCO, členský login na stránky ECCO, možnost využívat e-learningu a dalších výhod. Každý, kdo má ambici se na poli ECCO prosadit, má šanci.

Celkové hodnocení kongresu je vysloveně pozitivní co do odborné úrovně a organizace. Jedná se o největší monotematickou akci na světě s velmi precizní organizací a pečlivě připraveným programem, do kterého se již dávno začlenily špičky severní Ameriky a Austrálie. Ti z účastníků, kteří naivně čekali zásadní a překotné změny v diagnostice a léčbě IBD pacientů, by mohli být výsledkem kongresu trochu zklamáni. Nicméně k těmto změnám nedochází skokově, ale postupně, tak jako v jiných oborech. Příští kongres se uskuteční v únoru 2012 v Barceloně. Pevně věřím, že aktivní příspěvky z ČR budou podstatně četnější a naše výzkumná aktivita na poli IBD bude srovnatelná s jinými zeměmi, jako je Maďarsko a Rumunsko. Bez významného zvýšení výzkumné aktivity, počtu prezentací, a to především z předních českých klinických pracoviš», budeme stále vnímáni v Evropě spíše jako rozvojová země.

To read this article in full, please register for free on this website.

Benefits for subscribers

Benefits for logged users

Kreditovaný autodidaktický test