Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(6): 541–542.

Vzpomínka na profesora Meinharda Classena

Julius Špičák1

+ Pracoviště

Je mi smutnou povinností vzdát tímto příspěvkem čest památce zcela mimořádné osobnosti profesora Meinharda Classena, který zemřel v říjnu tohoto roku ve Vídni. Má vzpomínka nebude mít charakter exaktní biografie, ale pokusí se vystihnout neobyčejně bohatý obsah této zcela výjimečné osobnosti, která ovlivnila světovou gastroenterologii, digestivní endoskopii a přímo i českou gastroenterologickou komunitu jako málokterá či vůbec žádná jiná.
Profesor Classen patřil k bezprostřední poválečné generaci moderních německých gastroenterologů a svou celkovou inteligencí, osobnostní integritou, vizionářstvím a charizmatem byl samozřejmě předurčen k mimořádným metám a každý, kdo se s ním setkal, tento fakt vzal na vědomí. V Erlangenu – mekce evropské digestivní endoskopie 60. a 70. let 20. století – se stal žákem a nejbližším spolupracovníkem zakladatele moderní gastroenterologie profesora Demlinga, který mimochodem studoval medicínu i v Praze. Jako jedni z prvních zavedli společně do rutinní praxe endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografii a prezentovali jako vůbec první endoskopickou papilosfinkterotomii, čímž se profesor Classen posunul na výsluní patrně nejcitovanější endoskopické celebrity. V následujících letech vystřídal profesora Demlinga v čele časopisu Endoscopy a v souladu s německým kariérním řádem další německá gastroenterologická pracoviště, aby zakotvil na stolici přednosty gastroenterologické kliniky Technische Universität v Mnichově, která se tímto posunula do čela pelotonu evropských endoskopických pracovišť.
Spolupracoval s podobně vybave-ným přednostou chirurgické kliniky profesorem Siewertem a v duchu svého vizionářství spoluzavedl nové endoskopické me-tody (např. endoskopickou ultrasono-grafii) a přivedl a vychovalřadu dalších skvělých endoskopických osobností jako Fritze Hagenmüllera, Horsta Neuhause, Thomase Rösche, Alexandra Meininga a další.
Na vrcholu své kariéry se samozřejmě stal prezidentem Světové gastroenterologické společnosti (WGO) a po odchodu do důchodu pozvedl řadu zásadně významných témat: screening kolorektálního karcinomu, screening karcinomu žaludku zejména ve spolupráci s čínskými gastroenterology a rozšíření endoskopie v rozvojových zemích. Byl si vědom, že těchto v podstatě politicko-medicínských cílů nelze dosáhnout bez institucionálního zázemí, a tak s prof. Sidney Winewerem založil v roce 1999 v Atlantě potřebnou a po léta funkční International Digestive Cancer Aliance (IDCA), jejíž struktura byla finalizována v roce 2008 v Praze založením European Society of Digestive Oncology (ESDO) za účasti Thomase Seuferleina, Wolfganga Schmiedla, Erica Van Cutsema a dalších protagonistů.
Tím se dostáváme ke specifickému vztahu profesora Classena k dříve Československu, a dále k české gastroenterologii a k Praze. Profesor Classen byl bytostně Evropan a v dobrém slova smyslu zatížen přirozeným pocitem zodpovědnosti, pro jeho generaci západoevropských obecně a německých intelektuálů zvláště příznačným. Kromě toho, že na svém pracovišti v Mnichově přivítal řadu českých gastroenterologů vč. pisatele těchto řádků, byl znalcem české kultury, sbíral kulturní fragmenty a obdivoval myšlenky Václava Havla, se kterým se opakovaně setkal, několikrát i v přítomnosti pisatele těchto řádků, pro kterého se tato setkání stala nezapomenutelným zážitkem. Je přirozené, že si zcela mimořádně zasloužil čestný doktorát Karlovy Univerzity, který mu byl udělen v roce 2009.
Osobnost profesora Classena byla skutečně obdivuhodná, patrně i v důsledku nesmírně těžkých poválečných poměrů, z nichž vzešla, a zátěže, s níž se musela vypořádat. Nechť je jeho památka věčná.


prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie
Transplantcentrum
Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
julius.spicak@ikem.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test