Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

STAROSTLIVOSŤ O DETÍ S TRANSPLANTÁCIOU PEČENE NA SLOVENSKU

Emeše Majorová, Jarmila Hornová

Prvá transplantácia pečene ( LTX ) u detí sa uskutočnila na Slovensku v máji 2004. Dovtedy boli slovenské deti transplantované výhradne v zahraničí. Pred a potransplantačná starostlivos» o tieto deti zabezpečuje na Slovensku od r. 1992 skupina detských gastroenterológov – hepatológov. Pred transplantáciou treba deti udrža» v čo najlepšom stave, aby boli schopní prekona» náročný operačný zákrok akým je transplantácia pečene.

Po transplantácii potrebuje pacient celoživotnú starostlivos», ktorá si vyžaduje úzku spoluprácu medzi transplantačným centrom, ošetrujúcim lekárom a pacientom resp. rodičom. Cieµom potransplantačnej starostlivosti je zabezpeči» die»a»u harmonický, veku zodpovedajúci život a pritom zabráni» rejekcii a infekciám s minimalizáciou vedµajších účinkov imunosupresívnej liečby.

Najčastejšie indikácie k transplantácii pečene u detí sú: atrézia žlčových ciest, metabolické poruchy, posthepatitické cirhózy a tumory pečene. Pacienti, ktorí sú plánovaní na LTX sa dôkladne vyšetrujú v transplantačnom centre, kde sa vylúčia kontraindikácie. Podµa aktuálneho stavu a rozhodnutia indikačnej komisie sú zaradení na čakaciu listinu. Dôležitá je príprava pacientov na samotnú transplantáciu. Pacienti majú pravidelne sledované laboratórne parametre, vykonávajú sa u nich sonografické a endoskopické kontroly. Dôležitý je dostatočný energetický príjem, substitúcia vitamínov rozpustných v tukoch, hemokoagulačných faktorov a albumínu. Potrebná je sanácia všetkých fokusov, ktoré by mohli po LTX spôsobi» problémy. Deti musia ma» všetky povinné očkovania vrátane proti hepatitíde A a B. Dôležitá je psychická príprava pacientov a rodičov.

Bezprostredná potransplantačná starostlivos» sa robí na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pri nekomplikovanom priebehu býva pacient po druhom až tre»om týždni preložený na detské prípadne intermediárne oddelenie. Pacienta je postupne nastavený na kompletnú perorálnu liečbu a pripravuje sa na domácu starostlivos».

Transplantácia pečene si vyžaduje trvalú imunosupresívnú liečbu. Kombinuje sa tak, aby bol dosiahnutý optimálny efekt pri minimálných nežiadúcich účinkoch. V imunosupresívnej liečbe pri LTX majú kortikosteroidy svoje pevné miesto, najčastejšie sa kombinujú so cyclosporínom A, tacrolimom, mykofenolátom mofetilom v dvoj- alebo trojkombinácii.

V potransplantačnom období sa môžu u pacientov vyskytnú» rôzne komplikácie: Najčastejšie sú akútne a chronické rejekcie, bakteriálné, vírusové a mykotické infekcie a vedµajšie účinky imunosupresívnej liečby.

Od roku 1995 bolo transplantovaných 18 detí vo veku od 6 týždňov do 18 rokov, 2 pacienti boli retransplantovaní. Deviati pacienti boli transplantovaní v SRN ( Hamburg a Essen), 5 pacienti vo Viedni, Rakúsko, 1 pacientka v Prahe, Česká republika, 1 pacient v Belgicku a 2 pacienti v Bratislave. 3 pacienti dostali štep od živého darcu, 15 od kadaverózneho darcu.

Diagnózy našich pacientov boli:
Atrézia žlčových ciest 9×
Kryptogénna cirhóza 3×
Morbus Byler 2×
Ci po autoimunitnej hepatitídy 1×
Crigler- Najjarov syndróm 1×
Susp. Hemochromatóza 1×
Intoxikácia Amanitou phall. 1×

V imunosupresívnej liečbe sme u našich pacientov používali podµa odporúčanie transplantačných centier kortikosteroidy, Cyklosporin A, Mykofenolate mofetil a Tacrolimus. Lieky a ich kombináciu sme ordinovali podµa priebehu a komplikácie u jednotlivých pacientov.

U našich pacientov sme mali nasledovné komplikácie:

Komplikácie štepu 10× (afunkcia, akútna a chronická rejekcia, cholangitída, stenóza V. portae)

Iné komplikácie 7× (HSV-infekcia, CMV-infekcia, DM, trombocytopenia, epilepsia).

Bezprostredné po LTX mali všetci pacienti antibiotickú liečbu pre rôzne bakteriálné infekcie.

Z 18 pacientov prežívajú 14 (77,8 %), z toho 13 pacientov (72,2 %) prežíva dlhodobo (2 roky a 3 mesiace až 10 rokov a 2 mesiace) po LTX.

1 pacientka s chronickou rejekciou 10 mesiacov.

4 pacienti (22,2 %) zomreli, 3 na multiorganové zlyhanie a jeden na chronickú rejekciu.

Zo 14 prežívajúcich pacientov prešli už siedmi do starostlivosti internistov. Zo siedmych detských pacientov sú šiesti sledovaní v Bratislave a jeden pacient v Martine.

Zo siedmych detských pacientov jedna pacientka s chronickou rejekciou je indikovaná na retransplantáciu a u jednej treba rieši» portalnú stenózu.

Pä» pacientov je v dobrom stave.

Šes» pacientov sledujeme t.č. ako kandidátov na transplantáciu pečene.

Starostlivos» o pacientov musí by» kompexná, vyžaduje spoluprácu tímu erudovaných odborníkov.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test