Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(5): 446–447.

Opustil nás profesor Meinhard Classen

Miroslav Zavoral

Česká gastroenterologická společnost (ČGS) ČLS JEP s hlubokým zármutkem oznamuje, že v neděli dne 6. října 2019 zemřel ve věku 83 let profesor  Dr. med. Dr. h.c. mult. Meinhard Classen, významná osobnost světové gastroenterologie, průkopník a inovátor v digestivní endoskopii. Pan profesor se vyznačoval neobyčejně pozitivním vztahem k České republice, kde se významně podílel na formování Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu. Za jeho celoživotní průkopnické dílo v oblasti gastroenterologie a gastrointestinální onkologie, objevy zásadních endoskopických technik a mimořádný přínos k zavedení celopopulačních screeningových programů nádorových onemocnění byl v roce 2009 oceněn čestným doktorátem Univerzity Karlovy v Praze.
Profesor Meinhard Classen se narodil 12. srpna 1936 v Rheydtu v Německu. V roce 1962 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity v Bonnu. Pracoval na významných klinikách ve Vídni, Stuttgartu a Erlangenu. V roce 1970 byl jmenován docentem a v roce 1975 profesorem vnitřního lékařství. Ve vedoucích funkcích působil jako přednosta kliniky v Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem a konečně na II. interní klinice Klinikum rechts der Isar (Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II, Klinikum rechts der Isar) Technické univerzity v Mnichově, kde vytvořil jedno z nejvýznamnějších evropských gastroenterologických pracovišť. Po ukončení aktivní činnosti byl na této klinice jmenován emeritním profesorem.
Jeho hlavním polem působnosti byla digestivní endoskopie a preventivní gastrointestinální onkologie. V roce 1973 provedl jako první na světě, pod dohledem profesora Demlinga, endoskopickou papilosfinkterotomii, čímž stanovil zásadní milník ve vývoji digestivní terapeutické endoskopie. V dalších letech uvedl do klinické praxe zavedení nazobiliární drenáže při léčbě cholangoitidy a provedl první polypektomii v žaludku. Na přelomu 90. let 20. století patřil mezi pionýry nové endoskopické metody – endoskopické ultrasonografie – a své zkušenosti shrnul v jedinečné monografii Gastroenterologic endosonography (1992).
Vedle digestivní endoskopie publikoval řadu studií v oblasti fyziologie žaludku, zejména acidity a užití antagonistů H2 receptorů, prvního účinného inhibitoru žaludeční sekrece.
Zvláštní pozornost si zasluhuje působení profesora Classena v naší zemi. Profesor Meinhard Classen spolupracoval více než 4 desetiletí především s kolegy z 1. LF UK v Praze. Od roku 1972 opakovaně navštívil Prahu, kde se aktivně podílel na edukaci českých gastroenterologů v digestivní endoskopii. Od té doby získal profesor Classen vřelý vztah k naší vlasti. Na své klinice v Mnichově hostil a učil mnoho významných současných českých gastroenterologů a pomáhal jim otevírat dveře do evropské a světové gastroenterologie. V roce 1992 zorganizoval v Mnichově sbírku a umožnil provedení transplantace jater českému lékaři s primární sklerotizující cholangitidou, přičemž na jeho léčbu osobně dohlížel. Mnohokrát v ČR přednášel, v roce 1988 obdržel čestné členství ČGS ČLS JEP. Koncem 90. let aktivně spolupracoval s Nadací Vize 97 Dagmar a Václava Havlových na položení základů celoplošného screeningu kolorektálního karcinomu v ČR. V roce 2002 byl spoluzakladatelem Mezinárodní aliance proti rakovině trávicí trubice (IDCA – International Digestive Cancer Alliance) v Římě za účasti papeže Jana Pavla II., která byla zaměřena na výzkum a prevenci nádorových onemocnění gastrointestinální oblasti. Pan profesor se významně zasloužil o konání prestižního prestižního mezinárodního zdravotnického kongresu IDCA (International Digestive Cancer Alliance) v prostorách Pražské křižovatky. Zároveň stál u zrodu Evropské společnosti pro digestivní onkologii (ESDO – European Society of Digestive Oncology), jejíž zahajovací ceremoniál se konal v roce 2008 na Pražském hradě za přítomnosti bývalého prezidenta Václava Havla (obr. 1). Významnou měrou přispěl k založení české odnože ESDO, Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP. Při příležitosti 1. národního kongresu o kolorektálním karcinomu se stal jedním z prvních držitelů čestného členství této společnosti.
Byl jedním z hlavních organizátorů rozsáhlého projektu v Číně (Large Linqu Study), zaměřeného na prevenci karcinomu žaludku u téměř 200 tisíc jedinců, který probíhá od roku 2011 v rámci čínsko-německo-české spolupráce, kde kromě univerzit v Pekingu a Mnichově má svého zástupce v mezinárodním týmu také Univerzity Karlovy.
Profesor Classen byl mimořádně publikačně aktivní, je autorem nebo spoluautorem více než 900 vědeckých prací, které mají více než 8 tisíc citací, a jeho Hirschův index je 48. V 60. letech  20. století spoluzakládal časopis Endoscopy, jeden z nejvýznamnějších odborných časopisů gastroenterologického oboru, kde byl po desetiletí šéfredaktorem.
Mezi jeho díla patří základní učebnice digestivní endoskopie, gastroenterologie a vnitřního lékařství. Jednou z nich je Gastroenterological endoscopy (Springer 2002), která si i do dnešních dní uchovává aktuálnost a nadčasovost.
Jako uznávaný odborník ve svém oboru působil v řadě národních a mezinárodních odborných společnostech. Byl členem Academia Leopoldina, viceprezidentem Evropské společnosti digestivní endoskopie (ESGE), generální sekretář Světové gastroenterologické organizace (WGO), viceprezident Světové organizace digestivní endoskopie a předseda International Digestive Cancer Alliance (IDCA). Současně působil jako prezident Německé gastroenterologické společnosti a prezident Německé internistické společnosti.
Za svoji vědeckou práci a přínos oboru gastroenterologie obdržel řadu čestných doktorátů, kromě UK i na univerzitách v Aténách, Wroclawi, Istanbulu a Iasi. Jeho vědecká a odborná práce byla dále oceněna Schindlerovou cenou Evropské společnosti digestivní endoskopie, opakovaně Tannhauserovou cenou Německé společnosti pro onemocnění trávicí trubice a metabolizmu a Čestnou zlatou medailí Bavorské internistické společnosti. Je držitelem Řádu SRN za zásluhy I. stupně a Rakouského řádu za zásluhy I. stupně v umění a vědách.
Profesor Classen měl nebývalý rozhled nejen v odborné sféře, ale také v umění a filozofii. Měl přátelské vztahy s českými výtvarníky, hudebníky, spisovateli a humanisty, které pravidelně navštěvoval. Udržoval osobní kontakt se světově známým klavíristou profesorem Ivanem Moravcem, s výtvarníkem a grafikem Jiřím Anderlem a v neposlední řadě s Václavem Havlem, jehož nesmírně obdivoval.
Organizoval konference a endoskopická centra v nejchudších zemích Asie, Afriky a Jižní Ameriky, kde se podílel na vzdělávání tamních lékařů formou přednášek a napomáhal vzniku gastroenterologických zařízení či zavádění preventivních programů.
Profesor Classen byl významnou osobností světové gastroenterologie a vzorem mnohých gastroenterologů. Svým působením podporoval rozvoj české gastroenterologie. Jeho odchodem ztrácí gastroenterologická společnost velkého člověka, který se svými činy navždy zapsal mezi osobnosti, na něž nikdy nezapomeneme.
Čest jeho památce.

 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha
miroslav.zavoral@uvn.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test