Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

IMUNOPATOGENÉZA ALKOHOLOVEJ CHOROBY PEČENE

Marián Oltman, Lubomír Kužela, Tatiana Novotná, Anton Vavrečka1

+ Pracoviště

Alkoholová choroba pečene predstavuje skôr syndróm ako jednu chorobnú entitu. Alkohol podobne ako iné xenobiotiká má hlboký dosah na všetkých úrovniach organizmu od molekulovej, cez bunkovú a tkanivovú až po systémovú s rôznymi klinickými obrazmi. Klinické spektrum začína jednoduchou steatózou, cez alkoholovú steatohepatitídu (ASH) s prechodom do chronického fibrotizujúceho zápalu až cirhózy. Všetky tieto stavy môžu by» prepletené s epizódami akútnej alkoholovej hepatitídy, ktoré často môžu vies» k akútnemu pečeňovému zlyhaniu. Otázky prečo u jedného postihnutého celý život uplynie v štádiu jednoduchej steatózy, kým u druhého sa objaví akútne zlyhanie bývajú častým predmetom skúmania. Objavy v poslednom období z oblasti molekulárnej biológie ako aj imunitných reakcií pri zá»aži alkoholom predstavujú kµúč k pochopeniu. Alkohol je odstraňovaný z organizmu viacerými spôsobmi, mnohé z nich však vedú k zmene základných metabolických dejov v zmysle poruchy b – oxidácie lipidov s následným poškodzovaním lipidových membrán buniek a najmä organel s tvorbou vysoko reaktívnych molekúl kyslíka, dusíka a železa, čo nakoniec vedie k zrúteniu energetického metabolizmu bunky a teda jej smr»ou či už v podobe nekrózy alebo apoptózy. V dôsleku uvedeného oxidačného a apoptotického stresu, ale najmä jeho intenzity sa potom rozvíja steatóza, ASH s pomalým spením do cirhózy alebo s rýchlym vývojom akútnej alkoholovej hepatitídy poprípadne až k zlyhaniu pečene. Iným pomerne podceňovaným faktom je signifikantná metabolická funkcia mikrobiotického prostredia čreva, ktoré sa pod vplyvom alkoholu tiež mení a mení sa aj črevná permeabilita, ktorá sa zvyšuje, nastáva posun osídlenia baktériami hlbšie pred terminálne ileum, čo všetko vyús»uje do zvýšenej zá»aže portálneho riečiš»a a de facto pečene lipopolysacharidom. Ten je známy svojou vysokou potenciou aktivácie makrofágov, ktorých najvyššia koncentrácia je práve v pečeni. Spúš»a sa kaskáda proinflamačného stavu mediovaného najmä TNF-a s aktiváciou hviezdicových buniek, ktoré sú známe svojou profibrotickou aktivitou, tzn. »ahom smerom k cirhóze pečene. Nad týmto všetkým ešte existuje genetické pozadie, ktoré kontroluje nielen metabolickú kapacitu biotransformácie – v tomto prípade alkoholu, ale aj základných procesov intermediárneho metabolizmu, kde niektoré odchýlky môžu pre daného nositeµa znamena» zvýšené riziko rozvoja alkoholovej choroby pečene. Rovnako dôležitým je aj geneticky podmienené riadenie imunoreaktivity, kedy prestreµovanie odpovede najmä smerom k prozápalovej ceste tiež neveští nič dobrého. Dá sa poveda», že odpoveď na otázku koµko a ako často môžem konzumova» alkohol súvisí s určitým »genetickým š»astím« adekvátnej odpovede organizmu na požitie alkoholu.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test