Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(3): 190–191.

Editorial 2019

Ondřej Urban1,2

+ Pracoviště

Vážení čtenáři,
letošní třetí číslo našeho časopisu je tradičně věnováno digestivní endoskopii. Dříve než se dostaneme k jeho odbornému obsahu, ohlédneme se krátce za kongresem European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Days 2019, který se konal počátkem dubna v Praze, a to v organizačním propojení se 41. českými a slovenskými endoskopickými dny. Jeho význam pro českou a slovenskou digestivní endoskopii můžeme považovat za  historický.
Do české metropole přijelo 2 700 účast-níků z 97 zemí světa vč. ČR. Česká gastroenterologická společnost (ČGS) uhradila účast 40 členům Sekce mladých gastroenterologů a zajistila sponzoring pro dalších 339 českých zájemců. Významná byla účast téměř stovky kolegů ze Slovenska. Kongres probíhal ve 12 paralelních sekcích, pokrývajících prakticky všechny aspekty současné digestivní endoskopie. Bylo přihlášeno celkem 1 081 abstraktů, z nichž vědecký výbor kongresu vybral 771 k ústní nebo posterové prezentaci. Za vrchol kongresu lze označit živé přenosy endoskopických výkonů z pracoviště IKEM v Praze. K vidění byla řada inovativních výkonů diagnostické a terapeutické digestivní endoskopie v podání nejlepších demonstrátorů z několika kontinentů. Vůbec poprvé mimo území Japonska byla demonstrována metoda F-POEM v podání jejího vynálezce profesora Haruhiro Inoue.
Součástí programu byla valná hromada ESGE, na které byl zvolen nový výbor. Prezidentem se stal prof. Mario Dinis-Ribeiro z Portugalska. V rámci kongresu proběhlo také sympozium věnované 50. výročí založení časopisu Endoscopy, kterého se vedle současného šéfredaktora prof. Petera D. Siersemy zúčastnila celá plejáda evropských endoskopistů. Zde také zazněla přednáška o historii digestivní endoskopie v podání dnes již penzionovaného a v Čechách dobře známého prof. Niba  Soehendry, která sklidila ovace vestoje. V rámci kongresu proběhla celá řada formálních a neformálních setkání mezi výbory ESGE a ČGS (obr. 1). U příležitosti životního jubilea profesorů Horsta Neuhause a Tierry Ponchona byla oběma jmenovaným udělena čestná členství v ČGS. Připomenuta byla rovněž životní jubilea dvou významných českých gastroenterologů prof. Přemysla Friče a doc. Jana Kotrlíka (obr. 2). Kongres získal vynikající hodnocení jak ze strany výboru ESGE, tak účastníků. Ukázal českou digestivní endoskopii v nejlepším světle. Poděkování patří především doc. Tomáši Huclovi, který byl hlavním organizátorem a duší celé akce. Absolutorium patří týmu IKEM za profesionální organizační projev srovnatelný s nejlepšími workshopy světa. Dále pak předsedovi Endoskopické sekce ČGS prof. Stanislavu Rejchrtovi a předsedovi Endoskopické sekce SGS prim. Jozefu Záňovi. Třetí ročník ESGE Days se bude konat 23.–25. dubna 2020 v irském Dublinu.
A nyní již k obsahu časopisu. Vychází další doporučení ČGS, tentokrát věnované perkutánní endoskopické gastrostomii (PEG). Vzniklo v týmu vedeném Radkem Kroupou z Brna. Metoda PEG je široce používána v mnoha nemocnicích a dopad doporučeného postupu na péči o nemocné s poruchou příjmu potravy napříč obory lze považovat za zásadní. Metodika tvorby doporučených postupů se již v ČGS standardizovala a další doporučení budou jistě následovat [1].
Ivana Mikoviny Kajzrlíková se ve své anglicky psané původní práci zabývá problematikou kvality koloskopie. Na souboru 6 925 osob nalezla pozitivní korelaci mezi adenoma detection rate (ADR) a mean adenoma per colonoscopy (MAP), ale nikoli mezi MAP a polyp detection rate (PDR). Uzavírá, že ADR je lepším indikátorem kvality než PDR. Výsledky této práce byly publikovány na řadě mezinárodních kongresů a oceňujeme, že autoři pro publikaci in extenso zvolili právě náš časopis. Kvalita koloskopie je celosvětově považována za kriticky významnou oblast digestivní endoskopie. Na úrovni státní správy a plátců péče musíme v naší zemi ještě zapracovat tak, aby kvalita nezůstala pouze předmětem vědeckých publikací, ale mohla se pomítnout do každodenní péče o naše nemocné [2].
Problematikou střevní očisty před koloskopií se zabývá původní práce Vladimíra Kojeckého. Uzavírá, že kvalita přípravy střeva závisí nejen na době od konce přípravy do koloskopie, ale rovněž na délce vlastní přípravy [3].
Lenka Nosáková se ve své původní práci zabývá problematikou komplikací perorální endoskopické myotomie (POEM). V jejím souboru 136 nemocných se nějaký typ komplikace vyskytl ve 38 %, přičemž nejčastěji (27 %) se jednalo o termické poškození sliznice jícnu a v 6 % o periprocedurální perforaci. Po fázi nekritického nadšení novou metodou tato práce rozšiřuje naše znalosti o tom, že POEM má také komplikace – vedle prezentovaných periprocedurálních rovněž dlouhodobé v podobě  refluxu [4].
Jiří Bronský prezentuje první zkušenosti s léčbou vedolizumabem (VDZ) u dětských pacientů s idiopatickými střevními záněty. Pomocí generalizovaného lineárního smíšeného modelu hledal korelaci mezi léčbou VDZ a vybranými laboratorními parametry a prokázal nezávislou asociaci zejména u pacientů s ulcerózní kolitidou [5].
V časopise naleznete také přehledový článek na téma hiátové hernie a několik zajímavých kazuistických sdělení.
Věřím, že Vás četba aktuálního vydání Gastroenterologie a hepatologie odborně obohatí. Naše digestivní endoskopie je silná nejen v odborné rovině, ale díky každodenní práci stovek endoskopistů také, a vlastně především, v reálné klinické praxi. Přeji Vám pěkné počasí na dovolené a neutuchající radost z endoskopování.


doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
koeditor sekce digestivní endoskopie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Kroupa R, Kohout P, Cyrany J et al. Perkutánní endoskopická gastrostomie – doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Gastroent Hepatol 2019; 73 (3): 195–207. doi: 10.14735/amgh2019195.
2. Mikoviny Kajzrlíková I, Vítek P, Chalupa J et al. The mean number of adenomas per colonoscopy significantly correlates with the adenoma detection rate, but not with the polyp detection rate, in both screening and all colonoscopies. Gastroent Hepatol 2019; 73 (3): 215–219. doi: 10.14735/amgh2019215.
3. Kojecký V, Matouš J, Kianička B et al. Časové intervaly pro přípravu střeva nízkoobjemovými roztoky. Gastroent Hepatol 2019; 73 (3): 228–232. doi: 10.14735/amgh2019228.
4. Nosáková L, Ďuríček M, Bánovčin P et al. Periprocedurálne komplikácie POEM. Gastroent Hepatol 2019; 73 (3): 208–214. doi: 10.14735/amgh2019208.
5. Bronský J, Hradský O. První zkušenosti s léčbou vedolizumabem u dětských pacientů s IBD. Gastroent Hepatol 2019; 73 (3): 233–238. doi: 10.14735/amgh2019233.

Kreditovaný autodidaktický test