Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 76–77. doi:10.14735/amgh201976.

Díl I. Editorial – zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému

Ladislav Dušek, Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Jan Mužík, Jakub Kubát, Jaroslav Jarkovský, Milan Lukáš

V tomto úvodním díle si dovolujeme čtenářům oznámit vznik nové sekce časopisu, jejímž cílem je publikovat zpracované referenční statistické údaje Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). NZIS nebo přesněji „nový NZIS“ je uceleným informačním systémem, který obsahuje komplexní informace o poskytovatelích zdravotních služeb, dostupnosti péče, jejích výsledcích a o konzumovaných zdravotních službách. Správcem NZIS je dle zákona 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), který bude po obsahové stránce hlavním garantujícím pracovištěm této sekce. Zapojená akademická pracoviště se budou podílet na sekundárním vědeckém zpracování dat, jako jsou např. analýzy přežití pacientů, modelování epidemiologických trendů či populační predikce.
Jsme přesvědčeni, že tato forma publikování dat bude efektivní, a doufáme, že získá pozitivní odezvu čtenářů. Chtěli bychom vytvořit platformu s vyšší přidanou hodnotou, než jakou nabízejí běžné statistické souhrny. Zdrojová data pro připravený seriál budou totiž vycházet z již běžně dostupných a také zveřejňovaných dat NZIS. Avšak běžná forma reportingu publikovaného v obecných tabulkových přehledech a objemných ročenkách si ne vždy najde své uživatele z řad odborných společností. Běžně publikované statistické souhrny často postrádají velmi potřebnou expertizu, kritické zhodnocení limitů dostupných dat a od toho odvozené relevantní interpretace. Ambicí této sekce bude zpracovávat dostupná data NZIS do ucelených témat a doplňovat je komentáři, interpretacemi a také publikačním tabulkovým a grafickým zpracováním. Samozřejmostí bude publikování dat sekundárně zpracovaných pouze v agregované formě, neumožňující jakoukoli identifikaci subjektů údajů a zpravodajských jednotek.
V tomto krátkém editorialu uvedeme hlavní datové zdroje NZIS, ze kterých bude sekce čerpat. Jde o nově dobudované plošné infomační systémy, které vznikly po rekonstrukci NZIS provedené na základě novely zákona č. 372/2011 Sb. přijaté v květnu 2016. Půjde zejména o informační systémy uvedené níže.

Národní registr hrazených zdravotních služeb

Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) obsahuje data zdravotních pojišťoven v hospitalizační i ambulantní oblasti vč. kompletních dat o vykázaných diagnózách, procedurách a léčbě. V současnosti jsou data k dispozici z let 2010–2017, rok 2018 se doplňuje. NRHZS je klíčovým zdrojem dat, díky němuž budou informace publikované v této sekci vznikat i na základě cenné spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Využitelné informace jsou zejména tyto:

 • četnost kontaktů pacientů se zdravotním systémem (hospitalizační i ambulantní) a jejich příčiny (diagnózy dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. edice – MKN10);

 • migrace pacientů na základě znalosti sídla poskytovatele zdravotní péče a bydliště pacienta;

 • vykázané výkony a použitá terapie (léky, materiál);

 • prevalence léčených pacientů s vybranými diagnózami.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je registrem poskytovatelů zdravotních služeb s jejich základní identifikací, adresou, typologií, zřizovatelem atd., identifikuje hlásící zdravotnické zařízení v dalších registrech a výkazech NZIS, umožnuje hodnotit dynamiku vzniku a zániku poskytovatelů zdravotních služeb. Data jsou k dispozici do roku 2018.

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) je novým informačním systémem nesoucím základní přehledy o dostupných personálních kapacitách, vzdělání a pracovním umístění zdravotnických profesionálů v ČR. Systém je nezbytný pro analýzu a predikce personálních kapacit zdravotnického systému.

List o prohlídce zemřelého

List o prohlídce zemřelého (LPZ) je základním zdrojem informací o každém úmrtí. Bezodkladně po prohlídce zemřelého jej vyplňuje prohlížející lékař, který kromě základních socio-demografických charakteristik zaznamenává také posloupnost příčin vedoucích ke smrti (data jsou k dispozici od roku 1978 do 2016, od roku 1994 jsou kódována pomocí MKN10).

Další datové zdroje

Další využitelné datové zdroje lze rozdělit do tří kategorií dle úrovně agregace dat a četnosti sběru:

 • Národní zdravotní registry a další registry zařazené do NZIS, jako dílčí databáze shromažďující údaje o epidemiologii vybraných chorob, jejich léčbě a výsledcích léčby (např. Národní registr reprodukčního zdraví, Národní onkologický registr apod.);

 • Výkazy programu statistických zjišťování obsahující údaje sbírané agregovaně za poskytovatele zdravotních služeb v dané oblasti zdravotnictví; sledovány jsou jak klinické, tak administrativní údaje. Tato data jsou využitelná zejména pro populační a regionální přehledy;

 • Ostatní datové zdroje tvořené daty přebíranými z jiných institucí (např. Český statistický úřad) nebo jednorázové sběry dat, jednorázová statistická šetření.

 
Čtenáři si jistě položí otázku, jaká nová nebo dosud neznámá data tedy mohou v této statistické sekci očekávat? Odpověď přinese již příští díl seriálu, obecně se ale připravované „referenční statistické ukazatele“ zaměří zejména na tyto oblasti a témata:

 1. epidemiologie vybraných chorob a s ní související analýzy trendů a predikce dalšího vývoje, prevalence léčených a mapování trajektorie pacientů v systému;

 2. konzumace (utilizace) zdravotních služeb, četnosti prováděných výkonů, spotřeby léků;

 3. analýzy zaměřené na dostupnost vybraných zdravotních služeb a regionální ekvitu v jejich poskytování, indikátory kvality a hodnocení výsledků péče;

 4. analýzy dostupných kapacit poskytovatelů, personální zázemí zdravotních služeb a predikce potřeb.

 
Velkou výhodou nově dostupných zdrojů dat je jejich plošné pokrytí a reprezentativní informační hodnota. Další výhodou, kterou snad ocení zejména zdravotničtí profesionálové, je odvození většiny údajů od již rutinně sbíraných administrativních dat – tedy bez zátěže pro klinickou praxi. Nový NZIS tak přináší informace o aktuálních tématech, epidemiologii a léčbě vybraných chorob, aniž by musely za tímto účelem vznikat nové registry vyžadující ruční zadávání hodnot v klinické praxi.
Zjištěné statistické ukazatele představují pro klinického gastroenterologa a hepatologa dříve netušený potenciál mapující také kvalitu poskytované péče v souvislosti s národními a mezinárodními doporučeními. Očekáváme, že jednotlivé kapitoly této sekce nám umožní rovněž větší přehled o vlivu nových technologií a inovativních léčiv na průběh vybraných chorob trávicího ústrojí a jater. Rovněž předpokládáme, že by zjištěné analýzy mohly být využity nejen odbornými společnostmi, ale také státními a regulačními orgány jako podklad pro diskuzi pro plánování potřebné zdravotní péče v gastroenterologii a v hepatologii.


prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz LF MU
Kamenice 753/5
625 00 Brno
dusek@iba.muni.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test